Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách Củng cố dặn - dò 4

Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách Củng cố dặn - dò 4

Tải bản đầy đủ - 109trang

Lớp nghe .
-Học sinh nhận xét -Lớp theo dõi.
-Vài HS nhắc lại -Theo dõi dặn dò .
TiÕt 3: Khoa häc: Kh«ng khí bị ô nhiễm.
I .Mục tiêu:Sau bài học, HS biết:
- Không khí sạch trong lành, không khí bẩn không khí bị ô nhiễm. - Nêu những nguyên nhân gây bẩn bầu không khí.
II .Chuẩn bị: - Hình trang 78, 79 sgk.
- Su tầm các hình vẽ, tranh ảnh, thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm, bầu không khí trong sạch. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách


phòng chống bão. - GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới: 1 GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: Tìm hiểu về không khí ô nhiễm và không
khí sạch.15 - YC HS lần lợt quan sát các hình trang 78, 79
sgk và chỉ ra hình nào thể hiện bầu không khí
trong sạch? Hình nào thể hiện bầu không khí bẩn? Ô nhiễm
- YC HS nhắc lại một số tính chất của không khí, từ đó rút ra nhận xét, phân biệt không khí sạch và
không khí bẩn.
HĐ2:Tìm hiểu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.15
- Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí nói chung và nguyên nhân làm không khí ở địa phơng
bị ô nhiểm nãi riªng? -GV híng dÉn HS rót ra kÕt ln.

C: Củng cố dặn - dò 4


- 2 HS trả lời .
- Lắng nghe.
- Hoạt động nhóm đôi. - Hình 2 cho biết nơi nào có không khí trong sạch
thì cây cối tốt tơi,không gian thoáng đảng.. - + Hình 1,3,4 cho biết không khí bị ô nhiểm.
- HS nhắc lại tính chất không khí đã học từ bài
trớc. - Không khí bị nhiễm bẩn là không khí có chứa
một trong các loại khói, khí độc.
- Liên hệ thực tế và phát biểu. + Do khí thải của các nhà máy, khói khí độc, bụi
ro các phơng tiện ôtô thải ra khí độc, vi khuẩn do rác thải gây ra..
- Do bụi., khí độc.
- Lắng nghe, thực hiện.
Kể chuỵên: Kể chuỵên đã nghe, đã đọc.
I .Mục đích, yêu cầu:Giúp HS:
1. Rèn kĩ năng nói: - HS biêt kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện mẫu chuyện, đoạn chuyện các em đã nghe, đã
học nói về ngời có tài. - Hiểu chuyện, trao đổi đợc với các b¹n vỊ néi dung, ý nghÜa cđa chun
2. RÌn kĩ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II .Chuẩn bị: - HS : mét sè chun viÕt vỊ ngêi cã tµi.
- GV: Bảng phụ viết dàn ý câu chuyện, bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV


Hoạt động của HS A. Bµi cò: 4’ Gäi 2 HS kĨ lại chuyện Bác đánh
cá và gã hung thần. - GV nhận xét , ghi điểm.

B.Bài mới:


. GTB 1 Nêu mục đích, YC tiết học. HĐ1. Hớng dẫn HS tìm hiểu y c của đề bài.
- GV lu ý : + Chọn đúng một câu chuỵên em đã học hoặc ®· nghe vỊ mét ngêi tµi.
+ HS cã thĨ chän những câu chuyện có trong sgk nếu không trọn đợc chuỵên ngoài sgk.
HĐ2. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện. - GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý bài kể
chuyện bảng phụ. - Với câu chuyện dài , HS chỉ cân kể 1,2 đoạn.

C: Củng cố dặn - dò :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách Củng cố dặn - dò 4

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×