Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Kiểm tra bài cũ Kiểm tra, đánh giá Bài mới 1. Giới thiệu bài:

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra, đánh giá Bài mới 1. Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ - 109trang

3 2
2 3
4 7
5 13
-GV gọi 2 HS lên bảng nhắc lại cách trừ hai phân số khác mẫu số, thực hiện phép trừ, cho cả lớp làm vào vë.
-GV nhËn xÐt vµ sưa sai nÕu cã c Thùc hành
Bài tập 1 -Cho cả lớp làm bài, sau đó ®ỉi vë ®Ĩ kiĨm tra.
Bµi tËp 2 -Cho HS lµm bài vào vở rồi chữa bài.
Bài tập 3 -GV ghi phép tính lên bảng lớp :
4 3
2
-GV hỏi : Có thể thực hiện phép trừ trên nh thế nào ? -GV nêu : Viết dới dạng hai phân số.
4 5
4 3
4 8
4 3
1 2
4 3
2 =
− =
− =

T ¬ng tự cho HS làm vào vở câu b,c,d
Bài tập 4 -GV HS đọc kĩ yêu cầu của bài toán, nhấn mạnh rút gọn tr-
ớc khi tính. -Cho HS tự làm vào vở. Gọi 2 HS lên bảng làm. GV nhận
xét sửa sai Bài tập 5
-Cho HS đọc đề toán, nêu tóm tắt bài toán rồi cho HS tự làm vào vở.
-GV nhận xét và sửa bài
4.Củng cố - dặn dò
-GV nhËn xÐt tiÕt häc. BiĨu d¬ng HS häc tèt. -Xem trớc bài Luyện tập chung.
-Cả lớp làm vào vở học, nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp
-Cả lớp làm bài vào vở, nêu kết quả, lớp nhận xét
-Cả lớp làm bài vào vở và sửa bài. -HS trả lời, lớp nhận xét.
-Cả lớp theo dõi cách tính rồi tính -HS tiến hành làm nh trên
-Cả lớp lắng nghe, -Cả lớp làm vào vở, nêu kết quả trớc lớp
-Cả lớp làm vào vở -Cả lớp theo dõi trên bảng lớp
-HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả
chính tả nghe - viết: Họa sĩ tô ngọc vân
I. Mục tiêu:
- Nghe, viết đúng chính tả, trình bày đúng bài chính tả Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - Biết tự phát hiện lỗi và sửa lỗi trong bài chính tả.
- Làm đúng bài tập chính tả , phân biệt tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lÉn : trÝch , dÊu hái, dÊu ng· .
II. §å dùng dạy học. - Bảng phụ , Bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học

A. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra, đánh giá


- Viết các từ: hoạ sĩ, sung sớng, không hiểu sao, bức tranh
- GV đọc, 1 HS lên bảng viết. - Cả lớp viết vào nháp
- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài:


Nêu mục đích yêu cầu của tiết học . - GV giới thiệu và ghi tên bài
lên bảng .
và các từ đợc chú giải . - Nội dung bài: Giới thiệu về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
và các tác phẩm nổi tiếng , có giá trị của ông . - Các danh từ cần viết hoa : Tô Ngọc Vân, Trờng
Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dơng, Cách mạng tháng Tám, ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu
nữ bên hoa sen, Điện Biên Phủ Từ dễ viết sai: hoả tuyến
- HS nghe GV đọc và viết bài vào vở - HS soát lỗi
- GV chấm chữa. luyện tập, hỏi đáp
- HS theo dõi GSK và xem ảnh Tô Ngọc Vân - HS đọc thầm bài
- HS nêu nội dung bài viết . - GV nhắc HS chú ý những chữ cần viết hoa.
- HS tù ph¸t hiƯn tõ dƠ viÕt sai råi viÕt ra bảng con. - HS nêu một số lu ý khi trình bày bài viết
- GV đọc lần lợt từng cụm từ, HS viết bài vào vở. - GV đọc, HS đổi vở soát bài
GV chấm chữa, khoảng 7 bài.

3. Hớng dẫn HS làm bài tập: Bài 2: Tập phát hiện và tìm từ cần điền cho đúng


+ §o¹n a : KĨ chuyện phải trung thành víi trun , ph¶i kĨ đúng các tình tiÕt cđa c©u
chun , các nhân vật có trong truyện . Đừng biến giờ kể
chuyện thành giờ đọc truyện . + Đoạn b. Mở hộp thịt ra chỉ thấy toàn mỡ. Nó
cứ tranh
cãi mà không lo cải tiến công việc .
Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức
khoẻ chứ GV lu ý HS viết là chuyện trong c cụm từ kể
chuyện , câu chuyện. Viết là truyện trong các tr- ờng hợp đọc truyện. Quyển truyện, nhân vật trong
truyện . Chuyện là chuỗi sự việc diễn ra có đầu có cuối đợc kể bằng lời còn truyện là tác phẩm văn
học đợc in hoặc viết ra thành chữ. Thực hành, luyện tập
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2 - HS đọc và tìm từ cần ®iỊn cho ®óng chÝnh t¶ .
- GV cho 3 HS lên bảng thi làm bài . Từng em đọc kết qu¶ .
- HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, chèt lời giải đúng .
Bài 3:
a Các chữ đó là : nho- nhỏ- nhọ chũ nho , thêm thanh hỏi thành chữ nhỏ, thêm thanh nặng thành
chc nhọ b. Các chữ đó là : chi- chì - chỉ chị
Chữ chi, thêm thanh huyền thành chữ chì , thêm thanh hỏi thành chữ chỉ, thêm thanh nặng thành
chữ chị - 1 HS đọc yêu cầu của bài tập
- HS làm BT bằng chì ra SGK - GV phátbảng nhóm, bút dạ cho 4 nhóm nhóm
1và3 làm phần a, nhóm 2 và 4 làm phần b - Các nhóm gắn bảng nhóm lên bảng lớp
- Đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, đánh giá , chốt lại lời giải đúng.

C. củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra, đánh giá Bài mới 1. Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×