Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua quá trình thực tập cho tôi thấy sự khác nhau giữa lí luận và thực tiễn có sự khác nhau nhưng luôn bổ sung cho nhau,và hoàn thiện nhau hơn.Để làm tốt công tác văn thư -lưu trữ không chỉ cần một cơ sở lí luận vững chắc mà còn cần kiến thức thực tế sâu r

Qua quá trình thực tập cho tôi thấy sự khác nhau giữa lí luận và thực tiễn có sự khác nhau nhưng luôn bổ sung cho nhau,và hoàn thiện nhau hơn.Để làm tốt công tác văn thư -lưu trữ không chỉ cần một cơ sở lí luận vững chắc mà còn cần kiến thức thực tế sâu r

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua quá trình thực tập cho tôi thấy sự khác nhau giữa lí luận và thực tiễn có sự khác nhau nhưng luôn bổ sung cho nhau,và hoàn thiện nhau hơn.Để làm tốt công tác văn thư -lưu trữ không chỉ cần một cơ sở lí luận vững chắc mà còn cần kiến thức thực tế sâu r

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x