Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bµi míi: 1. GTB: GV giíi thiƯu bµi häc 1 Bµi míi:

Bµi míi: 1. GTB: GV giíi thiƯu bµi häc 1 Bµi míi:

Tải bản đầy đủ - 109trang

Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 Tiết 1: TËp đọc:
Bốn anh tài Tiếp theo I Mục tiêu: Giúp HS:
- Đọc chôi chảy, lu loát toàn bài. Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của bốn anh tài chống lại yêu
tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến truyện, gấp gáp, dồn dập ở đoạn chiến đáu quyết liệt chống yêu tinh, chËm d·i, khoan thai ë lêi kÕt.
- HiĨu c¸c tõ míi: nóc n¸c, nóng thÕ. - HiĨu ý nghÜa câu chuyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục
yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. II Chuẩn bị :
- Tranh minh họa bài học trong sgk. - Bảng phụ viết những câu cần hớng dẫn HS luyện đọc.
III Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A.Bài cũ: 4 Kiểm tra 3 HS đọc bài Bốn anh
tài tiết 1. - Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: 1. GTB: GV giới thiệu bài học 1


2.Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. 25
HĐ1
. Hớng dẫn đọc đoạn12
- YC HS tiếp nối nhau đọc đoạn. +L1: GV kết hợp sữa lỗi cách đọc.
+ L2: Giúp HS hiểu đợc các từ mới đợc giải nghĩa sau bài.
+ L3: HS đọc hoàn thiện bài. - YC HS luyện đọc theo cặp.
- YC HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài theo YC 1
HĐ2 . Tìm hiểu bài10
- GV cho HS tìm hiểu bài theo nhóm bàn. + Tới nơi yêu tinh ở , anh em Cẩu Khây gặp ai và
đợc giúp đỡ nh thế nào? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt?
+ Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống lại yêu tinh.?
+ Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng đợc yêu tinh?
+ ý nghĩa của câu chuỵên này là gì?
HĐ3. Hớng dẫn HS đọc diễn cảm8
- GV hớng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm một trích đoạn.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm cho HS.
- 3 HS ®äc.
-Theo dõi.
-HS tiếp nỗi đọc 2 đoạn 3 lợt. - Đ1 6 dòng đầu.
- Đ2: còn lại.
- HS luyện đọc theo cặp. - 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS theo dõi .
- Nhóm đọc thầm, trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi trớc lớp. Lớp
nhận xét bổ sung. - ... gặp một bà cụ còn sống, bà cụ nấu cơm cho
họ ăn và cho hä ngđ nhê. - Yªu tinh cã phÐp tht phun nớc nh ma.
- Thuật lại cuộc chiến đấu.
- Anh em Cẩu Khây... sức khoẻ và tài năng phi thờng.. họ dũng cảm, đồng tâm, hiệp lực.
- HS nêu: Ca ngợi sực khoẻ, tài năng,.
HS tiếp nối đọc 2 đoạn , tìm giọng đọc bài văn. Cẩu Khây... tối sầm lại.
- HS luyện đọc theo cặp. - Thi đọc, bình chọn bạn đọc hay.
Lắng nghe, thực hiện. Chuẩn bị bài tiết sau.
- Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà luyện đọc và thuật lại câu
chuyện.
Tiết 2: Toán: Phân số.
I Mục Tiêu: Giúp HS : - Bớc đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.
- Biết đọc, viết phân số.
II Chuẩn bị :
- Các mô hình trong bộ đồ dùng học toán lớp 4. III Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A.Bài cũ: 4 YC HS nêu cách tính chu vi, diện
tích hình bình hành và chữa bài tập. - GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:


GTB: Nêu mục tiêu tiết học. 1.
HĐ1: 7 Giới thiệu phân số.
-
GV đa hình tròn đã học chia thành sáu phần bằng nhau. YC HS quan sát, nhận xét về hình
tròn. - GV đã tô màu năm phần sáu hình tròn
- Năm phần sáu viết thành:
6 5
; viÕt sè 5, viÕt g¹ch ngang, viÕt sè 6 dới gạch ngang thẳng cột
với 5. - Cho Hs tập viết, đọc phân số.
-
GV chỉ vào
6 5
và cho HS đọc : Tử số viết trên gạch ngang, mẫu số viết dới gạch ngang.Tử số là
số tự nhiên, mẫu số là số tự nhiên khác 0.
-
Ta gọi
6 5
là phân số.
-
Phân số
6 5
cã tư sè lµ 5, vµ mÉu sè lµ 6.
-
Víi phân số
2 1
;
4 3
;
7 4
làm tơng tự.
HĐ2: 19 Củng cố về viết, đọc phân số.
- Gọi HS nêu YC bài và xác định cách làm, tự làm bài.
- GV theo dâi, híng dÉn bỉ sung.ChÊm mét sè bµi, nhËn xét.
Bài 1: a Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình.
b Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì?, tử số cho biết gì?
- 2,3 HS nêu, chữa bài tập. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả.
-Lắng nghe, - Quan sát, nhận xét.
+ Hình tròn đã đợc chia thành sáu phần bằng nhau.
+ 5 phần trong số 6 phần đã đợc tô màu.
- HS nhận biết cách viết : viết số 5, viÕt g¹ch ngang, viÕt sè 6 díi g¹ch ngang thẳng cột với 5.
-
HS tập viết:
6 5
.
- HS đọc: Năm phần sáu. - HS nhắc lại.
- HS nhận biết: Tử số viết trên gạch ngang, mẫu
số viết dới gạch ngang. - Tử số là số tự nhiên, mẫu số là số tự nhiên
khác 0.
- Cho Hs nêu phân số và nêu cách viết, cách đọc các phân số này.
- Làm bài tập 1,2,3,4 sgk. - HS tự làm, chữa bài, lớp thống nhất kết quả.
- H1.
5 2
; H2.
8 5
. H3.
4 3
; H4.
10 7
; H5.
3 6
;
Bµi 2: ViÕt theo mÉu.
Bµi 3: Viết các phân số. a Hai phần nă; ..
Bài 4: Đọc các phân số. C. Củng cố dặn dò
:5
- Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài, làm bài, chuẩn bị bài
sau. H6.
7 3
- Mẫu số cho biết hình đợc chia thành số phấn bằng nhau, tử số cho biết phần đã tô màu. H1,
H2, H3, H5 - H6 MÉu sè cho biÕt cã 7 ng«i sao, tử số là 3
cho biết 3 ngôi sao đã đợc tô màu. Phân số
Tử số Mẫu số.
11 6
6 11
....
25 18
3 8
55 12
12 55
- a
5 2
; b
12 11
; c
9 4
; d
10 9
; e
84 52
- Năm phần chín. - Lắng nghe, thùc hiÖn.
TiÕt 3: Đạo đức: Kính trọng, biết ơn ngời lao ®éng TiÕt 2
I Mơc Tiªu: Gióp HS:
- NhËn thøc vai trò của ngời lao động . - Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những ngời lao động.
- Có những hành vi văn hóa, đúng đắn với ngời lao động. II Chuẩn bị :
HS: Su tầm các câu ca dao ,tục ngữ, bài thơ,bài hát ,tranh,ảnh, nói về ngời lao động..
III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV
Hoạt động của HS A.Bài cũ:4 Gọi HS đọc một số câu ca dao, tục
ngữ, câu thơ về nội dung ca ngợi ngời lao động. - Nhận xét đánh giá.
B. Bài mới 31. GTB: GV giíi thiƯu néi dung häc.
H§1: 14 §ãng vai sử lí tình huống.
Bài 4: Em hãy cùng các bạn thảo luận đóng vai theo các tình huống sau.
- GV phỏng vấn các bạn đóng vai. - YC cả lớp theo dõi, thảo luận:
+ Cách c xử với ngời lao động nh thế đã phù hợp
cha, vì sao? + Em cảm thấy nh thế nào khi ứng xử nh vậy?
- GV và HS kết luận về cách ứng sử phù hợp. HĐ2: 12Kể, viết, vẽ về ngời lao động.
- YC HS trình bày dới dạng kể, vẽ về một ngời lao động mà em kính phục nhất.
- YC HS nhận xét kết quả của bạn theo hai tiêu chí:
- 2, 3 HS đọc. - Lớp nhận xét.
- Lắng nghe. - Thảo luận nhómbàn, đóng vai xử lí các tình
huống trong bài tập 4. a
Giữa tra hè, bác đa th mang th đến cho nhà T. T sẽ...
b Hân nghe mấy bạn cùng lớp nhại tiếng của
một ngời bán hàng rong. Hân sẽ.... c
Các bạn của Lan đến chơi và nô đùa trong khi bố đang ngồi làm việc ở góc phòng. Lan sẽ...
- HS làm việc cá nhân thêi gian 5, thùc hiƯn YC bµi tËp 5 sgk.
+ Bạn vẽ có đẹp không? - YC HS nhắc lại ghi nhí.

C. H íng dÉn thùc hµnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi míi: 1. GTB: GV giíi thiƯu bµi häc 1 Bµi míi:

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×