Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Tải bản đầy đủ - 62trang

Ngày soạn: 5.2.2009 Ngày giảng: 9.2.2009
Bài 15
Luyện đề về thơ mới 1930- 1945 Kiểm tra

A. Mục tiêu cần đạt:


- Giúp hs hiểu rõ về phong trào Thơ Mới, ôn kiến thức đã học , đặc biệt là 3 bài thơ trong chơng trình
- Rèn kĩ năng phân tích đoạn thơ, bài thơ, viết đoạn văn phân tích TD của phép tu từ
- Bồi dỡng tcảm yêu mến, t hào vẻ đẹp tâm hồn của ông cha B, Chuẩn bị:
GV: Soạn bài, sách tham khảo HS: Ôn kiến thức đã học

C. Tiến trình lên lớp:


1. Tổ chức: 8A1: 42 ; 8A2: 40 2. KiĨm tra: LÝ thut
Bµi tËp 3. Bµi míi
Gvgiíi thiƯu chung vỊ phong trµo TM
? Kể tên tg, tp đã học

I. Hệ thống kiến thức cần nắm vững 1. Vài nét về phong trào Thơ Mới


- Là1 ptr thơ ptriển những năm 1932- 1945, có sự đổi mới, cách tân về thể
thơ, nghệ thuật biểu hiện, nội dung so với thơ Trung đại
- Tác giả, tác phẩm tiêu biểu học trong chơng trình THCS
Thế Lữ- Nhớ rừng 1935 Vũ Đình Liên- Ông đồ
Tế Hanh- Quê hơng 1939
48
GV hớng dẫn 1 số dạng đề cơ bản GV cho VD các dạng đề
GV hớng dẫn cách làm bài từng dạng bài
? dàn ý chung dạng đề 1 Tác giả khác: Xuân DiƯu, ChÕ Lan
Viªn, Huy CËn, Hµn Mặc Tử, Anh Thơ, Nguyễn Bính
2. Một số dạng đề cơ bản: a.
Phân tích cảm nhận về giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, đoạn
thơ - VD: Phân tích bài thơ Quê hơng
Cảm nhận về giá trị nội dung nghệ thuật của đoạn thơ: Khi .gió
b.
Phân tích bài thơ, đoạn thơ để làm rõ chứng minh một ý kiến, một nhận
xét VD: Qua bài thơ Ông đồ hãy chứng
minh: Bàithơ là một kiệt tác của Vũ Đình Liên, một kiệt tác của phong trào
Thơ Mới c.
Viết đoạn văn phân tích giá trị nghệ thuật, hoặc phân tích hiệu quả nghệ
thuậtcủa các phép tu từ 3. Cách làm bài
Dạng đề a: Yêu cầu: Viết bài văn ngắn
Viết ®o¹n A.
MB: Gth chung vỊ tg,
tphẩm hoặc đoạn Cảm nhận chung về giá trị
của TP đoạn- LĐ chính B
. TB:
1. Nhận xÐt chung KqViÕt thành
đoạn ngắn 3- 5 câu - Xxứ, hoàn cảnh ra đời Tp hoặc kq
giá trị ND, NT, đề tài gth vị trí của
đoạn trong bài 2.
Phân tích cảm nhận giá trị ND, Ngth của bài đoạn
dựa vào phần phân tích VB - Trình tự các luận điểm phụ: Theo bố
cục bài thơ hoặc theo mạch cảm xúc theo các đề mục phân tích phần
PT VB VD: LĐ1 đoạn 1: C1 Câu văn mang
LĐ- dẫn thơ- phân tích NT-ND LĐ2 đ2
3.
KQ lại: - Kq gtrị ND, NT của bài đoạn thành
công, hạn chế- nếu có
49
Dàn ý chung dạng đề 2
Dàn ý chung dạng đề 3 ? Nhắc lại trình tự viết đoạn văn phân
tích td cđa phÐp tu tõ ®· häc ë líp 6,7
? Gåm nhg bớc nào
? Cách viết đoạn văn
? cách chỉ ra tác dụng của phép tu từ - Tcảm tg gửi gắm trong bài hoặc
liên hệ tới các bài thơ khác cùng đề tài, có nét tơng đồng
C.
KB: Kđịnh gtrị của bài thơ, đoạn
thơ Vai trò, ý nghĩa của bài thơ,
đoạn thơ đối với sự nghiệp stác của tác giả, với cuộc sống, với bạn đọc
Dạng đề b: A
. MB: - Nh dạng a
- Trích nguyên văn ý kiến ở đề bài LĐ
B.
TB:
1, Giải thích ý kiến cần CM nếu ND cha rõ
2, Phân tích bài thơ, đoạn thơ để CM nội dung ý kiến
- Có đề: phân tích- kquát lại làm rõ - Có đề : chia LĐ lớn đã gth thành
những LĐ phụ CM lần lợt từng LĐ 3, Kquát lại
- Nh dạng a - KKđịnh lại ý kiến vừa CM
C.
KB: nh đề a
Dạng đề c: Yêu cầu: viết đoạn văn D D, QN, T-P-
H + T×m ND chÝnh của đoạn có chứa
phép tu từ, tìm các biện pháp tu từ đã sử dụng
+ Tác dụng của phép tu từ Phân tích giá trị
+ Viết đoạn văn phân tích: Theo ycầu của đề
C1: gth chung về ND đoạn thơ Các câu tiÕp: chØ ra phÐp tu tõ hay
nghÖ thuật thể hiện gọi tên, ở từ ngữ nào:- ss: ss sự vật nào với sv nào,
cách ss có gì đặc sắc, tác dụng - NH: sv nào đợc nhân hoá,
qua từ ngữ nào, tác dụng - AD, HD: từ ngữ nào, thay
thế cho sv nào, tác dụng - ĐN: từ đợc lặp lại, tác dụng
- TD của các biện pháp nghth trong việc thể hiện ND của đoạn, biĨu hiƯn
tc, cx
50
GV cho h s kiĨm tra 20- 25 phút Câu kết: Kđịnh gtrị đoạn thơ

II. Luyện đề: 1. Dạng đề a: Phân tích đoạn thơ


Khi trời trong gãp giã

III. KiÓm tra: Chän mét trong hai đề sau:


Viết đoạn văn T- P- H phân tích đoạn a.Nhng mỗi năm ..bay
b. Nào đâu
còn đâu
Củng cố, dặn dò: - Học kĩ phần phân tích văn bản
- Ôn , nhớ cách làm bài - Lập dàn ý: Phân tích bài Ông đồ
Duyệt giáo án. Ngày 9.2.2009 BGH
Ngày soạn: 14.2.2009 Ngày giảng: 16.2.2009
Bài 16
Luyện đề về thơ mới 1930-1945

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Tiến trình lên lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×