Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Hành động nói là gì? Hành động nói là gì?

Hành động nói là gì? Hành động nói là gì?

Tải bản đầy đủ - 21trang

Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NĨI
I. Hành động nói là gì? I. Hành động nói là gì?
Tuần 24, Tuần 24,

Đọc đoạn trích sau: Đọc đoạn trích sau:
Mẹ con Lý Thơng đang ngủ, bỗng nghe tiếng gọi cửa. Ngỡ là Mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng gọi cửa. Ngỡ là
hồn oan của Thạch Sanh hiện về, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy hồn oan của Thạch Sanh hiện về, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy
rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn
tinh, chúng mới hồn hồn. Nhưng Lý Thơng bỗng nảy ra kế khác. tinh, chúng mới hồn hồn. Nhưng Lý Thơng bỗng nảy ra kế khác.
Hắn nói: Hắn nói:

Con trăn ấy là của vua ni đã lâu. Nay em giết nó, tất khơng Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất khơng
khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn
ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu. ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.
Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội vã từ giã mẹ con Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội vã từ giã mẹ con
Lý Thông, trở về túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. Lý Thông, trở về túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân.
Thạch Sanh Thạch Sanh
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NĨI HÀNH ĐỘNG NĨI
Tuần 24, Tuần 24,
Có Có
Tuần 24, Tuần 24,
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI

1 1
Con trăn ấy là của vua nuôi Con trăn ấy là của vua nuôi
đã lâu. đã lâu.
2 2
Nay em giết nó, tất Nay em giết nó, tất
không khỏi bị tội chết. không khỏi bị tội chết.
3 3
Thôi, Thôi,
bây giờ nhân trời chưa sáng em bây giờ nhân trời chưa sáng em
hãy trốn ngay đi. hãy trốn ngay đi.
4 4
Có chuyện gì Có chuyện gì
để anh ở nhà lo liệu. để anh ở nhà lo liệu.

Đẩy Thạch Đẩy Thạch
Sanh đi để Sanh đi để
mình hưởng lợi mình hưởng lợi
Hành động nói Hành động nói
Lời nói Lời nói
Mục đích Mục đích
I- Hành động nói là gì? I- Hành động nói là gì?
Hành động nói là hành động được thực hiện Hành động nói là hành động được thực hiện
bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
A- Chủ nhật A- Chủ nhật
đến mình đến mình
chơi nhé? chơi nhé?
C- Thơi, bận thì C- Thơi, bận thì
để hơm khác, để hơm khác,
đến nhé, tụi đến nhé, tụi
mình chờ đấy mình chờ đấy
B- Mình còn B- Mình còn
xem có bận xem có bận
gì khơng đã gì khơng đã
B- Thơi B- Thơi
được, mình được, mình
sẽ đến sẽ đến
trình bày trình bày
hứa hứa
… …
B nói, A,C nghe B nói, A,C nghe
hỏi hỏi
rủ rê rủ rê
… …
A nói, B,C nghe A nói, B,C nghe
hứa hẹn hứa hẹn
thơng báo… thơng báo…
B nói, A,C nghe B nói, A,C nghe
cầu khiến cầu khiến
đề nghị, đề nghị,
thơng báo… thơng báo…
C nói, A,B nghe C nói, A,B nghe
1 1
2 2
3 3
4 4

1 1
Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Con trăn ấy là của vua ni đã lâu.
2 2
Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết.
3 3
Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy
. .
trốn đi ngay đi. trốn đi ngay đi.
4 4
Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu
. .
Đẩy Thạch Sanh đi để mình hưởng lợi Đẩy Thạch Sanh đi để mình hưởng lợi
Xác định mục đích của hành động nói: Xác định mục đích của hành động nói:
trình bày trình bày
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
đe doạ đe doạ
điều khiển điều khiển
hứa hẹn hứa hẹn
L L
ời của Lý Thông ời của Lý Thơng
M M
ục đích ục đích
hứa hẹn hứa hẹn
câu 3 câu 3
điều khiển điều khiển
câu 2 câu 2
bộc lộ cảm xúc bộc lộ cảm xúc
câu 1 câu 1
Mục đích Mục đích
Hành động nói Hành động nói
LỜI CÁ VÀNG LỜI CÁ VÀNG
- 1
Ông lão ơi 2
Ông sinh phúc thả tôi trở về biển khơi.
3 Tôi
sẽ xin đền ơn ông, ông muốn gì
cũng được.
THƯỜNG GẶP: THƯỜNG GẶP:
bộc lộ cảm xúc bộc lộ cảm xúc

