Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc

Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc

Tải bản đầy đủ - 109trang

2. Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc


- Đọc từng đoạn. Xem mỗi lần xuống dòng là một đoạn. - Đọc từ khó: UNICEF Uy ni xép
Từ ngữ: + UNICEF là tên viết tắt của Tổ chức thiếu niên, nhi đồng
của Liên hợp quốc. + Thẩm mĩ: sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp.
+ Ngôn ngữ hội hoạ: đờng nét, màu sắc trong tranh.
bTìm hiểu bài.
1 Tóm những nội dung đáng chú ý của bản tin về cuộc thi vẽ
Em muốn sống an toàn.
- Chủ đề của cuộc thi là gì ? - Thiếu nhi hởng ứng cuộc thi nh thế nào?
Trong vòng 4 tháng đã có 50000 bức tranh của TN từ khắp mọi miền đất nớc gửi về Ban tổ chức.
ý 1: Thiếu nhi cả nớc sôi nổi hởng ứng cuộc thi.
- Điều gì cho thấy các em cã nhËn thøc tèt vỊ chđ ®Ị cc thi
? Chỉ điểm tên một số tác phẩm cũng thấy kiến thức của
thiếu nhi về an toàn, đặc biết là an toàn giao thông phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tèt nhÊt,…
ý2: C¸c em cã nhËn thøc rÊt tèt vỊ chủ đề cuộc thi.
- Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao óc thẩm
mĩ của các em? + Tranh có màu sắc tơi tắn, bố cục rõ ràng,ý tởng hồn
nhiên, + Thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
ý3: óc thẩm mĩ của các em đợc đánh giá cao. Đại ý: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn đợc thiếu
nhi cả nớc hởng ứng. Các em đã có nhận thức đúng an toàn giao thông và biết thể hiện nhận thức của mình
bằng ngôn ngữ hội hoạ. c Đọc diễn cảm
- GV đọc mẫu bản tin Chú ý cách đọc nhấn giọng, ngắt giọng ở đoạn văn sau:
Đợc phát động từ tháng 4- năm 2001nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc hti đã nhận đ-
ợc sự h ởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nớc. Chỉ trong
vòng 4 tháng, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận đợc 50000 bøc tranh gưi vỊ tõ Hµ Néi, Thµnh phố Hồ Chí Minh,
Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hµ Giang, Quảng - GV giới thiệu và ghi tên bài.
Phơng pháp thực hành, đàm thoại:
- 1 HS đọc toàn bài. - HS xác định đoạn.
- HS phát hiƯn nh÷ng tõ ngữ khó đọc.
- HS đọc cá nhân, - GV nhận xét và sửa lỗi luyện đọc
cho HS - Mét sè HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã
hiĨu.
- GV đọc toàn bài một lần. Phơng pháp th¶o luËn nhóm
đôi.
- HS đọc thầm đoạn đầu, đọc thầm câu hỏi 1, tự trả lời, sau đó trao đổi
cách trả lời với bạn ngồi bên cạnh. - GV gọi 2 HS đại diện cho các bàn
trả lời. Sau đó, GV chốt lại, chủ đề cuộc thi vẽ là: Em muèn sèng an
toµn. - GV cho 1 HS lên điều khiển tìm
hiểu bài và trả lời các câu hỏi 2,3 và 4.
- HS rút ra ý chính của các bản tin - GV ghi bảng.
- Cuối cùng, GV yêu cầu HS nói đại
- GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc. Tìm tranh ảnh trên báo, tạp chí về An toàn giao thông. Chuẩn bị bài
Đoàn thuyền đánh cá. ý của bài.
- GV chốt lại và ghi bảng.
Phơng ph¸p lun tËp thực hành..
- GV đọc mẫu. - HS xác định giọng ®äc.
- Híng dÉn HS nhÊn giäng, ng¾t giäng đúng đoạn văn.
- HS luyện đọc cá nhân. - GV cho HS thi đọc để bình chọn
HS đọc hay nhất, dõng dạc nhất - HS đọc cả bài và nêu giọng đọc.
- GV nhận xét tiết học.
Toán LUYệN TậP
I.MụC TIÊU Giúp HS :
-Rèn kĩ năng cộng phân số. -Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số và bớc đầu vận dụng.
II.Đồ DùNG DạY HọC III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Khởi động 2.Kiểm tra bài cũ
-Cho 2 HS lên bảng thực hiện 2 bµi tËp sau
5 2
15 3
+

