Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
Bài mới : Phân số thập phân

Bài mới : Phân số thập phân

Tải bản đầy đủ - 28trang


10 6
10 5
nên
5 3
2 1
b
4 3
với
25 21
4 3
=
25 4
25 3
× ×
=
100 75
25 21
=
4 25
4 21
× ×
=
100 84

100 84
100 75
nên
25 21
4 3
c
8 7
với
1000 1234
8 7
1;
1000 1234
1 nên
1000 1234
8 7
Chuyển bài:
Dựa vào các bài làm trên bảng, giáo viên dùng thước để chỉ vào những phân số nói đến: Để so sánh
5 3
với
2 1
ta so sánh hai phân số tương đương là
10 6
với
10 5
, để so sánh
4 3
với
25 21
ta so sánh 2 phân số tương ứng là
100 75
với
100 84
, những
phân số này...... và phân số
1000 1234
giáo viên dùng phấn màu đóng khung 5 phân số đó gọi là phân số thập phân. Từ đó giáo viên giới thiệu tên bài mới

2. Bài mới : Phân số thập phân


2.1- Giới thiệu về phân số thập phân: 15 - 18 phút a Nhận biết phân số thập phân.
- Dựa vào 5 phân số trên, mỗi học sinh trong lớp viết vào giấy nháp 2 phân số thập phân và hai phân số không phải là phân số thập phân 1 học sinh A lên bảng viết.
- Tất cả lớp, dùng bút đánh dấu đặc điểm của phân số thập phân học sinh A cũng làm tương tự ở bảng.
- Ba, bốn học sinh nêu đặc điểm mà minh đánh dấu trong đó có học sinh A -- Giáo viên tổng kết theo phần a SGK và yêu cầu cả lớp cầm bút gạch 1 gạch
dưới 3 chữ: Có mẫu số và gạch 2 gạch dưới các số 10;100,1000;... trong SGK
10
- Giáo viên viết sẵn 5 phân số ở bài 3 trang 8 vào băng giấy rồi gắn lên bảng. Gọi 1 học sinh lên bảng, yêu cầu dùng bút hãy xố những phân số khơng phải là phân
số thập phân trong 5 phân số ở băng giấy đó - tất cả học sinh còn lại cũng dùng bút xoá tương tự ở bài 3 trang 8 SGK.
Chuyển mục: - Cũng từ bài làm kiểm tra của học sinh ở trên đáp án. Giáo viên chỉ và nói tiếp:
Khi so sánh
5 3
với
2 1
ta đã chuyển
5 3
thành
10 6
và chuyển
2 1
thành
10 5
, ... thế là ta đã làm 1 việc là chuyển từ 1 phân số thành 1 phân số thập phân.
b Chuyển 1 phân số thành phân số thập phân. Dựa theo cách chuyển như bài kiểm tra trên.
- Từng em trình bày trong giấy nháp, chuyển
50 14

11 4
thành phân số thập phân. - Gọi 1 học sinh lên bảng làm.
- Sau đó, từng em viết vào giấy nháp câu dưới đây và nhận xét câu đó: Mọi phân số đều chuyển được thành phân số thập phân. không đúng.
- Cả lớp sửa lại câu trên thành 1 câu đúng. gọi 1 học sinh lên bảng viết câu đúng đó.
- Giáo viên tổng kết theo như nhận xét ở sách giáo khoa. Rồi yêu cầu cả lớp cầm bút gạch dưới 4 chữ:
Một số phân số trong SGK. - Cả lớp cầm bút khoanh tròn số nào đã thể hiện được cách chuyển
50 14
thành
100 28
50 14
=
2 50
2 14
× ×
=
100 28
- Từ cách chuyển như:
5 3
=
2 5
2 3
× ×
=
10 6
hay
4 3
=
25 4
25 3
× ×
=
100 75
hay
25 21
=
4 25
4 21
× ×
=
100 84

50 14
=
2 50
2 14
× ×
=
100 28
v.v..... Mỗi em hãy tự tìm ra cách chuyển 1 phân số thành phân số thập phân yêu cầu 2 - 3 em phát biểu.
