Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Cách pha chế một dung dòch theo nồng độ cho trước :

Cách pha chế một dung dòch theo nồng độ cho trước :

Tải bản đầy đủ - 32trang

n =
dd
C.m 100.M
Hoạt động2: Luyện tập củng cố 15’ 1 Hòa tan 100ml dung dòch HCl 0.5M
với 200 ml dung dòch HCl 0,1 M .Tính nồng độ moll dung dòch tạo thành
2 Hòa tan 200gdung dòch HCl 7,3 vào nước 200 ml dung dòch.Tính nồng
độ moll dung dòch tạo thành HS:
1 2
M 1
M 2
M 1
2
C .V C .V C
V V +
= +
M
C
=
0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
´ +
´ +
= 0,233M
HCl
7,3.200 n
100.36,5 =
= 0.4mol
M
0.4 C
0.2 =
=2M Nồng độ moll của dung dòch
C
M
=
dd
C.m 100.M.V
=
7,3.200 100.36.5.0,2
= 2M
4 Dặn dò : về nhà làm bài tâp và học bài Bài1: Phải thêm bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dòch NaOH 1M để thu được dung dòch có nồng độ 0,1M
Hướng dẫn: Gọi x lít là thể tích nước thêm vào . Số mol NaOH :
NaOH
n
= 2.1 = 2mol ; V
dd sau pư
=x + 2 Khi pha loãng số mol NaOH không đổi :
M
n 2
C 0,1
V x 2
= =
= +
®
0,1x+2 = 2
®
x = 18 lít
IV. Rút kinh nghiệm và bổ sung
Tiết 64 – Tuần 32 Ngày soạn: 1842008 PHA CHẾ DUNG DỊCH
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức : −
Biết thực hiện tính toán các đại lượng liên quan đến dung dòch như lượng số mol chất tan, khối lượng chất tan, khối lượng dung dòch, dung môi, thể tích dung môi để từ đó đáp ứng được yêu cầu pha chế một
khối lượng hay một thể tích dung dòch với nồng độ theo yêu cầu.
Kỹ năng :
− Biết cách pha chế một dung dòch theo những số liệu đã tính toán
− Biết các thao tác để sử dụng cân, ống đong...
− Biết các bước pha chế một dung dòch cụ thể theo yêu cầu.
Thái độ :
− Rèn tính cẩn thận trong các thao tác cách lấy, cách pha chế không văng, đổ hóa chất... ý thức làm
việc tập thể.

II. CHUẨN BỊ : −


Mỗi nhóm : Cân kỹ thuật, cốc 250ml, bình nước, ống đong, đũa thủy tinh, thìa lấy hóa chất. −
Hóa chất : CuS0
4
khan, nước cất.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : :


1 ổn đònh tổ chức
2 Kiểm ta: 8’ 1 Thế nào là nồng độ phần trăm của dung dòch ? Viết công
thức nồng độ phần trăm và nêu ý nghóa của các đại lượng dùng trong công thức ? 2 Câu hỏi như trên với nồng độ mol
3
Bài mới : Tổ chức tình huống học tập Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dòch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dòch theo nồng độ cho biết ?Chúng ta hãy tìm hiểu bài học
tl
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
Nội dung kiến thức Hoạt động1 Cách pha chế 1 dd theo nồng độ cho trước 5’
5’
Từ nội dung bài tập 1a. GV nêu các yêu cầu để nhóm HS thực hiện
Trong bài tập các em đã biết những đại lượng nào để pha chế dung dòch ?
Hãy viết công thức tính m
CuS04
từ công HS đọc bài tập 1a tr 152 SGK
− Các nhóm HS tính toán thảo luận để
trả lời các vấn đề GV yêu cầu cho biết :

1. Cách pha chế một dung dòch theo nồng độ cho trước :


1. Pha chế 50g dd CuS0
4
, có nồng độ10.
a Tính toán được kết quả
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
10’
thức tính C. Tính m
CuS04
dựa vào công thức nào ? GV sau khi HS các nhóm có câu trả
lời GV yêu cầu 1HS nhóm lên bảng tính toán và ghi kết quả
GV hướng dẫn cân kỹ thuật.
− Yêu cầu HS cân 5g CuS0
4
khan −
Hướng dẫn cách dùng ống đong −
Yêu cầu HS đong 45ml nước cất. −
Hướng dẫn đổ nước cất dần dần vào cốc, khuấy nhẹ.
GV : Hãy nêu các công việc cần thực hiện để pha chế 50g dd CuS0
4
có nồng độ 10 Sau khi HS phát biểu, GV yêu
cầu HS đọc SGK phần cách pha chế mCuS04 = 50g
C = 10, cần tìm mCuS0
4
? mH
2
0 ? HS : thực hiện theo hướng dẫn của GV,
cân 5g CuS0
4
khan rồi cho vào cốc thủy tinh
− HS nhóm thực hiện theo hướng dẫn.
HS : nhóm trao đổi và phát biểu 1HS nhóm đọc SGK theo yêu cầu
m
CuS04
= 5g ; m
H20
= 45g b Cách pha chế cho 5g CuS0
4
, khan vào cốc. Cho 45ml nước vào dùng
đũa thủy tinh khuấy đều
Hoạt động 2: Luyện Tập 10’ Bài 1: cần phải lấy bao nhiêu gam
muối bao nhiêu gam nước để pha chế thành 120 gam dung dòch muối
nồng độ 5 Bài 2 : Trong phòng TN có sẵn muối
CuSO
4
.5H
2
O tinh thể màu xanh .Em hãy tính toán và trình bày cách pha
chế để được . a 50g dd CuSO
4
5 . b 50ml dd CuSO
4
1M . HS :m
ct
=
dd
C.m 100
=
120.5 100
= 6g m
dd
= m
dd
– m
ct
= 120 – 6 = 114 g 2 m
ct
=
50.5 100
= 2,5 g C
ứ 160 CuSO
4
®
250g CuSO
4
.5H
2
O 2,5 CuSO
4
số gam CuSO
4
.5H
2
O cần lấy để pha chế là :
4 2
CuSO .5H O
m
=
2,5.250 160
=3,90625g
2
H O
m
= 50 – 3,90625 = 46,09375g
4
CuSO
m
=
50.1.160 1000
= 8g
4 2
CuSO .5H O
m
=
8.250 160
= 12,5g Cần lấy 12,5 gam CuSO
4
.5H
2
O để pha chế thành 50ml dd CuSO
4
1M .
4 Dặn dò : về nhà làm bài tâp và học bài IV. Rút kinh nghiệm và bổ sung
Tiết 65 – Tuần 33 Ngày soạn: 2642008 PHA CHEÁ DUNG DỊCH tt

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách pha chế một dung dòch theo nồng độ cho trước :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×