Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: Chuẩn bị:

Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: Chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ - 62trang

GV gợi ý dựa vào bài trên để làm bài
Gọi hs trình bày
GV gọi hs trình bày
GV hớng dẫn về nhà quê một cách sinh động, khoẻ khoắn, t-
ơi tắn nh vậy 2. So sánh hai câu thơ có cùng sư dơng
phÐp tu tõ: “ ChiÕc thun ..m·”
… C¸nh bm
..giã”
Gợi ý: Dựa vào ND bài 2 ở trên để làm 3. So sánhcách miêu tả ng
ời dân chài ở hai câu: Dân ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở xa
xăm
Gợi ý: dựa vào bài 2 để làm
4.So sánh cách miêu tả hình ảnh ônng ®å ë khỉ 1,2 víi khỉ 3, 4
Gỵi ý: NÐt giống Nét khác
- Học kĩ ở vở ghi- trả lời Củng cố, dặn dò:
- Ôn tập kiến thức phần thơ mới - Hoàn thành các bài tập
- Tìm đọc Bình giảng NV 8 - Tập viết bài ở nhà
Duyệt giáo án. Ngày 16.2.2009 BGH
Ngày soạn: 19.2.2009 Ngày giảng: 23.2.2009
Bài 17
Luyện đề thơ ca Cách mạng 1930-1945

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs:


- Nắm đợc nội dung, nghệ thuật của thơ ca Cách mạng 30-45, tác giả, tác phẩm chính, phân biệt với tg, tph thơ lãng mạn 30-45
- Rèn kĩ năng là bài thuyết minh, nghị luận phần thơ ca CM - Có ý thức chăm chỉ học tập

B. Chuẩn bị:


- GV: Soạn bài, sách giáo khoa, sách tham khảo 54
- HS: Ôn kiến thức đã học C. Tiến trình lªn líp:
1. Tỉ chøc: SÜ sè 8A1: 42 ; 8A2: 40 2. KiĨm tra: LÝ thut
Bµi tËp 3. Bµi míi:
GV giíi thiƯu về văn học CM
? ND cuả VHCM
? Tác giả, tph chính
? Gvgiới thiệu các dạng đề thờng gặp
GV hìng dÉn hs tù làm TN luôn trong sách Khoanh = bút chì
Dạng đề thuyết minh hs về nhà làm- đã đợ học kĩ
GV hớng dẫn hs lập dàn ý ? Hãy xác định luận điểm chính

I. Hệ thống kiến thức cần nắm vững: 1.Vài nét về thơ ca CM:


- Những sáng tác của quần chúng các chiến sĩ CM ra đời, phát triển, l-
u hành bí mật bất hợp pháptrong hc khó khăn, bị đàn áp, khủng bố . --- Thể
hiện lòng yêu nớc, thơng dân, lòng căm thù giặc, khí phách anh hùng của
các chiến sĩ CM - Tác giả, tác phẩm chính đã học:
+ Hồ Chí Minh: Tức cảnh Pắc Bó1941
Nhật kí trong tù 1942-1943- Ngắm trăng, Đi đờng
+Tố Hữu: Khi con tu hú1939 2. Các dạng đề th
ờng gặp: + Thuyết minh:
- Thuyết minh về tác giả - Thuyết minh về tác phẩm: Giới thiệu
về tập thơ NKTT; Gt bài thơ .
+ Nghị luận:
- Viết bài văn VD: Vẻ đẹp tâm hồn của HCM trong 3
bài thơ: TCPB, NT, Đ Đ - Viết đoạn
Viết đoạn diễn dịch cảm nhận 6 câu thơ đầu trong bài Khi con tu hú

