Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bµi míi : Bµi cò:

Bµi míi : Bµi cò:

Tải bản đầy đủ - 109trang

- Cho HS lµm bµi. - Cho HS trình bày kết quả bài làm.
- GV nhận xét và khẳng định những trờng hợp các em đa ra ®óng víi ®Ị tµi Bµi tËp 3:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 3. - GV giao việc.
- Cho HS làm bài theo nhóm GV phát giấy khổ to và bút dạ cho HS. - Cho HS trình bày.
- GV nhận xét và khẳng định những từ đã tìm đúng: tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, vô cùng, khôn tả, không tả xiết .
Bài tập 4:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 4. - GV giao việc: Mỗi em chỉ chọn 3 từ vừa tìm đợc ở BT 3 và đặt câu với mỗi từ.
- Cho HS làm việc. - Cho HS trình bày.
- GV nhận xét và chốt lại câu đúng. C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học và khen những nhóm HS làm việc tốt. - Yêu cầu HS về HTL 4 câu tục ngữ ở BT 1.
- Chuẩn bị ảnh gia đình để mang đến lớp. hỏi đáp
luyện tập
Toán Phép cộng phân số tiếp theo
I Mục tiêu: Gióp HS ; - NhËn biÕt phÐp céng hai ph©n số khác mẫu số.
- Biết cách cộng hai phân số khác mẫu số. II.Đồ dùng:Bảng phụ.
II Các hoạt động dạy học chủ yếu : Nội dung
Phơng pháp A.Bài cũ:
- Gọi HS lµm bµi tËp:
; 5
3 5
4 +
- GV gäi HS nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số. - GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới :


GTB: Nêu mục tiêu tiết hoc: HĐ1: Cộng hai phân số khác mẫu số.
- GV nêu ví dụ :
2 1
+
3 2
= ? và hỏi: + Để tính số phần băng giấy hai bạn đã lấy ta làm tính gì?phép cộng
+ Vậy làm cách nào để thực hiện đợc phép cộng hai phân số khác mẫu số? cần qui đồng mẫu số hai phân số đó.
-
GV cho HS thực hiện cộng trong nhóm đôi phép cộng trên rồi báo cáo kết quả:
luyện tập
nêu vấn đề
gợi mở
hỏi đáp
2 1
3 1
6 3
6 2
6 5
. - GV gọi HS nêu lại cách cộng hai phân số khác mẫu số.
- GV gọi HS tìm ví dụ và thực hiện cộng hai phân số khác mẫu số. HĐ2: Luyện tập:
Bài 1: GV gọi HS nêu cách cộng hai phân sè kh¸c mÉu sè. - GV híng dÉn HS thùc hành cộng theo hai bớc:
+ B1: Qui đồng mẫu số hai ph©n sè. + B2: Céng hai ph©n sè cïng mẫu số.
Bài 2: GV ghi bài tập lên bảng:
21 13
+
7 5
- GV hớng dẫn HS tìm MSC của hai phân số trên MSC là 21 Bài 3: GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV cho HS tự làm bài và chữa bài. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
HS nêu lại cách cộng hai phân số khác mẫu số. C. Củng cố dặn dò:
- Gọi HS nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số. - Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau
luyện tập
hỏi đáp.
Chính tả: Nhớ viết
Chợ tết I .Mục đích yêu cầu:
- Nhớ viết lại chính xác, trình bày đúng 11 dòng đầu bài thơ Chợ tết.
- Làm đúng bài tập tìm tiếng thích hợp có âm đầu hoặc vần dễ lẫn, điền vào chỗ trống.
II .Chuẩn bị:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2a.
III.
Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Nội dung Phơng pháp

A. Bài cũ:


- GV gọi 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ bắt đầu bằng l, n.
- GV nhận xét ghi điểm. B.Bài mới:
GTB: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
HĐ1.Hớng dẫn HS nhớ , viết.. -
Gọi một HS đọc yêu cầu bài. -
Một HS đọc thuộc lòng 11 dòng thơ cần viết chính tả. -
GV nhắc HS chú ý cách trình bày thể thơ 8 chữ.. những chữ đầu dòng thơ cần phải viết hoa.
- Yêu cầu HS gấp SGK, nhớ lại 11 dòng thơ cần viết chính tả.
- GV theo dâi, híng dÉn HS kÐm.
- Cho HS ®ỉi chÐo vë, nhìn SGK gạch lỗi.
- GV chấm 7- 8 bài, nhận xét.
HĐ2. Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả
GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2a, chỉ ô trống, giải thích yêu cầu. HS làm bài và chữa bài, lớp theo dõi nhận xét.
luyện tập
nêu vấn ®Ị hái ®¸p
lun tËp
- GV cđng cè c¸ch viÕt ln ở âm đầu.

C. Củng cố, dặn dò: -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi míi : Bµi cò:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×