Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Có sự kết hợp hài hoà giữa lí và tình Lập luận đanh thép có sự hài hào giữa chung và Ông là người thiên tư sáng suốt, học rộng Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê sau cáo quan về dạy học. Ông góp phần xây dựng

Lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Có sự kết hợp hài hoà giữa lí và tình Lập luận đanh thép có sự hài hào giữa chung và Ông là người thiên tư sáng suốt, học rộng Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê sau cáo quan về dạy học. Ông góp phần xây dựng

Tải bản đầy đủ - 20trang

Câu 1 : Văn bản Nước Đại Việt ta Nguyễn Trãi

thể hiện cao độ lòng tự hào dân tộc. Em hãy đọc những câu văn thể hiện rõ nét nhất tinh thần ấy.
Câu 2 : Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của
văn bản trên là A.
Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn.

B. Lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.


C. Có sự kết hợp hài hoà giữa lí và tình


D. Lập luận đanh thép có sự hài hào giữa chung và


riêng.
Bài 25 : Văn bản
Bàn luận về phép học
Luận học pháp Nguyễn Thiếp

GV : Vũ Hải Thanh

I. Đọc và chú thích


1. Tác giả-


Tỏc ph m
Nguyễn Thiếp
A. Là người Khải Xuyên , hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời thường gọi là la
Sơn Phu Tử.

B. Ông là người thiên tư sáng suốt, học rộnghiểu sâu .

C. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê sau cáo quan về dạy học.


D. Ông góp phần xây dựng đất nước dưới thời Quang Trung.


Bàn luận về phép học là phần trÝch tõ bµi tÊu cđa Ngun ThiÕp gưi vua Quang Trung vào
tháng 8 1791.

Chiếu Dùng để ban bè mƯnh lƯnh cđa Vua
HÞch Do vua chóa, t­íng lÜnh hoặc thủ lĩnh viết để
cổ động thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.
Cáo Do vua chúa hoặc thủ lĩnh trình bày chủ trư
ơng, công bố kết quả sự nghiệp.
Tấu Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên
vua chúa để trình bày sự việc đề nghị
Ngọc không mài không thành
đồ vật; người không học không biết rõ đạo. Đạo ở đây là lẽ đối xử hàng

ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học ®iỊu Êy. N­íc ViƯt ta, tõ khi lËp
qc ®Õn giê, nỊn chÝnh häc ®· bị thất truyền.Người ta đua nhau lối
học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ
thường.Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do
những điều tệ hại ấy.
Ngọc không mài không thành đồ vật; người không
học không biết rõ đạo.
Đạo ở đây là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người
Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã
bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học
hình thức hòng cầu danh lợi,
Không còn biết đến tam cư ơng, ngũ thường
Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà
tan đều do những điều tệ hại ấy
Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà
văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tuỳ đâu tiện đấy mà đi học.
Phép dạy nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư,
ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Hoạ may kẻ nhân tài mới lập
được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người.
Xin chớ bỏ qua.
trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các
trấn cựu triều, đều tuỳ đâu tiện đấy mà đi học.
- Phép dạy nhất định theo Chu Tử.
. Lúc ®Çu häc tiĨu häc ®Ĩ båi lÊy gèc. Tn tù tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh,
chư sử. . Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo
điều học mà làm. Xin chớ bỏ qua.
Thảo luận
Em hiểu như thế nào vỊ lêi khuyªn cđa Ngun ThiÕp :

Häc réng råi tãm lược cho gọn,
theo điều học mà làm
trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các
trấn cựu triều, đều tuỳ đâu tiện đấy mà đi học.
- Phép dạy nhất định theo Chu Tử.
. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh,
chư sử. . Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo
điều học mà làm. Xin chớ bỏ qua.
Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn, thiên hạ thịnh
trị.
Đó là mấy điều thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi xin Hoàng thượng soi
xét.
Kẻ hèn thần cung kính tấu trình.
Câu 1 : Nét đặc sắc về nghệ thuật nghị luận trong bài là
A. Lập luận chặt chẽ, giọng điệu hùng hồn đanh thÐp. B. LËp ln chỈt chÏ, lêi lÏ thÊu lÝ đạt tình.
C. Lập luận chặt chẽ, kết hợp sâu sắc với biểu cảm và tự sự. D. Lập luận chặt chẽ, giộng điệu chân thành , bài viết giàu
hình ảnh.
Câu 2 : Mn häc tèt, Ngun ThiÕp nhÊn m¹nh nhÊt là

A. Học rộng B. Tóm lược cho gọn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Có sự kết hợp hài hoà giữa lí và tình Lập luận đanh thép có sự hài hào giữa chung và Ông là người thiên tư sáng suốt, học rộng Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê sau cáo quan về dạy học. Ông góp phần xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×