Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Kó năng: - Nêu và thuật lại sự kiện lòch sử. Bài cũ 4’

Kó năng: - Nêu và thuật lại sự kiện lòch sử. Bài cũ 4’

Tải bản đầy đủ - 37trang

tiến công giải phóng miền Nam, bắt đầu ngày 26 4 1975 và kết thúc bằng sự kiện quân ta đánh chiếm dinh Độc Lập.
- Chiến dòch HCM toàn thắng chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh, mở ra thời kỳ mới: miền Nam được giải phóng, đất nước
được thống nhất.

2. Kó năng: - Nêu và thuật lại sự kiện lòch sử.


3. Thái độ: - Yêu quê hương, nhớ ơn những anh hùng đã hi sinh để giải


phóng đất nước.

II. Chuẩn bò:


+ GV: SGK, ảnh trong SGK, bản đồ hành chính Việt Nam. + HS: SGK.

III. Các hoạt động: TG


GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ 4’


2. Bài mới : a Giới thiệu bài


b Nội dung: HĐ1:
1’ 30’
20’ “Lễ kí hiệp đònh Pa-ri.”
- Hiệp đònh Pa-ri được kí kết vào thời gian nào?
- Nêu những điểm cơ bản của Hiệp đònh Pa-ri ở VN?
→ Giáo viên nhận xét bài cũ.
“Tiến vào dinh Độc Lập.”
Cuộc tổng tiến công giải phóng Sài Gòn.
Mục tiêu: Học sinh thuật lại sự kiện tiêu biểu của việc giải phóng
Sài Gòn. Phương pháp: Đàm thoại. thảo
luận. - Giáo viên nêu câu hỏi: “Sự kiện
quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diễn ra như thế nào?”
- Học sinh đọc SGK đoạn “Sau hơn 1 tháng …các tầng”
→ thuật lại
”Sự kiện xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập”.
→ Giáo viên nhận xét và nêu lại
các hình ảnh tiêu biểu. - Giáo viên tổ chức cho học sinh
đọc SGK, đoạn còn lại. - Thảo luận nhóm, chọn ý, diễn
lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.
- Giáo viên chốt + Tuyên dương - Hát
- 2 học sinh nêu.
Hoạt động nhóm 4, nhóm đôi.
- 1 học sinh đọc SGK. - Học sinh thảo luận nhóm đôi.
- Mỗi em gạch dưới các chi tiết chính bằng bút chì
→ vài em phát
biểu.
- Học sinh đọc SGK. - Thảo luận nhóm, phân vai, diễn
lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.
HĐ2:
8’ nhóm diễn hay nhất.
Tìm hiểu ý nghóa lòch sử của chiến thắng ngày 30 4 1975.
Mục tiêu: Học sinh nắm ý nghóa lòch sử.
Phương pháp: Hỏi đáp. - Giáo viên nêu câu hỏi:
- Chiến thắng ngày 30 4 1975 có tầm quan trọng như thế nào?
→ Giáo viên nhận xét + chốt.
- Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lòch sử dân
tộc. - Đánh tan chính quyền Mó –
Ng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến
tranh. Từ đây, Nam – Bắc được thống
nhất.
Hoạt động lớp.
- Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời.
- Học sinh nhắc lại 3 em.

3. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kó năng: - Nêu và thuật lại sự kiện lòch sử. Bài cũ 4’

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×