Hành động bộc lộ cảm xúc Hành động bộc lộ cảm xúc
hứa hẹn hứa hẹn

Hành động hứa hẹn Hành động hứa hẹn
yêu cầu,đề nghị, đe doạ… yêu cầu,đề nghị, đe doạ…

Hành động điều khiển Hành động điều khiển
thông báo, nêu ý kiến, tả, kể thông báo, nêu ý kiến, tả, kể

Hành động trình bày Hành động trình bày
hỏi, rủ rê hỏi, rủ rê

Hành động hỏi Hành động hỏi
MỤC ĐÍCH MỤC ĐÍCH
HÀNH ĐỘNG NĨI HÀNH ĐỘNG NĨI
hứa hẹn hứa hẹn
thông báo thông báo
hứa hẹn hứa hẹn
hứa hẹn hứa hẹn
điều khiển điều khiển
đề nghị,thông báo đề nghị,thông báo
điều khiển điều khiển
điều khiển điều khiển
đề nghị đề nghị
trình bày trình bày
hứa hứa
trình bày trình bày
đe doạ đe doạ
bộc lộ cảm xúc bộc lộ cảm xúc
hỏi hỏi
rủ rủ
rê rê
trình bày trình bày
thơng báo thơng báo
ƠNG LÃO VÀ ƠNG LÃO VÀ
CON CON
CÁ VÀNG CÁ VÀNG
ĐỐI ĐỐI
THOẠI A, THOẠI A,
B và C B và C
LÝ THÔNG VÀ LÝ THÔNG VÀ
THẠCH SANH THẠCH SANH
I - I -
Hành động nói là gì? Hành động nói là gì?
Hành động nói là hành động được thực hiện Hành động nói là hành động được thực hiện
bằng lời nói nhằm mục đích nhất định bằng lời nói nhằm mục đích nhất định
. .
II -Một số kiểu hành động nói thường gặp: II -Một số kiểu hành động nói thường gặp:
Người ta dựa theo mục đích của hành động Người ta dựa theo mục đích của hành động
nói mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động
nói thường gặp là: nói thường gặp là:
- -
hỏi, trình bày hỏi, trình bày
báo tin, kể, tả, nêu ý kiến… báo tin, kể, tả, nêu ý kiến…
- điều khiển - điều khiển
cầu khiến, đe doạ, thách thức… cầu khiến, đe doạ, thách thức…
- hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc - hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc
. .
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NĨI
Tuần 24, Tuần 24,
 
trình bày trình bày
 
câu câu
trần thuật trần thuật
- Thầy em hãy ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.
Tắt Tắt
đèn đèn
 
điều khiển điều khiển
 
câu câu
cầu khiến cầu khiến
- Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu
phạt trước lo trừ bạo .
Nước Đại Việt ta Nước Đại Việt ta
 
hỏi hỏi
 
câu câu
nghi vấn nghi vấn
- Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được khơng?
Hịch tướng sĩ Hịch tướng sĩ
 
