Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Đặc điểm - Có khả năng kết hợp Cấu tạo - Động từ, tính từ, danh

Đặc điểm - Có khả năng kết hợp Cấu tạo - Động từ, tính từ, danh

Tải bản đầy đủ - 17trang

Vò ngữ Chủ ngữ

1. Đặc điểm - Có khả năng kết hợp


với các phó từ. - Trả lời cho câu hỏi:
Làm gì? Như thế nào? Là gì?
- Nêu tên sự vật, hiện tượng.
- Trả lời cho câu hỏi: Ai? Con gì? Cái gì?

2. Cấu tạo - Động từ, tính từ, danh


từ. - Cụm động từ, cụm tính
từ, cụm danh từ.

Câu có thể có một hoặc nhiều vò ngữ.
- Danh từ, đại từ.
- Cụm danh từ.

Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.
Bài tập 1 :
Xác đònh chủ ngữ, vò ngữ trong những câu sau. Cho biết chủ ngữ, vò ngữ có cấu tạo như thế nào?
1 Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một thanh niên
cường tráng. 2
Đôi càng tôi mẫm bóng. 3
Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.
4 Thỉnh thoảng, muốn thử sức lợi hại của những
chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ.
5 Những ngọn cỏ gâõy rạp, y như có nhát
dao vừa lia qua. Tô Hoài
cấu tạo CN Vò ngữ
cấu tạo VN
1 Tôi
đại từ đã trở thành… cường tráng.
cụm động từ
2 Đôi càng tôi
cụm danh từ mẫm bóng.
tính từ
3 Những cái vuốt ở
chân, ở khoeo
cụm danh từ cứ cứng dần và nhọn hoắt.
hai cụm tính từ
4 Tôi
đại từ co cẳng lên, đạp phanh phách
vào các ngọn cỏ.
hai cụm động từ
5 Những ngọn cỏ
cụm danh từ gẫõy rạp, y như có nhát dao vừa
lia qua.
cụm động từ
Đặt câu theo tỡnh huoỏng cho saỹn.
-Kể lại một việc tốt
-Tả hình dáng một người bạn
-Giới thiệu một nhân vật truyện
Cho biết cấu tạo của chủ ngữ và vị ngữ của các ví dụ vừa đặt
ẹien chửừ ủuựng ẹ
hoaởc sai S
vaứo caực câu sau:
Câu 1: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có thể
lược bỏ. Câu 2:
Chủ ngữ-Vò ngữ là thành phần chính của câu. Câu 3:
Các từ ngữ được gạch chân là thành phần chủ ngữ:
Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Bà Huyện Thanh Quan Câu 4:
Thành phần vò ngữ trong các câu sau có cấu tạo là một cụm tính từ:
a. Hà Nội là thủ đô của nước ta. b. Tiếng Việt của chúng ta rất giàu.
Câu 5: Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi: Ai? Cái
gì? Con gỡ?S
S
ẹ ẹ
thực hiện bài giảng:
GV:
Trần Ngọc Trâm
------------
xin chân thành cảm ơn
-----------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm - Có khả năng kết hợp Cấu tạo - Động từ, tính từ, danh

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×