Tải bản đầy đủ - 108 (trang)
Giới thiệu Giới thiệu Môi trường làm việc Môi trường làm việc

Giới thiệu Giới thiệu Môi trường làm việc Môi trường làm việc

Tải bản đầy đủ - 108trang

5
1. Giới thiệu 1. Giới thiệu

Soạn thảo văn bản được sử dụng rất Soạn thảo văn bản được sử dụng rất
nhiều trong công việc. nhiều trong công việc.

Cung cấp các kỹ năng soạn thảo và định Cung cấp các kỹ năng soạn thảo và định
dạng văn bản. dạng văn bản.

Khả năng đồ hoạ mạnh. Khả năng đồ hoạ mạnh.

Có thể kết xuất ra nhiều loại dữ liệu. Có thể kết xuất ra nhiều loại dữ liệu.

Dễ dàng chuyển đổi sang định dạng web Dễ dàng chuyển đổi sang định dạng web
html. html.
6
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thốt khỏi Word. Thốt khỏi Word.
7
2. 2.
Cách khởi động Cách khởi động

C1: C1:
Start | Programs | Microsoft Word. Start | Programs | Microsoft Word.

C2: C2:
Kích đúp chuột vào biểu tượng của Kích đúp chuột vào biểu tượng của
Microsoft Word. Microsoft Word.
8
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thốt khỏi Word. Thốt khỏi Word.
9
3. Môi trường làm việc 3. Môi trường làm việc
Thanh tiêu đề
Thanh menu
Thanh standard
Thanh formatting Thước
Nút điều khiển
Task pane
Nút tầm nhìn
Thanh trạng thái
Thanh cuốn Phần soạn thảo
10
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thốt khỏi Word. Thoát khỏi Word.
11
4. 4.
Tạo một tài liệu mới Tạo một tài liệu mới

Tiến hành một trong 3 cách Tiến hành một trong 3 cách
sau: sau:
A. A.
Kích chuột vào menu Kích chuột vào menu
File, File,
Chọn Chọn
New New
B. B.
Kích chuột vào nút Kích chuột vào nút
New New
trên trên
thanh cơng cụ chuẩn thanh cơng cụ chuẩn
C. C.
Nhấn tổ hợp phím Nhấn tổ hợp phím
Ctrl + N Ctrl + N
12
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thốt khỏi Word. Thoát khỏi Word.
13
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa Ghi tài liệu lên đĩa

Tiến hành một trong 3 Tiến hành một trong 3
cách sau: cách sau:
A. A.
Kích chuột vào menu Kích chuột vào menu
File, File,
c c
họn họn
Save Save
. .
B. B.
Kích chuột vào nút Kích chuột vào nút
Save Save
trên thanh cơng cụ chuẩn trên thanh công cụ chuẩn
C. C.
Nhấn tổ hợp phím Nhấn tổ hợp phím
Ctrl + S Ctrl + S
14
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa Ghi tài liệu lên đĩa

Nếu là tài liệu mới, sẽ xuất hiện hộp thoại Save Nếu là tài liệu mới, sẽ xuất hiện hộp thoại Save
As. As.

Nếu tài liệu đã Nếu tài liệu đã
được ghi tên, được ghi tên,
thì sẽ ghi những thì sẽ ghi những
thay đổi phần mới thay đổi phần mới
soạn thao soạn thao
Thư mục chứa
Tên tệp
Kiểu tệp
Đồng ý ghi lên đĩa
15
Bài 1: Mở đầu Bài 1: Mở đầu
1. 1.
Giới thiệu. Giới thiệu.
2. 2.
Cách khởi động. Cách khởi động.
3. 3.
Môi trường làm việc. Môi trường làm việc.
4. 4.
Tạo một tài liệu mới. Tạo một tài liệu mới.
5. 5.
Ghi tài liệu lên đĩa. Ghi tài liệu lên đĩa.
6. 6.
Mở tài liệu trên đĩa. Mở tài liệu trên đĩa.
7. 7.
Đóng tài liệu. Đóng tài liệu.
8. 8.
Thoát khỏi Word. Thoát khỏi Word.
16
6. Mở tài liệu trên đĩa 6. Mở tài liệu trên đĩa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu Giới thiệu Môi trường làm việc Môi trường làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(108 tr)

×