Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố dặn dò:

Củng cố dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 109trang

với cô HS trong lớp. GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới


:
GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: Xử lí tình huống.
GV nêu tình huống nh trong SGK.
4 nhóm thảo luận, xử lí tình huống. Yêu cầu HS thảo luận đóng vai xử lí tình huống.
Đại diện báo cáo kết quả. + ..., em sẽ không đồng tình với lời rủ của bạn Tuấn. Vì nhà Văn Hoá là nơi...
Lớp nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, kết luận.
HĐ2: Bày tỏ ý kiến:
Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi bµi tËp 1 sgk, bµy tá ý kiÕn vỊ các hành vi.
Kết quả: + Tranh 1, 3 sai. + Trạnh 2,3, đúng
GV kết luận. HĐ3: TH những việc cần làm để giữ gìn công trình công cộng.
HS thảo luận nhóm bàn xử lí tình huống BT 2, SGK Bài tập 2:
a Một hôm đi chăn trâu... lấy đi. +Nêu em là bạn Hng, em sẽ làm gì khi đó?
Cần báo cho ngời lớn hoặc ngời có trách nhiệm về việc này Công an, nhân viên đờng sắt
b Trên ®êng ®i häc vÒ, ... ven ®êng. + Theo em toàn nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
+ Tại sao phải giữ gìn nơi công cộng? GV kêt luận, chốt lại ghi nhớ SGK.

C. Củng cố dặn dò:


HD thùc hiƯn theo néi dung bµi häc NhËn xÐt tiÕt học.
hỏi đáp
nêu vấn đề nhóm
luyện tập
nhóm
hỏi đáp
Thứ 3 ngày 17 tháng 2 năm 2009
Toán Luyện tập chung
I .Mục tiêu: Giúp HS «n tËp, cđng cè vỊ: -
DÊu hiƯu chia hÕt cho 2; 3; 5; 9. khái niệm ban đầu của phân số, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số hai phân số, so sánh các phân số.
- Một số đặc điểm của hình chữ nhật, hình bình hành.
II.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Nội dung
Phơng pháp A. Bài cũ:Gọi HS chữa bài tập luyện thêm ở nhà.
- GV nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học.


HĐ1: Hớng dẫn HS làm bài tập.
luyện tập nêu vấn đề
- GV giúp HS hiểu yêu cầu bài tập.
- GV theo dâi gióp HS lµm bµi tËp.
- GV chÊm mét số bài làm của HS.
HĐ2. Chữa bài và củng cố kiến thức :
Bài 1: Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho. -
Cđng cè vỊ dÊu hiƯu chia hÕt cho: -
Chia hết cho 2 và 5 dựa vào chữ số tận cïng. -
Chia hÕt cho 3 vµ 9: dùa vµo tỉng các chữ số. -
GV nhận xét,chốt lời giải đúng. a 75 chia hÕt cho 2 nhng kh«ng chia hÕt cho 5. 2, 4, 6, 8
b 75 0, 5 Nêu điền 0 thì số đó chia hết cho 3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kh«ng chia hÕt cho 3. c 75 6
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài. -
Củng cố về khái niệm phân số. Bài 3: GV tổ chức cho HS tự làm bài tập rồi chữa bài.
- Cđng cè vỊ rót gän ph©n sè, ph©n sè b»ng nhau.
Bài 4: HS tự làm, chữa bài. -
Củng cố về qui đồng, rút gọn, so sánh phân số khác mẫu số, tử số. -
GV nhận xét chốt lời giải đúng. Rót gän ph©n sè.
8 8 : 4
2 12 12 : 3 4 15
15 : 5 3
; ;
12 12 : 4 3 15 15 : 3
5 20 20 : 5
4 =
= =
= =
=
Quy đồng mẫu số các phân số:
4 3
; 5
4 ;
3 2
Kêt quả:
12 15 8 ;
; 15 20 12
Bài 5: a Giải thích ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song. Cạnh AB song song với cạnh CD vì chúng thuộc hai cạnh đối diện của
một hình chữ nhật. + Cạnh AD song song với cạnh BC vì chúng thuộc hai cạnh đối diện của một
hình chữ nhật . -
Củng cố về nhận dạng hình bình hành, đặc điểm về cạnh và công thức tính diện tích hình bình hành.
AB = DC ; AD = BC. + Hình bình hành ABCD.
+ Diện tích hình bình hành ABCD là : 4 x 2 = 8 cm
2

C: Cđng cè dỈn - dß: -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×