Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

của UBND Quận Tây Hồ.

a) Chức năng của Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ.

UBND quận Tây Hồ là cơ quan Hành chính Nhà nước ở địa phương, quản

lý phạm vi lãnh thổ của quận theo Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của

HĐND quận và cơ quan cấp trên trong các lĩnh vực: Kinh tế, Chính trị, An ninh

– xã hội, Quốc phòng. Cụ thể là:

- Phát triển Kinh tế, Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thương

nghiệp, Lâm nghiệp, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, Y tế, Dịch vụ, thể dục – thể

thao, báo chí, khoa học – cơng nghệ, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải,

….

- Về thu chi ngân sách của địa phương;

- Về tuyên truyền Giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thi hành pháp luật, và

các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp;

- Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an tồn xã hội, thực hiện nhiệm vụ

xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng lực lượng quốc phòng tồn dân, thực

hiện chế độ, nghĩa vụ quân sự. Quản lý hộ tịch hộ khẩu ở địa phương, quản lý

việc cư trú đi lại của người ngồi địa phương;

- Về phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước của các tổ chức và

công dân, bảo vệ các quyền tự do dân chủ của nhân dân;

- Về công tác thi hành án, giải quyết đơn khiếu nại.

UBND quận Tây Hồ do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành

của HĐND, là cơ quan Hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm

trước HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

UBND quận Tây Hồ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa

phương, góp phần đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính

Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền

làm chủ của nhân dân địa phương.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Quận Tây Hồ.5UBND quận Tây Hồ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể

lãnh đạo, cá nhân phụ trách. UBND quận Tây Hồ có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành

các nhiệm vụ, Chương trình cơng tác tuần, tháng, quý, năm đã đề ra, quản lý chỉ

đạo, hướng dẫn các phường trong hoạt động quản lý Nhà nước. UBND quận

Tây Hồ thực hiện nhiệm vụ của mình theo Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

26 tháng 11 năm 2003, cụ thể là:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh,

quốc phòng dài hạn và hàng năm của Quận.

- Xây dựng chương trình, cơng tác hàng năm của UBND quận, các biện

pháp thực hiện nghị quyết của HĐND quận về kinh tế xã hội, an ninh, quốc

phòng, thơng qua các báo cáo của UBND quận trước khi trình HĐND quận.

- Xây dựng quy chế làm việc của UBND quận, công tác tổ chức bộ máy

và thực hiện chế độ quản lý cán bộ theo phân cấp và quy định của Nhà nước. Bổ

nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân do UBND

quận trực tiếp quản lý.

- Kết luận những vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan tới cán bộ chủ chốt do

UBND quản lý hoặc những vụ việc phức tạp theo quy định của Luật Khiếu nại

tố cáo.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể và mỗi cá

nhân thành viên của UBND quận hàng năm.

- Giải quyết những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền

của UBND quận.

c) Cơ cấu tổ chức của UBND quận Tây Hồ.

Cơ cấu tổ chức của UBND quận Tây Hồ gồm có: 01 Chủ tịch, 03 Phó

Chủ tịch và 12 phòng ban tham mưu, giúp việc.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND quận Tây Hồ (xem Phụ lục 1)

UBND quận Tây Hồ là Cơ quan quản lý Hành chính Nhà nước, thực hiện

nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức

HĐND và UBND ngày 26/11/2003. Bộ máy UBND quận Tây Hồ là toàn bộ hệ

thống các thành viên, các phòng, ban được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến. Mỗi

6thành viên của UBND quận chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác được

phân công trước HĐND, UBND và Chủ tịch UBND quận; cùng các thành viên

khác chịu trách nhiệm tập thể và hoạt động của UBND quận trước Thành ủy,

HĐND và UBND Thành phố, Quận ủy, HĐND quận Tây Hồ và cơ quan Nhà

nước cấp trên.

Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân quận Tây Hồ gồm:

* Lãnh đạo UBND Quận:

- 01 Chủ tịch UBND – Đỗ Anh Tuấn phụ trách chung

Giúp việc cho Chủ tịch là 03 Phó chủ tịch gồm:

- Phó chủ tịch: Nguyễn Lê Hoàng - phụ trách về khối Đất đai – Trật tự

xây dựng: ,

- Phó chủ tịch: Phạm Xuân Tài - phụ trách khối Văn xã,

- Phó chủ tịch: Nguyễn Đình Khuyến - phụ trách về khối Kinh tế.

* Các uỷ viên UBND Quận:

- Uỷ viên UBND quận Dương Thị An

- Uỷ viên UBND quận Lê Quang Chính

- Uỷ viên UBND quận Nguyễn Việt Cường

- Uỷ viên UBND quận Nguyễn Minh Hải

- Uỷ viên UBND quận Dương Việt Hùng

- Uỷ viên UBND quận Phùng Anh Lê

- Uỷ viên UBND quận Lê Hoài Nam

- Uỷ viên UBND quận Nguyễn Văn Kha

- Uỷ viên UBND quận Lê Trung Đức

- Uỷ viên UBND quận Chu Thị Minh Tân

- Uỷ viên UBND quận Lê Hồng Vũ

- Uỷ viên UBND quận Võ Bích Thủy

- Ủy viên UBND quận Phan Tuấn Ngọc

* Các phòng, ban chun mơn:

Giúp việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch có 12 Phòng, ban chun mơn trực

thuộc UBND Quận, hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

1.Văn phòng HĐND & UBND Quận.2.Phòng Nội vụ.