- Giáo viên tổng kết và gắn lên bảng băng giấy đã viết sẵn cách chuyển. 11
Cách chuyển: Tìm một số khi nhân với mẫu số để được 10, 100, 1000... rồi nhân số ấy với cả tử số và mẫu số sẽ được phân số thập phân.
2.2- Thực hành 12 - 15 phút. Bài 1: Đọc phân số thập phân.
Từng em trong lớp gọi một học sinh lên bảng làm ghi lời đọc cho từng phân số thập phân ở dưới phân số thập phân đó trong SGK. Theo mẫu.
10 9
;
100 21
;
1000 625
;
000 .
000 .
1 2005
Chín phần mười
Bài 2: Viết phân số thập phân. Tiến hành tương tự như trên. Theo mẫu:
10 7
Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu.
Bài 4. Chuyển phân số thành phân số thập phân. Câu a và c
+ Tất cả học sinh điều làm bài ngay trong sách giáo khoa hoặc vào giấy nháp gọi 2 học sinh lên bảng. Giáo viên chú ý kèm cặp, giúp đỡ những em còn yếu làm bài.
Nếu còn thời gian thì thực hành tiếp câu b và d bài 4. Với bài dạy này, tôi đã thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử như sau:
Slide 1
12
Slide 2
Slide 3
13
Slide 4
Slide 5
14
Slide 6
Slide 7
15
Slide 8
Slide 9
16
Slide 10
Slide 11
17
Slide 12
Slide 13
18
Slide 14
5.2- Ví dụ 2: Tuần 15 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 75 SGK
19
I- Mục tiêu. Giúp học sinh:
- Biết cách tìm tỷ số phần trăm của hai số. - Biết vận dụng để giải các bài tốn đơn giản có nội dung tìm tỷ số phần trăm của
hai số. II- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: Tổ chức cho học sinh nhắc lại khái niệm tỉ số phần trăm.
chẳng hạn: GV nêu bài tốn tương tự ví dụ 2 trang 74 trong SGK, ghi tóm tắt lên bảng:
Số HS toàn trường: 400 Số học sinh nữ:
208 Sau đó hỏi học sinh: Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường
là bao nhiêu? Hay: Số HS nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường? Kết quả là 52.
Hoạt động 2: Giới thiệu hoặc hướng dẫn HS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số
315 và 600. - Gợi ý để HS có thể viết tỷ số của số HS nữ và số HS toàn trường 315 : 600.
- Giao việc cho HS làm thế nào để đưa tỉ số 315 : 600 về tỉ số phần trăm. Từ đó xuất hiện vấn đề cần phải giải quyết.
- Giúp HS tự tìm đọc cách giải quyết là thực hiện phép chia. Nếu khơng thì u cầu HS thực hiện phép chia 315 : 600 = 0,525.
- Hướng dẫn để HS tự tìm thấy được là để chuyển tỉ số về tỉ số phần trăm thì phải nhân kết quả đó với 100 và chia cho 100.
0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52, 5. - Từ đó dẫn dắt giúp học sinh nêu được quy tắc:
+ Chia 315 cho 600. + Nhân thương đó với 100 và viết kí hiệu vào bên phải tích vừa tìm được.
20
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS vận dụng để giải bài tốn có nội dung tìm tỉ số
phần trăm. - GV đọc bài toán hoặc gọi HS đọc bài tốn trong SGK và giải thích: Khi 80 kg
nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.
- Hướng dẫn học sinh trình bày lời giải bài toán:
Bài giải
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5 Đáp số : 3,5
Hoạt động 4: Tổ chức cho HS luyện tập thực hành qua 3 bài tập.
Bài 1: Cho HS nêu bài toán, GV giới thiệu mẫu. Yêu cầu HS làm vào vở, sau đó trao đổi kết quả với nhau.
0,3 = 30; 0,234 = 23,4 ; 1,35 = 135 . Bài 2: Giáo viên giới thiệu mẫu cho HS thực hiện tính 19 : 30, dừng lại ở 4 chữ số
sau dấu phẩy, viết 0,6333... = 63,33. Cho HS tự làm bài, gọi 1 vài HS trình bày trên bảng rồi chữa bài. Kết quả là:
45 : 61 = 0,7377... = 73,77 ; 1,2 : 26 = 0,0461 ... = 4,61 .