bộc lộ cảm xúc bộc lộ cảm xúc
 
câu câu
cảm thán cảm thán
- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi
Nhớ rừng Nhớ rừng
Kiểu hành động nói Kiểu hành động nói
Kiểu câu Kiểu câu
Ví dụ Ví dụ
I - I -
Hành động nói là gì? Hành động nói là gì?
Hành động nói là hành động được thực hiện Hành động nói là hành động được thực hiện
bằng lời nói nhằm mục đích nhất định bằng lời nói nhằm mục đích nhất định
. .
II - II -
Một số kiểu hành động nói thường gặp: Một số kiểu hành động nói thường gặp:
Người ta dựa theo mục đích của hành động nói Người ta dựa theo mục đích của hành động nói
mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói
thường gặp là thường gặp là
hỏi, trình bày hỏi, trình bày
báo tin, kể, tả, nêu ý báo tin, kể, tả, nêu ý
kiến…, kiến…,
điều khiển điều khiển
cầu khiến, đe doạ, thách cầu khiến, đe doạ, thách
thức…, thức…,
hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.
III- Luyện tập III- Luyện tập
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
“… “…
Huống chi ta cùng các ngươi Huống chi ta cùng các ngươi
sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp
buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi
lại nghênh ngang ngoài đường, lại nghênh ngang ngoài đường,
uốn lưới cú diều mà sỉ mắng triều uốn lưới cú diều mà sỉ mắng triều
đình, đem thân dê chó mà bắt nạt đình, đem thân dê chó mà bắt nạt
tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt
mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng
tham khơng cùng, giả hiệu Vân tham không cùng, giả hiệu Vân
Nam Vương mà thu bạc vàng để Nam Vương mà thu bạc vàng để
vét của kho có hạn.... vét của kho có hạn....
Ta thường tới bữa quên ăn nửa Ta thường tới bữa quên ăn nửa
đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, đêm vỗ gối; ruột đau như cắt,
nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức
chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống
máu căm thù… máu căm thù…
Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh
quyền đã lâu ngày, khơng có mặc quyền đã lâu ngày, khơng có mặc
thì ta cho áo, khơng có ăn thì ta thì ta cho áo, khơng có ăn thì ta
cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng
chức, lương ít thì ta cấp bổng… chức, lương ít thì ta cấp bổng…
Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà
khơng biết lo, thấy nước nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà
không biết thẹn… không biết thẹn…
Nay ta bảo thật các ngươi: nên Nay ta bảo thật các ngươi: nên
nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới
đống củi” là nguy cơ, nên lấy điều đống củi” là nguy cơ, nên lấy điều
“kiềng canh nóng mà thổi rau “kiềng canh nóng mà thổi rau
nguội” làm răn sợ. Huấn luyện nguội” làm răn sợ. Huấn luyện
quân sĩ, tập dượt cung tên; khiến quân sĩ, tập dượt cung tên; khiến
cho người người giỏi như Bàng cho người người giỏi như Bàng
Mông, nhà nhà đều là Hậu Mông, nhà nhà đều là Hậu
Nghệ…” Nghệ…”
Câu hỏi: Câu hỏi:
Trần Quốc Trần Quốc
Tuấn viết Tuấn viết
Hịch tướng sĩ Hịch tướng sĩ
nhằm mục đích gì? nhằm mục đích gì?
Hãy Hãy
xác định mục đích của xác định mục đích của
hành động nói thể hiện hành động nói thể hiện
ở một câu trong bài ở một câu trong bài
Hịch Hịch
và vai trò của câu và vai trò của câu
ấy đối với việc thực ấy đối với việc thực
hiện mục đích chung? hiện mục đích chung?
“… “…
Huống chi ta cùng các Huống chi ta cùng các
ngươi sinh phải thời loạn lạc, ngươi sinh phải thời loạn lạc,
lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy
sứ giặc đi lại nghênh ngang sứ giặc đi lại nghênh ngang
ngoài đường, uốn lưới cú diều ngoài đường, uốn lưới cú diều
mà sỉ mắng triều đình, đem thân mà sỉ mắng triều đình, đem thân
dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác
mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc
lụa, để thoả lòng tham khơng lụa, để thoả lòng tham không
cùng, giả hiệu Vân Nam Vương cùng, giả hiệu Vân Nam Vương
mà thu bạc vàng để vét của kho mà thu bạc vàng để vét của kho
có hạn.... có hạn....
Ta thường tới bữa quên ăn nửa Ta thường tới bữa quên ăn nửa
đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, đêm vỗ gối; ruột đau như cắt,
nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức
chưa xả thịt lột da, nuốt gan chưa xả thịt lột da, nuốt gan
uống máu căm thù… uống máu căm thù…
Các ngươi ở cùng ta coi giữ Các ngươi ở cùng ta coi giữ
binh quyền đã lâu ngày, không binh quyền đã lâu ngày, khơng
có mặc thì ta cho áo, khơng có có mặc thì ta cho áo, khơng có
ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì
ta thăng chức, lương ít thì ta ta thăng chức, lương ít thì ta
cấp bổng… cấp bổng…
Nay các ngươi nhìn chủ nhục Nay các ngươi nhìn chủ nhục
mà không biết lo, thấy nước mà không biết lo, thấy nước
nhục mà không biết thẹn… nhục mà không biết thẹn…
Nay ta bảo thật các ngươi: nên Nay ta bảo thật các ngươi: nên
nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới
đống củi” là nguy cơ, nên lấy đống củi” là nguy cơ, nên lấy
điều “kiềng canh nóng mà thổi điều “kiềng canh nóng mà thổi
rau nguội” làm răn sợ. Huấn rau nguội” làm răn sợ. Huấn
luyện quân sĩ, tập dượt cung luyện quân sĩ, tập dượt cung
tên; khiến cho người người giỏi tên; khiến cho người người giỏi
như Bàng Mông, nhà nhà đều là như Bàng Mông, nhà nhà đều là
Hậu Nghệ…” Hậu Nghệ…”
III- Luyện tập: Bài 1 III- Luyện tập: Bài 1
trang 63 trang 63
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
?
III- Luyện tập: Bài 1 III- Luyện tập: Bài 1
trang 63 trang 63
“ “
Ngó thấy sứ giặc đi Ngó thấy sứ giặc đi
lại nghênh ngang lại nghênh ngang
ngoài đường, uốn ngoài đường, uốn
lưới cú diều mà sỉ lưới cú diều mà sỉ
mắng triều đình mắng triều đình
…” …”
“ “
Các ngươi ở cùng Các ngươi ở cùng
ta coi giữ binh ta coi giữ binh
quyền đã lâu ngày, quyền đã lâu ngày,
khơng có mặc thì ta khơng có mặc thì ta
cho áo… cho áo…
” ”
khích lệ lòng căm khích lệ lòng căm
thù giặc… thù giặc…
“ “
Huấn luyện quân Huấn luyện quân
sĩ, tập dượt cung tên sĩ, tập dượt cung tên
khiến cho người khiến cho người
người giỏi
như người
giỏi như
Bàng Mơng…” Bàng Mơng…”
khích lệ lòng trung qn khích lệ lòng trung qn
ái quốc… ái quốc…
khích lệ tinh thần học khích lệ tinh thần học
tập,rèn luyện… tập,rèn luyện…
Khích lệ tinh thần học tập “Binh thư yếu Khích lệ tinh thần học tập “Binh thư yếu
lược”… và lòng yêu nước của các tướng sĩ. lược”… và lòng yêu nước của các tướng sĩ.
MỤC ĐÍCH CỦA HÀNH ĐỘNG NĨI
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
trình bàykể trình bàykể
trình bày tả trình bày tả
điều khiển điều khiển
Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng
giọng luống cuống: giọng luống cuống:
- Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? - Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ?
Điểm thêm một “giây” nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa: Điểm thêm một “giây” nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa:
- Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thơn Đồi. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thơn Đồi.
Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ
khoai vào rổ và ồ lên khóc. khoai vào rổ và ồ lên khóc.
[…] Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái Tí vẫn […] Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái Tí vẫn
tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ
ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác, mếu khóc: ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác, mếu khóc:
- U nhất định bán con đấy ư ? U không cho con ở nhà - U nhất định bán con đấy ư ? U không cho con ở nhà
n÷a n÷a
ư? Khốn ư? Khốn
nạn thân con thế này Trời ơi ... nạn thân con thế này Trời ơi ...
Ngô Tất Tố, Ngô Tất Tố,
Tắt Đèn Tắt Đèn
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
III- Luyện tập: Bài 2 III- Luyện tập: Bài 2
Chỉ ra các hành động nói và mục đích của mỗi hành động nói trong đoạn trích sau:
bộc lộ cảm xúc bộc lộ cảm xúc

