Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
cứng - phần mềm: cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình mềm: Là các chương trình program điều khiển

cứng - phần mềm: cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình mềm: Là các chương trình program điều khiển

Tải bản đầy đủ - 18trang

Lê Anh Nhật 10

Phần cứng - phần mềm:Phần cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình


như vi mạch, bản mạch in, bộ nhớ, màn hình,...

Phần cứng thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân {0,1}.

Phần mềm: Là các chương trình program điều khiển


các hoạt động phần cứng của máy vi tính và chỉ đạo việc xử lý dữ liệu.

Phần mềm của máy tính được chia làm hai loại: Phần mềm hệ thống System software và phần mềm ứng
dụng Applications software.
Lê Anh Nhật 11

Chu trình sử lí thơng tin
Thơng tin ban đầu.
Xử lý. Thơng
tin kết quả.
Quy tắc xử lý.
Lê Anh Nhật 12
Hệ đếm

Hệ đếm được hiểu như tập các ký hiệu và tập các qui tắc xác định dùng để biểu diễn và
tính giá trị các số.

Một số hệ đếm thường gặp:

Hệ đếm cơ số 10.

Hệ đếm cơ số 2 hệ nhị phân.

Hệ đếm 16.
Lê Anh Nhật 13

Hệ đếm cơ số 10

Tập ký số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Quy tắc: Tuân theo quy tắc vị trí giá trị mỗi ký số phụ thuộc vào vi trí của nó trong biểu diễn

Tổng quát:
1 1
1 1
1 10
10 ....
10 10
} ,
,..., ,
{
a a
a a
a a
a a
N
n n
n n
n n
+ +
+ +
= =
− −

Lê Anh Nhật 14

Hệ nhị phân:

Tập ký số: 0, 1.

Tập quy tắc: Tương tự như thập phân.

Tổng quát:
} ,
..., ,
{
1 ,
1 2
a a
a a
N
n n

=
1 1
1 1
2 ,...,
2 2
a a
a a
n n
n n
+ +
=
− −
Lê Anh Nhật 15

Hệ nhị phân:

Các phép tính số học:
Phép cộng 0 + 0 = 0
1 + 0 = 1 0 + 1 = 1
1 + 1 = 10 Trừ hai số nhị phân
0 - 0 = 0 1 - 0 = 1
0 - 1 = 1
10 - 1 = 1 Nhân hai số nhị phân
1 0 = 0 1 1 = 1
0 1 = 0 0 0 = 0
Lê Anh Nhật 16

Hệ nhị phân:

Các phép tính logic:

Phép nhân true = 1, false = 0:

Phép cộng:

Phép phủ định
a b a ∩
b 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1 1
a b a ∪
b 0 0 0
0 1 1 1 0 1
1 1 1
A NOT A 0 1
1 0
Lê Anh Nhật 17

Bộ mã ASCCI:

Mỗi ký tự trong máy tính được biểu diễn qua mã số
nhị phân có độ dài cố định.

Trong các số bảng mã hiện nay bảng mã ASCCI được
dùng phổ biến:
Ký tự Mã A 65
B 66 . .
. . a 97
b 98
Ch ng 1
ươ
Thông tin – bi u di n thông tin ể

Lê Anh Nhật Đt: 0912.844.866
Email: leanhnhattuyenquang.edu.vn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cứng - phần mềm: cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình mềm: Là các chương trình program điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×