Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiến thức : CHUẨN BỊ : Giáo viên : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiến thức : CHUẨN BỊ : Giáo viên : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ - 32trang

N =
42 10,936 0,10936
R 186 18n 100
= =
+ +
Û
0,10936R+186+18n = 42
Û
0,10936R+19,33656+1,87128n = 42
Û
R+18n = 218 II
R 26,88n 186
Từ I và II ta có : R 18n
218 ì -
=- ïï
- í ï
+ =
ïỵ
- 44,88n = - 404
Þ 404
n 9
44,88 =
= Þ
R = 218 – 9.18 = 56 s¾t Fe
VI. Rút kinh nghiệm bổ sung
Tiết 62 – Tuần 31 Ngày soạn: 1842008 NOÀNG ĐỘ DUNG DỊCH

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiến thức :


− Biết ý nghóa của nồng độ phần trăm và nồng độ mol và nhớ được các công thức tính nồng độ
Kỹ năng :
− Biết vận dụng công thức để tính các loại nồng độ của dung dòch ; những đại lượng liên quan đến
dung dòch như khối lượng chất tan, khối lượng dung dòch, lượng chất tan, thể tích dung dòch, thể tích dung môi
Thái độ : −
Rèn tính cẩn thận, ý thức làm việc tập thể

II. CHUẨN BỊ : Giáo viên :


− Phiếu học tập có nội dung đề bài tập sẽ giải trong tiết học

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :


1 ổn đònh tổ chức
2 Kiểm ta: −
1HS chữa bài tập 5 tr 142 SGK. 1HS khá trả lời câu hỏi. Dựa vào đồ thò về độ tan của chất rắn trong nước. Hãy cho biết độ tan của muối Na2S04 và NaN03, ở nhiệt độ 100C và 600C. Có nhận xét gì về độ tan của chất rắn
trong nước ?Sau khi cho nhận xét về câu kiểm tra về câu kiểm tra, GV cho điểm HS 3 Bài mới
− Tổ chức tình huống học tập :
GV bằng cách nào để biểu thò được lượng chất tan có trong dung dòch ? Người ta đưa ra khái niệm nồng độ dung dòch GV viết đề bài lên bảng GV thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dòch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung
dòch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol
tl
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
Nội dung kiến thức Hoạt động1: Tính C biết m
ct
, m
dd
và ngược lại 25’
25’
GV yêu cầu 3 HS 3 nhóm khác nhau đọc SGK về đònh nghóa nồng độ phần
trăm GV trên nhãn các lọ hóa chất có ghi
dung dòch H
2
S0
4
5. Dựa vào khái niệm về C, hãy nêu ý nghóa các con
số này ? GV giới thiệu công thức tính nồng độ
phần trăm của dung dòch GV : Từ công thức, em hãy vận dụng
để giải các dạng bài tập trong phiếu học tập
Bài tập1: Hòa tan 5g Natri nitrat vào 45g nước. Tính C dung dòch thu được
? GV : Cần nhắc HS ghi phần tóm tắt đề
bài. Bài tập2 : Bài 5 tr 146 SGK
HS : thực hiện
HS : nhóm thảo luận và trả lời HS : đọc lại công thức và nêu ý nghóa
các đại lượng trong công thức
HS : nhóm trao đổi và cho kết quả trên bảng con~
1HS lên bảng làm : mct = 50g. mnước = 45 tìm C
− Học sinh đọc đề bài tập 5 tr 146
− HS : nhóm thực hiện theo yêu cầu,
ghi kết quả lên bảng con và 2 nhóm I. Nồng độ phần trăm của dung dòch
C : 1. Tìm C biết mct và mdd
C =
ct dd
m m
× 100
2. Tìm m
ct
biết và m
dd
m
ct
=
dd
C.m 100
ct dd
m 100
m C
´ =
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
GV phân công : Phần a : nhóm 1, 4 :
Phần b : nhóm 2 , 5 ; Phần C nhóm 3 , 6
Bài tập 3
:
Một dung dòch BaCl
2
có nồng độ 5 . Tính khối lượng
BaCl
2
có trong 200g dung dòch ? trao đổi kết quả. Nếu 2 nhóm không có
cùng kết quả. GV cho kết quả đúng và yêu cầu nhóm sai làm lại
HS : nhóm thực hiện, ghi kết quả lên bảng con.
Sau đó 1 HS lên bảng giải mdd = 200g. C = 5 tìm mct ?
HS nhóm thảo luận, ghi kết quả lên bảng con. Sau đó 1 HS trình bày cách
làm
Hoạt động 2 : Củng cố luyện tập 15’
15’
Bài tập 4 :
Hòa tan 0,5g muối ăn vào nước được dung dòch muối ăn có nồng độ 2,5 .
Hãy tính : a Khối lượng dung dòch muối pha chế
được b Khối lượng nước cần dùng cho sự
pha chế HS
ct dd
m 100
m c
× =
=
0,5 100 2,5
×
=20g
2
H O
m
= 20 – 0,5 = 19,5 g
4 Dặn dò : về nhà làm bài tâp và học bài IV. Rút kinh nghiệm và bổ sung
Tiết 63 – Tuần 32 Ngày soạn: 1842008 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH tt

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiến thức : CHUẨN BỊ : Giáo viên : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×