Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
Hòa nhập Hợp tác

Hòa nhập Hợp tác

Tải bản đầy đủ - 28trang

Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục

b. Hòa nhập


 Khái niệm:
Là sống gần gũi, chan hòa với mọi người, khơng gây mâu thuẫn bất hòa với người khác;
có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.
 Ý nghĩa:
Giúp con người có thêm niềm vui và sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Cơng dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
 Để hòa nhập tốt mỗi người cần phải:
 Tơn trọng, quan tâm, giúp đỡ
 Sống vui vẻ, cởi mở với bạn bè, thầy cơ và
những người chung quanh
 Tích cực tham gia các hoạt động xã hội
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
Nhóm 1.
Hợp tác là gì? Theo nhóm bạn trong kiểm tra, thi cử có nên hợp tác?
Nhóm 2
Biểu hiện của hợp tác và ý nghĩa của hợp tác
Nhóm 3
Nguyên tắc của hợp tác? Các loại mức độ, cấp độ của hợp tác?
Nhóm 4
Trách nhiệm của học sinh trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục

c. Hợp tácKhái niệm:
Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh
vực nào đó vì mục đích chung.

Biểu hiện của hợp tác:
 Cùng bàn bạc
 Cùng phối hợp nhịp nhàng
 Hỗ trợ, giúp đỡ
lẫn nhau khi cần thiết
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
 Ý nghĩa của hợp tác:
 Giúp đỡ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh
tập thể.
 Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho cơng
việc.
 Ngun tắc của hợp tác:
 Tự nguyện
 Bình đẳng
 Cùng có lợi
 Khơng phương hại lợi ích của nhau
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
 Hợp tác song phương, đa phương  Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện
 Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá
nhân với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng
 Trách nhiệm của học sinh:
 Cùng nhau bàn bạc, phân công hợp lý  Nghiêm túc thực hiên kế hoạch, nhiệm vụ
được giao
 Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cộng đồng
Hợp tác Cơng dân
Hòa nhập Nhân nghĩa
Cơng dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
BÀI TẬP CỦNG CỐ
BÀI TẬP 1
Các câu tục ngữ sau đây câu nào có ý nghĩa là nhân nghĩa,Hòa nhập và hợp tác:
1. Một cây làm chẳn nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
2.Nhập gia tùy tục 3. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
Nối tên tổ chức cột A phù hợp cột B
ASEAN
APEC
UNICEF
WHO
Tổ chức y tế thế giới
Qũy nhi đồng liên hợp quốc
Hiệp hội các nước Đông nam á
Tổ chức hợp tác Châu Á Thái Bình Dương
A
B
Cơng dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
ĐÁP ÁN
 A1 – B3
 A2 – B4
 A3 – B1
 A4 – B2
Công dân với cộng đồng SVTH: Cao Thúy An
MSSV: 0662065 Trường ĐHKHXH NV
Khoa GiáoDục
DẶN DỊ
 Các em về xem trước bài:
 Cơng dân với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
 Chuẩn bị một số hình ảnh hoặc tiểu phẩm để
minh họa
 Tổ hai chịu trách nhiệm thuyết trình bài học này
LOGO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hòa nhập Hợp tác

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×