Bài 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, tóm tắt bài tốn, làm vào vở. GV chú ý giúp đỡ học sinh còn lúng túng. Có thể cho HS trao đổi theo nhóm để giải tốn. Gọi HS
trình bày trên bảng hoặc bảng phụ.
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS của lớp học là. 13 : 25 = 0,52.
0,52 = 52 Đáp số: 52
21
Có thể có HS làm theo cách sau:
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số HS nữ và số học sinh của lớp là. 13 : 25 =
25 13
=
100 52
= 52 Đáp số: 52
5.3- Ví dụ 3: Tuần 18 - Bài: Diện tích hình tam giác trang 87 SGK
I- Mục tiêu. - HS tự hình thành được cơng thức tính diện tích của hình tam giác.
- Biết vận dụng cơng thức để tính diện tích hình tam giác. II- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: Hình thành cơng thức tính diện tích hình tam giác.
Bước 1: Tạo tình huống có vấn đề. GV: Đưa hình tam giác chuẩn bị sẵn như hình vẽ 1, yêu cầu HS tính diện
tích của hình tam giác xem hình 1.
3cm
4cm Hình 1
Bước 2: Tổ chức cho HS phát hiện và tìm hiểu vấn đề hoạt động theo nhóm nhỏ.
22
- GV gợi ý để HS phát hiện được: Vấn đề được đặt ra là gì? tính diện tích của hình tam giác. HS tìm cách giải quyết vấn đề?
Bước 3: Tổ chức cho học sinh hoạt động giải quyết vấn đề. - HS thảo luận đề xuất hướng giải quyết và thực hiện hoạt động theo
nhóm. HS có thể giải quyết vấn đề bằng các cách: •
Cắt tam giác ghép thành hình chữ nhật hình 2. •
Sử dụng hai tam giác bằng nhau, ghép thành hình bình hành hình 3. •
Sử dụng hai tam giác bằng nhau, ghép thành hình chữ nhật hình 4. •
Hoặc đếm số ơ vng nằm trọn trong tam giác hình 1.
Hình 2 Hình 3
Hình 4 - Các nhóm trình bày cách giải quyết vấn đề của nhóm mình và trao đổi ý
kiến về các cách đó để tự rút ra được: Có 2 cách là thuận lợi hơn cả, đó là: Cách 1: Sử dụng 2 tam giác bằng nhau ghép thành 1 hình bình hành.
Cách 2: Sử dụng 2 tam giác bằng nhau cắt, ghép thành hình chữ nhật. các cách khác nhau khơng thuận lợi bằng. GV có thể hướng dẫn:
Theo cách 1:
Dùng 2 tam giác bằng nhau ghép lại để tạo thành hình bình hành ABCD như hình vẽ
A A D
B H C B H C
23
Cho học sinh so sánh, đối chiếu các yếu tố hình học trong hình để thấy: Hình bình hành ABCD gổm 2 hình tam giác bằng nhau ghép lại nên có diện tích gấp 2
lần diện tích hình tam giác ABC. Hình bình hành ABCD và hình tam gíc ABC có chung đáy BC và đường cao AH.
Tính diện tích hình bình hành ABCD bằng cách: lấy đáy x chiều cao, tức là BC x AH.
Rút ra cách tính diện tích hình tam giác ABC là: Từ đó nêu quy tắc và cơng thức tính như SGK
Theo cách 2 là cách trong SGK:
• Sử dụng mơ hình chuẩn bị trước: Lấy ra 2 tam giác bằng nhau trong đó có
một tam giác đã chia làm hai mảnh rồi ghép thành hình chữ nhật. •
Hoặc sử dụng giấy đã chuẩn bị sẵn ở trên , cắt đồng thời 2 tam giác bằng nhau gấp đơi mảnh giấy, cắt theo hình tam giác đã vẽ, rồi cắt một tam giác
theo đường cao được 2 tam giác nhỏ ghép vào tam giác kia để được hình chữ nhật.