73.Phòng Thanh tra.4.Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.5.Phòng Văn hố Thơng tin - Thể dục thể thao.6.Phòng Kinh tế.7.Phòng Giáo dục và Đào tạo.8.Phòng Quản lý - Đơ thị.9.Phòng Tư pháp.10.Phòng Tài chính - Kế hoạch.11.Phòng Y tế12.Phòng Tài ngun và Mơi trường.Ngồi ra, còn có 6 Đồn thể chính trị: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ,

Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động; Bên

cạnh đó, còn có các đơn vị hiệp quản: Đội quản lý thị trường, Đội thi hành án,

Đội thanh tra Giao thơng cơng chính, Đội quản lý trật tự xây dựng, Viện kiểm

sát nhân dân, Toà án nhân dân…

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận văn thư

– lưu trữ của UBND quận Tây Hồ

+ Đối với cán bộ văn thư :

- Tiếp dân và phát hành các loại công văn, giấy tờ tài liệu của

HĐND,UBND quận đảm bảo đúng trình tự, thể thức của văn bản hành chính

nhà nước;

- Quản lý và viết các loại giấy giới thiệu, giấy mời;

- Thực hiện nghiêm quyết định số 792/1998/QĐ – UB ngày 30/06/1998

của UBND quận Tây Hồ ban hành quy định tạm thời về quy trình soạn thảo,

trình tự ban hành và quản lý văn bản thuộc thẩm quyền của UBND quận và các

phường;

- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ

– CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ.

+ Đối với cán bộ lưu trữ :

- Sắp xếp, tập hợp, chỉnh lý, phân loại, lập danh mục hồ sơ, tài liệu và lưu

giữ các loại tài liệu của HĐND và UBND quận;

- Thống kê đầy đủ các loại tài liệu lưu trữ đảm bảo rõ ràng, chính xác

bằng số thống kê và máy tính, phục vụ tra cứu nhanh chóng, hiệu quả;

8- Hằng năm thường hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị

để đưa vào kho lưu trữ, tham mưu việc huỷ tài liệu hết giá trị sử dụng theo đúng

quy định.

Đây là công việc chiếm phần lớn trong hoạt động của văn phòng. nhờ

cơng tác văn thư – lưu trữ mà việc trao đổi, cập nhật thơng tin bằng văn bản

được đảm bảo chính xác, kịp thời. Giúp cơ quan giải quyết công việc một cách

nhanh chóng, chính xác có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lý của giấy tờ qua khâu

kiểm tra thể thức và nội dung văn bản. Tránh khỏi sai lầm và những hạn chế về

tệ nạn quan liêu giấy tờ, đồng thời giữ gìn và phản ảnh đầy đủ quá trình hoạt

động của cơ quan, cung cấp nguồn tài liệu cho lưu trữ cơ quan.9CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA UBND QUẬN

TÂY HỒ

2.1. Công tác quản lý và chỉ đạo về công tác văn thư - lưu

trữ của UBND quận

2.1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo về công tác văn thư – lưu trữ

- Ngày 10/01/2012, UBND quận đã ban hành hệ thống tài liệu quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong đó có quy trình xử lý văn bản

đi – đến, quy trình quản lý hồ sơ. Theo đó UBND quận yêu cầu các đơn vị thuộc

quận và UBND các phường thực hiện nghiêm ngặt các bước trong quy trình này.

- Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND

Thành phố Hà Nội về công tác Văn thư – lưu trữ năm 2012, ngày 11/5/2012

quận đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về kiểm tra công tác ban hành văn

bản, văn thư – lưu trữ năm 2012. Tại nội dung kế hoạch, UBND quận đã xây

dựng lịch kiểm tra, hướng dẫn chuyên mơn nghiệp vụ tại các phòng, ban chun

mơn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 8 phường.

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Văn thư – lưu trữ, ngay sau khi

thành lập quận, ngày 14/11/1998 UBND quận ban hành quyết định số

1479/1998/QĐ-UBND về việc ban hàn quy định về công tác Văn thư – lưu trữ của

UBND quận Tây Hồ. Hiện nay trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về chuyên môn,

nghiệp vụ của Chi cục Văn thư – lưu trữ, UBND quận đã xây dựng quy chế về

công tác Văn thư – lưu trữ. Ngay sau khi ban hành UBND quận đã triển khai quy

chế này tới cán bộ Văn thư thuộc UBND quận Tây Hồ và UBND các phường.

2.1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư – lưu trữ

Trong những năm qua công tác văn thư – lưu trữ đã được UBND quận và

UBND các phường quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích

cực trong cơng tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện tốt các quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến, quy trình quản lý

10hồ sơ, tài liệu theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định về công tác văn thư

đã đưa công tác văn thư của UBND quận đi vào nề nếp, khoa học, đáp ứng được

ngày càng tốt yêu cầu công việc, cũng như yêu cầu của Thành phố Hà Nội về cải

cách hành chính.

Quận đã phân cơng lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo phòng Nội vụ và các

đồng chí cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ thực hiện

theo đúng Kế hoạch số 61/KH-UBND nhày 19/4/2012 của UBND Thành phố

Hà Nội về công tác văn thư – lưu trữ năm 2012.

UBND quận tổ chức tập huấn Luật Lưu trữ, Nghị định 110/2004/NĐ-CP

ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Cơng tác Văn thư – lưu trữ; Nghị định số

111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Lưu trữ; Nghị định

số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định

số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về cơng tác văn thư tại các

phòng, ban chun mơn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, UBND các phường, các

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Hầu hết các văn bản do quận và phường ban hành đều đảm bảo đúng quy

định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư liên tịch số 55/TTLTBNV-VPCP ngày 26/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn

về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Thông tư số 01/2001/TT-BNV ngày

19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

hành chính.

Nội dung kiểm tra, hướng dẫn cần tập trung vào các vấn đề sau:

- Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định khác

của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổ chức văn thư, lưu trữ; biên chế, trình độ cán bộ; việc thực hiện các chế

độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ theo quy định của

Nhà nước;

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định;

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ:

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×