8 3
16 5
+
-GV nhËn xÐt vµ sưa bµi 3.Bµi míi
a Giíi thiƯu bµi vµ ghi đề bài Bài tập 1
-GV viết lên bảng phép tính 3 +
5 4
-GV hái: Ta thùc hiƯn phÐp céng nµy nh thế nào ? phải viết số 3 dới dạng phân số 3 =
1 3
-Cho HS giải vào vở học, nêu kết quả. Gv nhận xét sửa bài Vậy:
5 19
5 4
5 15
5 4
1 3
5 4
3 =
+ =
+ =
+
ViÕt gän :
5 19
5 4
5 15
5 4
3 =
+ =
+
Bµi tËp 2 GV cho HS tÝnh:
8 1
8 2
8 3
+ 
 
+ 
 

 
 +
 
 +
8 1
8 2
8 3
-Gäi HS nãi kÕt quả, GV nhận xét và sửa bài lên bảng lớp -Cả lớp theo dõi, nhận xét
-Cả lớp lắng nghe -HS đọc lại đề bài
-HS đọc phân số -HS trả lời câu hỏi
-Cả lớp giải vào vở, 1 HS lên bảng thực hiện phép cộng
-Cả lớp tính vào vở nháp, nêu kết quả -HS nêu tính chất của phép cộng, cả lớp
lắng nghe
-Cho HS nhắc lại cách tình chu vi hình chữ nhật, tính nửa chu vi của hình chữ nhật.
-Cho HS đọc bài toán tóm tắt bài toán và giải vào vở học. -Vài HS nêu kết quả. Gv nhận xét sửa bài.
4.Củng cố - dặn dò
-GV nhận xét tiết học. Biểu dơng HS học tốt. -Xem trớc bài Phép trừ phân số.
-Cả lớp tóm tắt vào vở rồi giải, sau đó nêu kết quả.
-Cả lớp lắng nghe.
đạo đức Giữ gìn các công trình công cộngtiết 2
I. mục tiêu HS biết:
- Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng. - Tôn trọng và giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng.
II. Chuẩn bị: SGK Đạo đức 4
Phiếu điều tra III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Khởi động 2.Kiểm tra bài cũ
GV gọi vài HS đọc phần ghi nhớ.
3.Bài mới
a Giới thiệu bài và ghi đề bài b Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra.
GV gọi các nhóm lần lợt báo cáo kết quả. GV cho học sinh thảo luận về các bản báo cáo
+ Làm rõ, bổ sung ý kiến về tình hình thực tế ở các công trình công cộngvà nguyên nhân.
+ Bàn cách bảo vệ , giữ gìn chúng sao cho thích hợp. GV kết luận về việc thực hiện giữ gìn công trình công cộng
ở địa phơng. c Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến
GV cho hS làm bài tập 3 bằng cách giơ thẻ . GV giới thiệu cho HS một số công trình công cộng ở địa
phơng nh nhà văn hóa, trạm y tế, nhà tởng niệm .đình, chùa.
GV cho học sinh thảo luận về lợi ích của các công trình trên.
+ Cần phải làm gì để bảo vệ, giữ gìn các công trình công -Cá nhân nêu, lớp nhận xét
-Cả lớp theo dõi nhận xét đúng sai Các nhóm lần lợt báo cáo kết quả.
-Cả lớp theo dõi -Cả lớp cùng th¶o luËn.
- HS th¶o luận nhóm đôi chon ý đúng, sai và chộn thẻ để giơ.
Cả líp theo dâi
-C¶ líp cïng th¶o ln. - HS trả lời.
4. Củng cố, dặn dò Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau.
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2009
Toán phép trừ phân số
I.MụC TIÊU
-Biết cách trừ hai phân số cùng mẫu số. II.Đồ DùNG DạY HọC
HS chuẩn bị hai băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 4 cm, thớc chia vạch, kéo. III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Khởi động 2.Kiểm tra bài cũ
-GV viết lên bảng 2 phép tính và cho hai HS lên bảng thực hành
4 3
5 4
; 3
1 2
1 +
+
, gọi HS nói cách làm, tính và nêu kết quả. GV nhận xét và sửa bài co HS.
3.Bài mới
a Giới thiệu bài và ghi đề bài b Thực hành trên băng giấy
-GV cho HS lấy hai băng giấy đã chuẩn bị, dùng thớc chia mỗi băng thành 6 phần bằng nhau. Lấy một băng, cắt lấy 5
phần. GV hỏi : Có bao nhiêu phần của băng giấy? -GV cho HS cắt lấy
6 3
của từ
6 5
băng giấy đặt phần còn lại lên băng giấy nguyên. Nhận xét phần còn lại bằng bao
nhiêu phần băng giấy ? -HS thực hiện , so sánh trả lời 4 -GV nêu: có
6 5
băng giấy cắt đi
6 3
băng giấy còn
6 2
d Hình thành phép trừ hai phân số cùng mẫu số -GV ghi lên bảng:
Tính :
6 5
-
6 3
-GV gợi ý từ cách làm với băng giấy, hãy thực hiện phép trừ để đợc kết quả là
6 2
-GV cho HS nêu , cả lớp lắng nghe -GV ghi bảng :
6 5
-
6 3
=
6 2
6 3
5 =