Bước 4: Tổ chức cho HS phân tích vấn đề và khái qt hố vấn đề hoạt động cá nhân kết hợp hoạt dộng chung cả lớp.
+ GV mô tả hoạt động cắt, ghép trên bằng hình vẽ: Đường cắt
1 2
1 2
+ GV hướng dẫn HS so sánh, đồi chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép để nhận thấy: Chiều rộng của hình chữ nhật bằng chiều cao của hình tam
giác, chiều dài của hình chữ nhật bằng cạnh đáy của hình tam giác. Từ đó, GV có thể gợi ý:
24
Viết ngắn gọn cách tính diện tích của hình chữ nhật? Chiều cao x đáy. So sánh diện tích của hình tam giác với diện tích của hình chữ nhật và rút
ra cách tính diện tích của hình tam giác chiều cao x đáy: 2; + GV nhận xét kết quả làm việc của HS, hướng dẫn HS khái quát hoá: S = a
x b : 2, trong đó a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng với đáy a a và h có cùng đơn vị đo S là diện tích kèm hình vẽ.
h
a Lưu ý HS: Cần ghi nhớ công thức, cách thành lập công thức để vận dụng
trong những trường hợp khác sẽ gặp sau này. + Học sinh áp dụng công thức vừa thành lập để tính diện tích tam giác đã
nêu trong bước 1 3 x 4 : 2 = 6 cm
2
Hoạt động 2: : Thực hành
Bài 1: Tính diện tích hình tam giác mà độ dài đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo. + HS tự làm và nêu kết quả. HS khác nhận xét cách tính và kết quả.
a 8 x 6 : 2 = 24 cm
2
; b 2,3 x 1,2 : 2 = 1, 38 dm
2
. + GV tổ chức cho HS khá, giỏi giúp đỡ bạn. Nhận xét về đơn vị đo đáy và
chiều cao đều có đơn vị đo là cm dm, diện tích có đơn vị đo là cm
2
dm
2
. Bài 2: Tính diện tích hình tam giác mà độ dài đáy và chiều cao khơng có cùng đơn
vị đo 1 bài và 1 bài tính diện tích hình tam giác mà độ dài đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo, số đo là số thập phân nhưng số chữ số ở phần nguyên khác nhau.
+ HS tự làm và nêu kết quả? HS khác nhận xét. a 5m = 50 dm; hoặc 24 dm = 2,4 m.
25
50 x 24 : 2 = 600 dm
2
; hoặc 5 x 2,4 : 2 = 6 m
2
. b 42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 m
2
+ HS phát hiện thêm vấn đề: số đo độ dài đáy và chiều cao không cùng đơn vị đo câu a.+ GV tổ chức cho HS khá, giỏi giúp đỡ bạn. GV nhận xét, kết luận và
nêu vấn đề: trước khi áp dụng cơng thức tính diện tích hình tam giác cần lưu ý điều gì? đổi số đo độ dài đáy và chiều cao về cùng số đo
PHẦN III: KẾT LUẬN
I- KẾT LUẬN CHUNG:
1- Kết quả đạt được:
- Về nhận thức: đa số giáo viên trong nhà trường đều hiểu và xác định được vai trò và sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình lên lớp. giáo
viên, tổ chuyên môn đều xây dựng các giờ dạy thử, các giờ dạy mẫu nhằm định hình cho mình một phương pháp dạy học phù hợp trong từng bài dạy, tiết dạy. nếu
trước kia giáo viên đổi mới phương pháp dạy học chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân thì nay dựa vào cơ sở khoa học và định hướng của đề tài mà giáo viên
có một cách nhìn tổng thể để đổi mới phương pháp dạy học, nhờ đó mà thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn.
- Cách dạy này có một số ưu điểm sau: + Học sinh nắm chắc được kiến thức trọng tâm của bài.
+ Phát huy được tính chủ động, tích cực trong học tập. + Giáo viên khơng phải nói nhiều mà thay vào đó học sinh sẽ được thực hành
nhiều. + Các tồn tại của những năm học trước đã được khắc phục ở năm học này.
