Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ - 32trang

GV phân công : Phần a : nhóm 1, 4 :
Phần b : nhóm 2 , 5 ; Phần C nhóm 3 , 6
Bài tập 3
:
Một dung dòch BaCl
2
có nồng độ 5 . Tính khối lượng
BaCl
2
có trong 200g dung dòch ? trao đổi kết quả. Nếu 2 nhóm không có
cùng kết quả. GV cho kết quả đúng và yêu cầu nhóm sai làm lại
HS : nhóm thực hiện, ghi kết quả lên bảng con.
Sau đó 1 HS lên bảng giải mdd = 200g. C = 5 tìm mct ?
HS nhóm thảo luận, ghi kết quả lên bảng con. Sau đó 1 HS trình bày cách
làm
Hoạt động 2 : Củng cố luyện tập 15’
15’
Bài tập 4 :
Hòa tan 0,5g muối ăn vào nước được dung dòch muối ăn có nồng độ 2,5 .
Hãy tính : a Khối lượng dung dòch muối pha chế
được b Khối lượng nước cần dùng cho sự
pha chế HS
ct dd
m 100
m c
× =
=
0,5 100 2,5
×
=20g
2
H O
m
= 20 – 0,5 = 19,5 g
4 Dặn doø : về nhà làm bài tâp và học bài IV. Rút kinh nghiệm và bổ sung
Tiết 63 – Tuần 32 Ngày soaïn: 1842008 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH tt

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :


Kiến thức :
− Biết ý nghóa của nồng độ phần trăm và nồng độ mol và nhớ được các công thức tính nồng độ
Kỹ năng :
− Biết vận dụng công thức để tính các loại nồng độ của dung dòch ; những đại lượng liên quan đến
dung dòch như khối lượng chất tan, khối lượng dung dòch, lượng chất tan, thể tích dung dòch, thể tích dung môi
Thái độ : −
Rèn tính cẩn thận, ý thức làm việc tập thể

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên : −
Phiếu học tập có nội dung đề bài tập sẽ giải trong tiết học

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :


1 ổn đònh tổ chức
2 Kiểm ta:
tl
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
Nội dung kiến thức Hoạt động1:Nồng độ mollit của dung dòch 25’
Hòa tan 58.5g NaCl vào nước được 2 lít dung dòch . Hỏi trong 1 lit dung dòch
thì có số mol NaCl là bao nhiêu ? GV: Trong 2 lít thì hòa tan được bao
nhiêu gam NaCl Trong 1lít thì hòa tan được bao g NaCl
Có số mol là bao nhiêu ? Ta nói nông độ của NaCl là 0,5moll
Nồng độ mollit là gì ? VD: Hòa tan 16gam CuSO
4
vào nước được 200ml dung dòch .Tính nồng độ
mollit của dung dòch . VD: Hòa tan 20g NaOH vào nước tạo
5 lit dung dòch .Tính nồng độ moll của dung dòch tạo thành?
HS:Trong 2 lít thì hòatanđược58,5gNaCl
Trong 1 lít thì hòa tan được bao 29,25g Hay có số mol là 0,5 mol
Trong 1 lit NaCl có số mol là 0,5 mol
M
n C
V =
HS:
4
CuSO
16 n
160 =
= 0,1mol . 200ml = 0,2 lit
M
n C
V =
=
0,1 0,2
= 0,5moll hay 0.5M
NaOH
M
m C
V.M =
=
20 5 40
´
=0,1M II Noàng độ mollit của dung dòch
Nồng độ mollit của dung dòch là số mol chất tan trong 1 lit dung dòch
CM = n V
n:
số mol chất tan V : Thể tích dung dòch lít
C
M
: Nồng độ mollít dung dòch n = C
M
. V III Sự liên quan giữa nồng độ mol
nồng độ . C
M
=
10.C.D M
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
n =
dd
C.m 100.M
Hoạt động2: Luyện tập củng cố 15’ 1 Hòa tan 100ml dung dòch HCl 0.5M
với 200 ml dung dòch HCl 0,1 M .Tính nồng độ moll dung dòch tạo thành
2 Hòa tan 200gdung dòch HCl 7,3 vào nước 200 ml dung dòch.Tính nồng
độ moll dung dòch tạo thành HS:
1 2
M 1
M 2
M 1
2
C .V C .V C
V V +
= +
M
C
=
0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
´ +
´ +
= 0,233M
HCl
7,3.200 n
100.36,5 =
= 0.4mol
M
0.4 C
0.2 =
=2M Nồng độ moll của dung dòch
C
M
=
dd
C.m 100.M.V
=
7,3.200 100.36.5.0,2
= 2M
4 Dặn dò : về nhà làm bài tâp và học bài Bài1: Phải thêm bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dòch NaOH 1M để thu được dung dòch có nồng độ 0,1M
Hướng dẫn: Gọi x lít là thể tích nước thêm vào . Số mol NaOH :
NaOH
n
= 2.1 = 2mol ; V
dd sau pư
=x + 2 Khi pha loãng số mol NaOH không đổi :
M
n 2
C 0,1
V x 2
= =
= +
®
0,1x+2 = 2
®
x = 18 lít
IV. Rút kinh nghiệm và bổ sung
Tiết 64 – Tuần 32 Ngày soạn: 1842008 PHA CHẾ DUNG DỊCH
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức : −
Biết thực hiện tính toán các đại lượng liên quan đến dung dòch như lượng số mol chất tan, khối lượng chất tan, khối lượng dung dòch, dung môi, thể tích dung môi để từ đó đáp ứng được yêu cầu pha chế một
khối lượng hay một thể tích dung dòch với nồng độ theo yêu cầu.
Kỹ năng :
− Biết cách pha chế một dung dòch theo những số liệu đã tính toán
− Biết các thao tác để sử dụng cân, ống đong...
− Biết các bước pha chế một dung dòch cụ thể theo yêu cầu.
Thái độ :
− Rèn tính cẩn thận trong các thao tác cách lấy, cách pha chế không văng, đổ hóa chất... ý thức làm
việc tập thể.

II. CHUẨN BỊ : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU BÀI DẠY : CHUẨN BỊ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×