-GV hái: Muèn kiÓm tra phÐp trõ ta làm thế nào? -GV cho HS nhắc lại cách trừ hai phân số cùng mẫu số, gọi
HS nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số. e Thực hành
Bài tập 1 -GV gọi HS phát biểu cách trừ hai phân số cùng mẫu số.
-Cho HS tự làm vào vở, Gọi HS lên bảng làm. GV nhận xét kết quả bài làm của HS và sửa bài lên bảng
lớp. Bài tập 2
-Câu a: GV ghi phép trừ
9 3
3 2

, rồi hỏi HS +Có thể đa hai phân số trên về hai phân số cùng mẫu số đ-
ợc không, bằng cách nào ? -GV hớng dẫn HS rút gọn trớc khi trừ
-Cả lớp theo dõi trên bảng. Vài HS nêu cách tính.
-HS đọc lại đề bài -Cả lớp thực hành theo hớng dẫn
-. Có
6 5
băng giấy -Cả lớp thực hiện và trả lời: còn
6 2
băng giấy.
-Cả lớp lắng nghe -Cả lớp theo dõi và thực hiện phép
trừ phân số
Cã 5-3=2, lÊy 2 lµ tư sè, 6 lµ mẫu số, đợc phân số
6 2
- Thử l¹i b»ng phÐp céng
6 5
6 3
6 2
= +
-HS nhắc lại, cả lớp lắng nghe
-HS nêu kết quả -Cả lớp thực hành vào vở, nêu kÕt
qu¶, líp nhËn xÐt.
3 1
3 1
3 2
9 3
3 2
-Cho HS tự làm các bài b, c, d vào vở Bài tập 3
-GV nêu câu hỏi: +Trong các lần thi đấu thể thao, thờng có các loại huy ch-
ơng gì để trao cho các vận động viên ? -Cho HS đọc đề toán, nêu tóm tắt đề toán. Và HS tự làm
vào vở -Gọi vài HS nêu cách làm và kết quả. GV ghi lời giải đúng
lên bảng.
.Củng cố- dặn dò
-GV nhËn xÐt tiÕt häc. BiĨu d¬ng HS häc tèt. -Xem trớc bài Phép trừ phân số tt.
+ HS trả lời, lớp nhận xét -Cả lớp lắng nghe cách làm
-Cả lớp tự làm vào vở, nêu kết quả, lớp nhận xét.
-HS trả lời, lớp nhận xét
-Cả lớp thực hành giải vào vở học, nêu kết quả, lớp nhận xét
-Cả lớp lắng nghe.
Luyện từ và câu Câu kể : ai là gì?
I. Mục tiêu - HS hiểu đợc cấu tạo và tác dụng của câu kể Ai là gì
- Nhận biết đợc câu kể Ai là gì ? Đặt câu kể kiểu Ai - là gì trong đoạn văn và biết sử dụng trong trờng hợp
giới thiệu hoặc nhận định về một ngời, một vật. II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn: Nội dung phần ghi nhớ trong SGK. - Ba tờ phiếu , mỗi tờ ghi một đoạn văn , đoạn thơ của BT1 phần luyện tập .
- HS chuẩn bị sẵn ảnh gia đình. III. Các hoạt động dạy học
Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp tổ chức dạy học
tơng ứng
- Một HS đọc thuộc lòng 4 câu tục ngữ trong BT1 tiết LTVC trớc . Nêu trờng hợp có thể sử dụng 1
trong 4 câu tục ngữ . - Một HS làm lại BT3
- GV gọi 1 HS trả lời. - 1 HS đọc chữa BT3.
- HS nhận xét, GV đánh giá, cho điểm.

B. Giới thiệu bµi míi C . Bµi míi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×