+ Tiết học đảm bảo đúng thời gian quy định không kết thúc sớm, tránh được sự đơn điệu trong bài học, thu hút sự chú ý của học sinh.
2- Điều kiện để việc đổi mới cách dạy đạt hiệu quả:
26
- Điều kiện chủ quan: giáo viên phải có hiểu biết và kĩ năng về nội dung dạy học, có hiểu biết về đặc điểm tâm lí học sinh, nắm được và có thái độ sẵn sàng tham gia
và thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. - Điều kiện khách quan: các nhà trường phải có đủ đồ dùng, phương tiện dạy học,
có tài liệu về phương pháp dạy học tích cực .... đặc biệt phải có điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.
Trong các điều kiện trên, điều kiện chủ quan, đặc biệt là vốn kiến thức và hiểu biết của giáo viên về phương pháp dạy học là quan trọng nhất. tuy nhiên trong
đội ngũ giáo viên hiện nay vẫn còn một bộ phận giáo viên có nhận thức mơ hồ về phương pháp dạy học, do đó có thái độ thờ ơ với việc đổi mới phương pháp, thậm
chí vẫn còn giáo viên thiếu tích cực trong việc đổi mới phương pháp. đây là một trong những nguyên nhân làm cho tiến trình đổi mới phương pháp dạy học chậm
và kém hiệu quả. II- NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC
1- Khó khăn:
- Về phía học sinh: + Khó khăn về khả năng và trình độ tư duy.
+ Vốn kiến thức cơ bản ở các lớp dưới còn yếu hoặc thiếu. + Thói quen học vẹt, ghi nhớ máy móc, tiếp thu thụ động, chỉ tiếp nhận được
cái đã có sẵn. - Về phía Giáo viên:
+ Khơng có đủ thời gian để thực hiện. + Chưa nắm được phương pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh.
+ Chưa thành nhu cầu cấp thiết. - Về điều kiện để thực hiện:
+ Chưa có đủ sách, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. + Thiếu trang thiết bị dạy học.
+ Cách quản lí, đánh giá của các cấp quản lí giáo dục về dạy và học Tốn.
2- Hướng khắc phục:
- Quan tâm hơn nữa đến việc làm chuyển biến nhận thức của học sinh. 27
- Gợi mở, nêu vấn đề một cách tự nhiên trong quá trình dạy học để thu hút và hướng học sinh tới đích phải tìm.
- Huy động vốn hiểu biết của học sinh, củng cố kiến thức cũ giúp học sinh tự giải quyết vấn đề.
- Tổ chức, hướng dẫn học sinh biết cách hoạt động thảo luận nhóm. - Quan sát, theo dõi học sinh tự tìm tòi khám phá để có định hướng, gợi mở cho
học sinh khi cần thiết. - Động viên khuyến khích học sinh kiên trì, vượt khó khăn tích cực tham gia hoạt
động. - Sử dụng hợp lí thiết bị dạy học.
III- Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:
1- Đối với giáo viên:
- Cần có nhận thức đúng: giáo viên là chủ thể trực tiếp đổi mới phương pháp dạy học, khơng ai làm thay được và điều đó diễn ra thường xuyên , liên tục trong bài
học, môn học , lớp học, trường học và quá trình dạy học. - Ln bổ sung cho mình những kinh nghiệm còn thiếu nhưng cần phải có để thực
hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học. Có cơng tác chuẩn bị tốt trước khi lên lớp trong đó chú trọng việc thiết kế bài dạy theo hướng tích cực hố các hoạt động
của học sinh. - Cần phải biết tạo ra khơng khí học tập thật thoải mái, tự nhiên, tránh gây căng
thẳng. Biết trân trọng những phát hiện của các em dù là nhỏ nhất để hình thành ở các em niềm tin vào bản thân mình. Giáo viên cần quan tâm đến mọi đối tượng học
sinh, phát huy khả năng và sở trường của các em. Biết tạo ra một mơi trường học tập tích cực để các em có cơ hội bộc lộ khả năng của cá nhân, biết trình bày quan
điểm, ý kiến của mình trước tập thể, biết tự đánh giá kết quả học tập, biết học hỏi lẫn nhau trong quá trình học tập.
