Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Củng cố - dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Củng cố - dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 109trang

36 : 9 =
9 36
= 4. Bµi 3: a ViÕt mỗi số tự nhiên dới dạng phân số có
mẫu số lµ 1 theo mÉu
1 9
. b NhËn xÐt.

C: Cđng cè - dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.


- Dặn HS về làm bài tập , chuẩn bị bài sau.
1 6
1 1
1 27
- NhËn xÐt: Mäi sè tù nhiªn cã thể viết dới dạng phân số có tử số là STN đó và mẫu là bằng 1.
- Lắng nghe, thùc hiƯn.
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể: Ai làm gì ?
IMục đích, yêu cầu : - Củng cố kiến thức và kó năng sử dụng câu kể ai làm gì ? Tìm được các câu kể ai làm gì?trong đoạn
văn . - Xác đònh được bộ phận chủ ngữ, vò ngữ trong câu , thực hành viết được một đoạn văn có dùng câu kể
Ai làm gì? II Chuẩn bò :Bảng phuù.
III Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc .
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1 Baứi cuừ: 5phuựt -Tieỏt trửụực em học bài gì ?
-Gọi học sinh trả lời :Nêu một số từ về chủ đề: Tài năng .
Giáo viên theo dõi nhận xét . 2 Bài mới:
GTB: Nêu ND tiết học Hướng dẫn luyện tập.
Bài 1: 7phút -Yêu cầu HS đọc đoạn văn
-Bài tập yêu cầu em làm gì ? -Giáo viên chấm bài, nhận xét chốt lại ý đúng các
câu 1 , 2, 4 .
Bài 2 : 8phút -Yêu cầu HS đọc đề bài .
-Đọc thầm từng câu văn xác đònh bộ phận chủ ngữ, vò ngữ trong câu vừa tìm được
-Gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ , 2 gạch dưới bộ phận vò ngữ.
-Giáo viên thu vở chấm nhận xét . -Giáo viên chốt lại lời giải đúng:
-Chủ ngư õ: Tàu chúng tôi- Một số chiến só- Một số khác – Cá heo .
Bài 3 : 10phút - Yêu cầu bài 3 là gì ?
-YC viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em.
- Đoạn văn phải có một số câu kể ai làm gì ? -GV chấm bài nhận xét
-Tuyên dương những học sinh có đoạn văn viết đúng yêu cầu , viết chân thực , sinh động.
-2 Học sinh lên bảng trả lời . -Cả lớp nhận xét.
- HS theo dõi -1 Học sinh đọc bài tập 1 nêu YC.
-Tìm các câu kể Ai làm gì trong đoạn văn . -Lớp làm vào vở VBT
-1 học sinh làm bảng phụ. -Cả lớp nhận xét sửa sai.
-1 Học sinh đọc đề . -Thực hiện vở BT .
-1 học sinh làm bảng phụ. -Cả lớp nhận xét sửa sai.
-Lớp theo dõi . -Học sinh đọc nêu:
-HS viết vào vở BT -HS nối tiếp đọc bài làm của mình .
-Lớp theo dõi nhận xét.
Lớp nghe .
-Học sinh nhận xét -Lớp theo dõi.
-Vài HS nhắc lại -Theo dõi dặn dò .
TiÕt 3: Khoa học: Không khí bị ô nhiễm.
I .Mục tiêu:Sau bài học, HS biết:
- Không khí sạch trong lành, không khí bẩn không khí bị ô nhiễm. - Nêu những nguyên nhân gây bẩn bầu không khí.
II .Chuẩn bị: - Hình trang 78, 79 sgk.
- Su tầm các hình vẽ, tranh ảnh, thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm, bầu không khí trong sạch. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - dặn dò 3 - Nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×