Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản

Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản

Tải bản đầy đủ - 22trang

I. Đọc - Hiểu chú thích


1. Tác giả Ph m Duy T n 1883 –
ạ ố
1924 Phạm Duy Tốn
Sgk79
Phạm Duy Tốn
1. Tác giả Phạm Duy Tốn 1883 – 1924
2. Tác phẩm - Được xem là bông hoa đầu mùa của
truyện ngắn hiện đại Việt Nam

I. Đọc - Hiểu chú thích


II. Đọc - Hiểu văn bản


Sgk79
Phần 1 Phần 1
: “Gần một giờ đêm … Khúc đê này hỏng mất”. : “Gần một giờ đêm … Khúc đê này hỏng mất”.
Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân
Phần 2 Phần 2
: “Ấy, lũ con dân đang chân lấm tay bùn … : “Ấy, lũ con dân đang chân lấm tay bùn …
Điếu mày” Điếu mày”
 
Cảnh quan phủ cùng nha lại đánh tổ tôm trong khi Cảnh quan phủ cùng nha lại đánh tổ tôm trong khi
“đi hộ đê” “đi hộ đê”
Phần 3 Phần 3
: Phần còn lại : Phần còn lại
 
Cảnh đê vỡ, nhân dân lâm vào tình tr Cảnh đê vỡ, nhân dân lâm vào tình tr
ạng ạng
thảm sầu thảm sầu
Phạm Duy Tốn
1. Tác giả Phạm Duy Tốn 1883 – 1924
2. Tác phẩm - Được xem là bông hoa đầu mùa của
truyện ngắn hiện đại Việt Nam

I. Đọc - Hiểu chú thích


II. Đọc - Hiểu văn bản


Sgk79
1. Nguy cơ vỡ đê
Hình 1 Hình 2
Cảnh ngoài đê Cảnh trong đình
“ Phép tương phản
cũng gọi là đối lập trong nghệ thuật là việc tạo ra những hành động, những cảnh
tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đó làm nổi bật một ý tưởng bộ phận trong tác phẩm hoặc tư
tưởng chính của tác phẩm.”
Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 tập 2
“Trong nghệ thuật văn chương còn có phép tăng
cấp lần lượt đưa thêm chi tiết và chi tiết sau phải cao
hơn chi tiết trước, qua đó làm rõ thêm bản chất của một sự việc, một hiện tượng muốn nói.”
Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 tập 2
Phạm Duy Tốn
1. Tác giả Phạm Duy Tốn1883 – 1924
2. Tác phẩm - Được xem là bông hoa đầu mùa của
truyện ngắn hiện đại Việt Nam

I. Đọc - Hiểu chú thích


Tiết 105 – Bài 26

II. Đọc - Hiểu văn bản


Phạm Duy Tốn

I. Đọc - Hiểu chú thích


Sgk79
1. Nguy cơ vỡ đê
Nhóm 1+2
:
Hãy chỉ ra những chi tiết thể hiện sự tương phản, đối lập giữa sức người với sức trời, thế đê
với thế nước. Qua đó, em cảm nhận gì về tình cảnh của
người dân trước nguy cơ vỡ đê?
Nhóm 3+4
:
Phân tích sự tăng cấp trong việc miêu tả mức độ của trời mưa, của độ nước sông dâng cao,
của nguy cơ đê vỡ, của cảnh hộ đê…? Dụng ý của tác giả trong việc sử dụng nghệ thuật tăng cấp.
- Ngày càng yếu
- Nước sông Nhị Hà lên to quá
Nước sông Nhị Hà lên to quá
 
cứ cuồn cuộn bốc lên
Sức người Sức trời
- Sức người khó lòng địch - Sức người khó lòng địch
nổi với sức trời nổi với sức trời
 
mệt lử cả mệt lử cả
rồi rồi
- mỗi lúc một giảm - mỗi lúc một giảm
Thế đê Thế đê
- -
Đê núng thế lắm Đê núng thế lắm
 
hai ba hai ba
đoạn đã thẩm lậu đoạn đã thẩm lậu
- Trời mưa tầm tã - Trời mưa tầm tã
 
mưa tầm tã mưa tầm tã
trút xuống trút xuống
- Mỗi lúc một tăng - Mỗi lúc một tăng
Thế nước Thế nước
- Ngày càng mạnh - Ngày càng mạnh
Phạm Duy Tốn
1. Tác giả Phạm Duy Tốn 1883 – 1924
2. Tác phẩm - Được xem là bông hoa đầu mùa của truyện
ngắn hiện đại Việt Nam

I. Đọc - Hiểu chú thích


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu chú thích Đọc - Hiểu văn bản

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×