Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
CHUẨN BỊ : Hoá cụ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

CHUẨN BỊ : Hoá cụ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ - 32trang

4 Dặn dò : Về nhà làm bài tập xem phần thực hành IV Rút kinh nghiệm boå sung
1142008 BAØI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC

I MỤC TIÊU BÀI DẠY :


− Củng cố, nắm vững được tính chất hóa học của nước : Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo bazơ
và hidro, tác dụng với một số oxit phi kim tạo axit, với một số 0xit kim loại tạo bazơ −
Rèn kỹ năng tiến hành thí nghiệm với Na tri, với canxi oxit và với diphotpho pentaoxit, đó là những thí nghiệm có thể gây ra cháy, nổ, bỏng.
− HS được củng cố và các biện pháp bảo đảm an toàn khi học tập và nghiên cứu khoa học

B. NỘI DUNG : −


Tính chất hóa họ của nước

II. CHUẨN BỊ : Hoá cụ :


− Cho mỗi nhóm học sinh : Chén sứ nhỏ, lọ thủy tinh có nắp, thìa đốt, bình nước, đèn cồn, diêm, giấy lọc,
kẹp gắp, ống nhỏ giọt Hóa chất :
− Kim loại Na, P đỏ để trên bàn GV, vôi sống Ca0, giấy quỳ tím, dung dòch phenolphtalein

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :


1 ổn đònh tổ chức 2 Kiểm ta bài cũ Kiểm tra :
3Bài mới Đặt vấn đề :
tl Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS Nội dung kiến thức
GV nhắc các nhóm khi làm thí nghiệm phải cẩn thận để đảm bảo an toàn.
Lưu ý phản ứng tỏa nhiệt mạnh nên thực tế
GV lưu ý số 1 phải cẩn thận, không để P dư rơi xuống đáy lọ
GV nhận xét và rút kinh nghiệm tiết thực hành
GV hướng dẫn nhiệm vụ số 1 và giải thích thêm uốn cong ở mép ngoài để Na
không chạy ra ngoài
− HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn
HS : chuẩn bò trước phiếu thực hành
HS:
phenoltalein vào dung dòch nước vôi mới tạo thành. Quan sát và ghi nhận
xét HS : Phenoltalein chuyển thành dổ
I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 1 : Nước tác dụng với Na
Số 1 : Dùng 1 tờ giấy lọc, uốn cong ở mép ngoài, tẩm ướt nước.
Số 2 : Khi GV lấy cho mỗi nhóm 1 mẫu Na, lấy giấy lọc thấm khô dầu.
Đặt mẫu Na lên giấy lọc tẩm nước. Quan sát, nhận xét hiện tượng. Giải
thích Thí nghiệm 2 : Nước tác dụng với vôi
sống Số 3 : Cho vào chén sứ một cục nhỏ
vôi sống Ca0, rót một ít nước vào. Quan sát
Số 4 : Cho 2 giọt dung dòch phenolph tôi vôi : cho vôi từ từ vào lượng nước
lớn.
− GV kiểm tra các nhóm khi số 1 lấy
P đỏ vào thìa đốt Thí nghiệm 3 : Nước tác dụng với
dipho −
tphopentaoxit P205. Số 1 : Lấy một ít P đỏ vào thìa đốt.
Đốt cháy P trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ thủy tinh có chứa nước
khoảng 3ml. Khi P ngừng cháy thì lấy thìa đốt ra, đậy nắp lọ.
Số 2. Lắc cho khói trắng P205 tan hết
Giáo n Hóa 8 GV: Nguyễn Đức Tuấn
trong nước. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dòch mới tạo thành trong
lọc. Nhận xét, giải thích hiện tượng quan sát được.
Trả lời câu hỏi : Nội dung câu hỏi trong SGK phần II tr 133

II. CUỐI TIẾT THỰC HÀNH Số 3 : Rửa dụng cụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUẨN BỊ : Hoá cụ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×