Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
KiĨm tra bµi cò:

KiĨm tra bµi cò:

Tải bản đầy đủ - 109trang

GVnhËn xÐt tiÕt häc gäi mét sè häc sinh lªn bản chữa bài.
GV hoặc HS đọc những bài văn, đoạn văn hay của HS trong lớp hoặc su tầm.
- HS thảo luận, tìm ra những cái hay, đáng học tập của các bài văn đó.
- GV nhận xét tiết học, khen các HS viết bài tốt và dặn những HS làm bài cha tốt viết lại bài.
- GV dặn HS chuẩn bị bài sau: tả cây cối
Toán Quy đồng mẫu số các phân số
I- Mục tiêu - Củng cố tính chất cơ bản của phân số ; dựa trên khái niệm 2 phân số bằng nhau rút ra quy tắc quy đồng
mẫu số các phân số. - Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số.

II- Đồ dùng dạy học


- GV : Chuẩn bị bảng phụ in sẵn phần ghi nhớ trong SGK. III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học tơng ứng

A. Kiểm tra bài cũ:


- Nêu tính chất cơ bản của phân số. - Quy tắc rút gọn phân số.
B.Bài mới: 1
- Giới thiệu:
Yêu cầu tiết học. 2
- Hớng dẫn tìm hiểu bài:
a Khái niệm: Cho phân số
3 1

5 2
. Hãy tìm 2 phân số có cùng mẫu số, trong đó 1 phân số bằng phân
số
3 1
và 1 phân số bằng phân số
5 2
. Dựa vào tính chất cơ bản của phân sè ta cã:
3 1
=
5 3
5 1
× ×
=
15 5
5 2
=
3 5
3 2
ì ì
=
15 6
Phơng pháp Kiểm tra-Đánh giá - Gọi 2 HS nêu lại tính chất cơ bản của phân số
; và quy tắc rút gọn phân số. - HS nhận xét, GV đánh giá và cho điểm.
Phơng pháp thuyết trình: GV nêu yêu cầu tiết học.
Phơng pháp nêu vấn đề: - Giáo viên nêu yêu cầu nh sgk. Lu ý từ ngữ
có cùng mẫu số và 1 phân số = phân số này ; 1
phân số = phân sè kia. HS suy nghÜ cã thĨ th¶o ln nhãm đôi để tìm cách giải quyết.
- HS nêu hớng làm, GV và các HS khác bổ sung. Có thể có những tình huống sau xảy ra:
- HS tìm mò. - HS không tìm đợc.
- HS tìm đúng cách. - HS trình bày cách làm và gv ghi bảng. Sau đó,
gv yêu cầu HS giải thích hoặc nêu lại nhận xét.
15 5
15 6
cã cïng mÉu sè lµ 15. Ta nãi: 2 phân số
3 1

5 2
đã đợc quy đồng mẫu số thành 2 phân sè
15 5

15 6
; 15 gọi là mẫu số chung của 2 phân số
15 5

15 6
. b
Cách quy đồng mẫu số các PS: - Lấy tử số và mẫu số của phân số
3 1
nhân với mẫu số của phân số
5 2
- Lấy tử số và mÉu sè cđa PS
5 2
nh©n víi mÉu sè cđa phân số
3 1
.

3. Quy tắc quy đồng mẫu số các phân số .


SGK trang 115
4- Luyện tập: Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:
a
6 5

4 1
MSC: 6 x 4 = 24 Ta cã:
6 5
=
24 20
4 6
4 5
= ì
ì
;
4 1
=
24 6
6 4
6 1
= ì
ì
Vậy quy đồng mẫu số các phân số
6 5

4 1
ta đợc
24 20

24 6
. Tơng tự ta có các kết quả nh sau:
b
35 21

35 15
c
72 81

72 64
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân Số.
Kết quả:
a
55 40
; 55
77
b
96 36
; 96
40
c
70 90
; 70
119

C.Củng cố, dặn dò:


-
Cách quy đồng mẫu số các phân số.
3 1
5 2
thế nào ? - 3 HS trả lời rồi GV nhắc lại..
Giáo viên nêu yêu cầu : tơng tự nh vậy với 2 phân số khác khi quy đồng mẫu số các phân số
ta có thể làm thế nào?
= quy tắc quy đồng mẫu số các phân số. - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong sgk tr 115.
Phơng pháp Luyện tập cá nhân:
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1; - GV cùng HS làm lại mẫu 1 trờng hợp.
- Sau đó HS làm bài cá nhân; sau 4 phút gọi 2 HS lên chữa 2 phần còn lại.
- 2HS chữa bảng. - Học sinh nhận xét.
- HS đọc yêu cầu bài 2. - HS làm cá nhân vào vở;
- 3HS chữa bảng. - Học sinh nhận xét.
- GV cho 2 HS nhắc lại cách quy đồng mẫu số các phân số.
- GV nhận xét tiết học
Lịch sử NHà HậU LÊ Và VIệC Tổ CHứC QUảN Lí ĐấT NƯớC
I.MụC TIÊU Học xong bài này :
-Nhà Hậu Lê ra đời trong hoàn cảnh nào. -Nhà Hậu Lê đã tổ chức đợc một bộ máy nhà nớc quy củ và quản lí đất nớc tơng đối chặt chẽ.
-Nhận thức bớc đầu về vai trò của pháp luật. II.Đồ DùNG DạY HọC
-Sơ đồ về nhà nớc thời Hậu Lê để gắn lên bảng. -Một số điểm của Bộ luật Hồng Đức.
-Phiếu học tập của HS. III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
Hoạt động của thầy Hoật động của trò
1.Khởi động 2.Kiểm tra bài cũ
-HS thuật lại diễn biến trận Chi Lăng. -Nêu ý nghĩa của trận thắng Chi Lăng.
3.Bài mới aGiới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp. GV giới thiệu một số nét về nhà hậu Lê: Tháng 4 -1428, Lê
Lợi chính thức lên ngôi vua, đặt tên nớc là Đại Việt, Nhà hậu Lê trải qua một số đời vua. Nớc Đại Việt ở thởi Hậu Lê
phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông. 1460 1497.
Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. -GV cho HS thảo luận theo câu hỏi sau: Nhìn vào tranh t
liệu về cảnh triều đình vua Lê và nội dung bài học SGK , em hãy tìm những sự việc thể hiện vua là ngời quy quyền
tối cao. -GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn nh sau: tÝnh tËp qun rÊt cao.
Vua lµ con trêi cã qun tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội. Hoạt động 3: Làm việc cá nhân
-GV giới thiệu vai trò của bộ Luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh : Đây là công cụ để quản lí đất nớc.
-GV thông báo về một số điểm về nội dung của Bộ Luật Hồng Đức nh SGK.
-Cho HS trả lời các câu hỏi sau: +Luật Hồng Đức bảo về quyền lợi của ai ? Vua nhà giàu,
làng xã, phụ nữ. +Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ ?
-Rút ra ghi nhớ nh SGK. 4.Củng cố - dặn dò
-HS ®äc ghi nhí bµi. -NhËn xÐt tiÕt häc.
-Xem tríc bµi Trờng học thời Lê. 1HS thuật lại.Cả lớp lắng nghe.
HS nêu lớp lắng nghe. -HS đọc đề bài.
-Cả lớp lắng nghe.
-HS thảo luận theo nhóm 4 bạn. Nêu kết quả , lớp nhận xét.
-Cả lớp lắng nghe. -Cả lớp lắng nghe
-Cả lớp lắng nghe và theo dõi SGK +HS trả lêi , líp nhËn xÐt
-3-4 HS ®äc, líp theo dâi SGK. -Cả lớp lắng nghe
T hứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2009
L uyện từ và câu
Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
I. mục tiêu
II. Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung các hoạt động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học tơng ứng
A. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài câu kể Ai thế nào ?: gồm mấy bé phËn,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KiĨm tra bµi cò:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×