Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Sinh sản vơ tính là gì? Các hình thức sinh sản vơ tính ở thực vật: Phương pháp nhân giống vơ tính:

Sinh sản vơ tính là gì? Các hình thức sinh sản vơ tính ở thực vật: Phương pháp nhân giống vơ tính:

Tải bản đầy đủ - 15trang

2. Các hình thức sinh sản vơ tính ở thực vật:


Sinh sản bằng bào tử có đặc
điểm gì? a. Sinh sản bằng bào tử:
Thực vật có những hình thức sinh sản vơ
t ính nào ?
3
4
2
1 5
6
7
Bào tử n
Ngun tảnn
Túi bào tử 2n
Cây trưởng thành 2n Trứngn
Tinh trùng n
Hợp tử 2n
ổ bào tử2n túi bào tử2n
bào tửn
Cây trưởng thành 2n

a. Sinh sản bằng bào tử:


- Cơ thể mẹ

túi bào tử

bào tử

cơ thể mới
- Hiệu suất sinh sản cao
, từ 1 cơ thể mẹ có thể tạo ra rất nhiều cơ thể mới
- Có sự xen kẽ thế hệ
thể giao tử và thể bào tử
b. Sinh sản sinh dưỡng:
Sinh sản sinh dưỡng là gì ?
b. Sinh sản sinh dưỡng:
- Là hình thức sinh sản mà con sinh ra từ 1 phần của cơ thể mẹ thân ,lá, rễ .
- Gồm : - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
- Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo

3. Phương pháp nhân giống vơ tính:


Thơng qua hình thức sinh sản sinh dưỡng, con người đã ứng dụng vào
thực tế như thế nào?
Ghép chồi và ghép cành
Chiết cành và giâm cành
Nuôi cấy mô tế bào
C ơ sở khoa học và lợi thế của nhân giống sinh
dưỡng so với cây trồng từ hạt là gì?
Cơ sở khoa học và lợi thế của nhân giống vơ tính là:
- Giữ nguyên
được tính trạng di truyền mà con người mong muốn
- Rút ngắn
được thời gian phát triển của cây,
sớm cho thu hoạch .
a.Ghép chồi và ghép cành:
Vì sao cần phải cắt bỏ hết lá ở cành
ghép ?
b.Chiết cành và giâm cành:
c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật:
Cơ sở khoa học của ni cấy mơ tế bào là
gì ?
- Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào là :
“Tính tồn năng của tế bào”
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của phương
pháp nuôi cấy mô tế bào ?
a Đối với đời sống thực vật:
- Giúp cho sự phát triển và tồn tại của loài.
b Đối với đời sống con người:
- Duy trì các tính trạng tốt.
- Nhân nhanh
giống cây cần thiết trong thời gian ngắn.
- Tạo được giống cây trồng sạch bệnh
- Phục chế
được các giống cây trồng q 4. Vai trò của sinh sản vơ tính đối với đời
sống thực vật và con người:
Hãy nêu vai trò của sinh sản vơ tính đối với đời
sống thực vật và con người ?
SAU

1. Sinh sản vơ tính là hình thức sinh sản:


A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ. B. khơng có sự hợp nhất giữa giao tử đực
và giao tử cái.
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái.
D. bằng giao tử cái.
TRẮC NGHIỆM SAU

2. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản:


A. bào tử. B. phân đơi.
C. sinh dưỡng. D. hữu tính.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh sản vơ tính là gì? Các hình thức sinh sản vơ tính ở thực vật: Phương pháp nhân giống vơ tính:

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×