Khốn nạn thân con thế này Trời ơi ... Khốn nạn thân con thế này Trời ơi ...
Hỏi, bộc lộ cảm xúc Hỏi, bộc lộ cảm xúc

U không cho con ở nhà nữa ư? U không cho con ở nhà nữa ư?
Hỏi, bộc lộ cảm xúc Hỏi, bộc lộ cảm xúc

U nhất định bán con đấy ư ? U nhất định bán con đấy ư ?
thông báo thông báo

Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thơn Đồi Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thơn Đồi
Hỏi lo lắng Hỏi lo lắng

Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ?
MỤC ĐÍCH MỤC ĐÍCH
? HÀNH ĐỘNG NĨI ? HÀNH ĐỘNG NÓI
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
III- Luyện tập: Bài 2 III- Luyện tập: Bài 2
Câu hỏi: Câu hỏi:
Chỉ ra các hành động nói và
mục đích của mỗi hành động nói trong
đoạn trích sau:
Xác định kiểu hành động Xác định kiểu hành động
n n
ói ói
được thực hiện trong mỗi được thực hiện trong mỗi
câu chứa từ câu chứa từ
“hứa”? “hứa”?
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI HÀNH ĐỘNG NÓI
Tuần 24, Tuần 24,
Mẹ: Mẹ:
- Con phải - Con phải
hứa hứa
với mẹ không được với mẹ không được
bỏ học đi chơi nhé bỏ học đi chơi nhé
Con Con
hứa hứa
đi. đi.
Con: Con:
- Con xin - Con xin
hứa hứa
. .
điều khiển điều khiển
điều khiển điều khiển
hứa hứa
III- Luyện tập: Bài 3 III- Luyện tập: Bài 3
Lời nói khơng m ấ
t tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Đất tốt mọc cây rườm rà Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
Bài 23, Bài 23,
Tiết 95: Tiết 95:
HNH NG NểI HNH NG NểI
Tun 24, Tun 24,
S
Cảm ơn thầy cô và Cảm ơn thầy cô và
các em học sinh c¸c em häc sinh
Chóc c¸c em häc Chóc c¸c em häc
tèt tèt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hành động nói là gì? Hành động nói là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×