II. Luyện đề


1. Trắc nghiệm: - Bài tập TN Ngữ văn 8
- Bài tập rèn kĩ năng tích hợp NV 8 2. Tự luận:
Dạng thuyết minh a. Giới thiệu tác giả Tố Hữu bài thơ
KCTH b. Gth tập thơ Nhật kí trong tù
Dạng đề nghị luận
Viết bài: a. Vẻ đẹp tâm hồn HCM qua ba bài thơ
Tức cảnh Pắc Bó, Ngắm trăng, Đi đờng Hớng dẫn:
- Xác định luận điểm chính: Vẻ đẹp
55
? Tìm các LĐ phụ
? Tìm dch phù hợp từng LĐ
Hs dựa vào phần gợi ý của GV lập dàn ý
? Trình bày dàn ý trớc lớp ? Nhận xét dàn ý của bạn
Thống nhất dàn ý chung
? Yêu cầu của đề 2 ? Xác định yêu cầu, phạm vi, mức độ
NL ? PhÐp thao t¸c NL chÝnh cÇn sư
dơng ? Xác định LĐ chính
? Tìm LĐ phụ
? Tìm dẫn chứng phù hợp để minh hoạ
? Yêu cầu của đề ? Có cần sd thao tác gth ko?
? Tn là vợt ngục về tinh thần
Bị giam cầm về thể xác, tù ®µy, nhng chÝnh ng tï lại tự giải phóng tinh
tâm hồn HCM - Tìm các luận điểm phụ làm rõ cho
LĐ chính: +Gth: vẻ đẹp tâm hồn, biểu hiện
Tâm hồn nghệ sĩ yêu TN, gắn bó với TN, rung động trớc vẻ đẹp của TN
Phch, nghị lực của ng chsĩ với phong thái ung dung, lạc quan, tự chủ, vợt lên
trên hoàn cảnh gkh - T×m dÉn chøng – ph©n tÝch dÉn
chøng: TCPB, NT, Đ Đ = Lập dàn ý:
MB: Gth về HCM Nêu LĐ ở đề bài
TB:+ Gthích + Chứng minh:
- Tâm hồn nghệ sĩ - Phẩm chất, nghị lực của ng chiến sĩ
+ KQ lại KB: kđ LĐ đã chứng minh
b. B¸c Hå rÊt yªu thiªn nhiªn. Qua những bài thơ của Bác đã học ở lớp
7,8, em hãy làm rõ điều đó Gợi ý:
- LĐ chính: Bác Hồ rất yêu thiên nhiên - LĐ nhỏ:
+ Trong cảnh tù đày, vẫn hớng tâm hồn tới TN, rung động trớc vẻ đẹp TN
+ Trong tg hoạt động CM, vui thÝch thùc sù khi sèng ung dung, hoà nhịp
với TN nh một khách lâm tuyền + Trong những năm KCCP , bận việc
nớc nhng B ko hờ hững với TN, cảnh sắc TN đợc khắc hoạ sinh động

c. Có ý kiến cho rằng: Bài thơ Ngắm


trăng của HCM là một cuộc về tinh thần. Qua bài thơ Ngắm trăng hãy
làm sáng tỏ nhận xét trên Gợi ý:
- Giải thích: bài thơ là cuộc vợt ngục về tinh thần- ng tù tự do thả hồn vợt
qua 4 bức têng giam, ®Ĩ cảm nhận, giao hoà với thế giới TD bên ngoài
- CM: Trong tù, bị đoạ đày cực khổ, mất TD, nhg ng tù đã thởng trăng 1
cách trọn vẹn, đây đủ, ko hề vớng bận bởi sợ thiÕu thèn vỊ vch, ko hỊ than
56
thÇn th, tc’ khái nhà tù, hoàn toàn chủ động về tinh thần trong mọi hc
? Chứng minh ntn
? Tìm điểm chung khi thể hiện khát vọng tự do ở 2 bài
? Tìm nhg điểm khác nhau
? Lập dàn ý, trình bày
GV hớng dẫn cách viết đoạn
? Gọi hs trình bày
? Hs nhận xét
? ND này đã học ở bài nào thở vì mất TD- nhà tù chỉ giam cầm
thể xác, ko giam cầm đợc tinh thần của ngời
d. Khát vọng tự do của nhân vật trữ tình qua hai bài thơ Nhớ rừng Khi
con tu hú Gợi ý:
- Đều là khao khát TD cháy bỏng, nỗi cô đơn, buồn bực trong hoàn cảnh bị
tù đày, giam giữ - Khác ở biểu hiƯn kväng TD
+ NR: - BÊt lùc, ch¸n ng¸n, ch¸n ghÐt cs thùc t¹i
- TiÕc ni vỊ thêi TD vïng vẫy giữa rừng xanh
+KCTH:- Yêu đời yêu cs TD, t nhiên - Khao khát, hi vọng, qtâm thoát khỏi
ngục tï trë vÒ víi ®éi ngò, tiếp tục chiến đấu vì ĐLTD của dân tộc
Viết đoạn: a. Viết đoạn diễn dịch trình bày cảm
nhận về 6 câu thơ mở đầu bài thơ Khi con tu hú
Hớng dẫn:
- Hình thức: đoạn diễn dịch - ND: + Câu 1: Nêu LĐ nội dung
chính + Các câu còn lại làm rõ LĐ b. Viết đoạn văn nêu suy nghĩ sau khi
học bài Đi đờng Hớng dẫn:
- Hình thức: đoạn văn - Nội dung: Suy nghĩ về nội dung
nghệ thuật của bài. + Bài thơ ngắn gọn, hàm súc, hình tợng
+ Bài thơ có hai lớp nghĩa: - Sự gian khổ khó khăn hạnh phúc của ng ®i
®êng - ýn triÕt lí: đờng đời, đờng CM có nhiều khó
khăn vất vả, khi cố gắng vợt qua thì sẽ có niềm vui hạnh phúc lớn
c. So sánh thú lâm tuyền của HCM Nguyễn Trãi
Hớng dẫn: - Tìm nét giống, khác xem lại vở ghi
bài TCPB - Viết thành đoạn văn
57
GV hớng dẫn
Hs tập viết đoạn
Củng cố, dặn dò: - Hoàn thành bài tập
- Tập lập dàn ý, viết thành đoạn văn
Duyệt giáo án. Ngày 23.2.2009 BGH
Ngày soạn:27.2.2009 Ngày giảng: 2.3.2009
Bài 18
Luyện tập
cách viết đoạn, trình bày luận điểm trong văn nghị luận

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: Chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×