2- Đối với nhà trường:
- Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới cách dạy của Giáo viên, cách học của học sinh và đổi mới cách đánh giá học sinh. Đưa học sinh từ vai
trò thụ động sang vai trò chủ động của q trình tiếp thu kiến thức. 28
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chuyên môn trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn trong đó có nhận xét, đánh giá việc đổi mới
phương pháp dạy học của giáo viên trong tổ. nếu cơng việc này được làm thường xun, có kế hoạch thì chắc chắn sẽ có tác dụng và hiệu quả cao.
- Ngay từ đầu năm phải xây dựng được kế hoạch hoạt động riêng cho nội dung đổi mới phương pháp dạy học, kế hoạch phải rõ ràng, chi tiết và dễ thực hiện. định kì,
kết hợp với tổ chuyên môn để rút kinh nghiệm và định hướng cho các cơng việc tiếp theo.
- Có đầu tư hợp lí cho việc mua sắm phương tiện dạy học và các tài liệu chuyên môn phục vụ cho dạy và học. thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo tập
trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, lấy đó là một trong những tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
3- Đối với các cấp quản lí:
- Nên tổ chức nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học hơn nữa, trong mỗi chuyên đề nên tập trung vào việc làm cụ thể, tránh mang nặng tính lí thuyết khó
vận dụng. - Có kế hoạch cung ứng sách giáo khoa , các tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học
sớm hơn, ngay từ khi kết thúc năm học cũ, để giáo viên có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu trước khi tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên trong hè.
Trên đây là tồn bộ nội dung SKKN “ Cách dạy Tốn 5 để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới”; với mục đích: “đưa học sinh vào vị trí chủ thể của
hoạt động nhận thức. học sinh được hoạt động nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn” như mục đích của chương trình tiểu học năm 2000 đã đề ra. Vì thời gian có hạn nên
SKKN này sẽ khơng tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, kính mong các thầy cơ giáo cùng bạn đọc góp ý, bổ sung để SKKN được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn
....... , ngày 23 tháng 3 năm 2007.
Người thực hiện
29
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Đặng Bá Lâm, Phạm Thành Nghị. Chính sách và kế hoạch trong quản lí giáo dục - NXB Giáo dục - 1999.
2- Hồ Chí Minh. Về vấn đề giáo dục – NXB Giáo dục – 1990. 3- Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành. Tâm lí học lứa tuổi và
tâm lí học sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội – 1999.
4- Nghị quyết 04 – Ban chấp hành TW Đảng khoá VII về đổi mới sự nghiệp giáo dục.
5- Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ hai khoá VIII. 6- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần IX của Đảng về định hướng chiến lược phát
triển GD - ĐT trong thời kì CNH – HĐH đất nước. 7- Tạp chí Giáo dục - năm 2005 - 2007
8- Tạp chí: “Thế giới trong ta” năm 2005 - 2007 9- Tạp chí: “Giáo dục và đào tạo Hải Dương” - năm 2005 - 2007
10- Sách giáo khoa lớp 5 năm học 2006 - 2007
30
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Vị trí, tầm quan trọng của mơn Tốn trong trường tiểu học
2 Tìm hiểu về đổi mới phương pháp dạy học toán hiện nay
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1 Tự tìm tòi, khám phá kiến thức trong học tập
2 Tác dụng của hoạt động tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới 3 Quy trình dạy học để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới
4 Một số lưu ý khi thực hiện cách dạy để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới
5 Một số ví dụ
PHẦN III: KẾT LUẬN I Kết luận chung
1- Kết quả đạt được 2- Điều kiện để việc đổi mới cách dạy đạt hiệu quả
II Những khó khăn và hướng khắc phục III ý kiến đề xuất
1- Đối với giáo viên 2- Đối với nhà trường
3- Đối với các cấp quản lí 4
4 4
6 6
7 8
9 9
26 26
26 27
27 28
28 28
29
31

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới : Phân số thập phân

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×