Tải bản đầy đủ - 108 (trang)
Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ t

Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ t

Tải bản đầy đủ - 108trang

24
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Cách gõ tiếng Việt Cách gõ tiếng Việt
oo oo
→ →
ô ô
aa aa
→ →
â â
ee ee
→ →
ê ê
dd dd
→ →
đ đ
w, ] w, ]
→ →
ư ư
ow, [ ow, [
→ →
ơ ơ
aw aw
→ →
ă ă
Dấu sắc: Dấu sắc:
s s
Dấu hỏi: Dấu hỏi:
r r
Dấu huyền: Dấu huyền:
f f
Dẫu ngã: Dẫu ngã:
x x
Dấu nặng: Dấu nặng:
j j
Bỏ dấu: Bỏ dấu:
z z
25
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Cách gõ tiếng anh Cách gõ tiếng anh
– Gõ 2 lần kí tự tiếng Việt liên tiếp sẽ được
Gõ 2 lần kí tự tiếng Việt liên tiếp sẽ được tiếng anh.
tiếng anh. –
Ví dụ: Ví dụ:
ww ww
→ →
w; aww w; aww
→ →
aw... aw...

Gõ chữ Gõ chữ
HOA HOA
, chọn một trong 2 cách: , chọn một trong 2 cách:
– Nhấn phím
Nhấn phím
Caps Lock Caps Lock
để đèn Caps Lock để đèn Caps Lock
sáng, rồi gõ chữ. sáng, rồi gõ chữ.
– Giữ phím Shift, rồi gõ chữ.
Giữ phím Shift, rồi gõ chữ.
26
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Bộ điều khiển tiếng Việt Vietkey Bộ điều khiển tiếng Việt Vietkey
– Khởi động chương trình Vietkey bằng cách kích
Khởi động chương trình Vietkey bằng cách kích đúp chuột vào biểu tượng VietKey.
đúp chuột vào biểu tượng VietKey. Hoặc menu Start
Hoặc menu Start ⇒
⇒ VietKey.
VietKey. –
Xuất hiện bảng điều khiển, Xuất hiện bảng điều khiển,
chọn nút Task Bar. chọn nút Task Bar.
27
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Bộ điều khiển tiếng Việt Vietkey Bộ điều khiển tiếng Việt Vietkey
– VietKey sẽ chạy ở thanh Task bar.
VietKey sẽ chạy ở thanh Task bar. –
Kích chuột phải vào biểu tượng Kích chuột phải vào biểu tượng
Vietkey ở trên task bar, rồi chọn Vietkey ở trên task bar, rồi chọn
chế độ chế độ
Unicode. Unicode.
– Khi nào chế độ tiếng Việt được
Khi nào chế độ tiếng Việt được thiết lập chữ V màu vàng, mới
thiết lập chữ V màu vàng, mới soạn thảo tiếng Việt được.
soạn thảo tiếng Việt được.
28
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Bộ font chữ thường được sử dụng: Bộ font chữ thường được sử dụng:
– Arial.
Arial.
– Arial Black.
Arial Black.
– Arial Narrow.
Arial Narrow.
– Courier New.
Courier New. –
Tahoma. Tahoma.
– Time new roman
Time new roman
29
1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey 1. Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ tiếng Việt - Vietkey Bộ gõ t

Tải bản đầy đủ ngay(108 tr)

×