Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ. Hô hấp B. Sinh sản Quang hợp D. Vận chuyển nhựa

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ. Hô hấp B. Sinh sản Quang hợp D. Vận chuyển nhựa

Tải bản đầy đủ - 67trang

Câu 13: Bài hát
Cò lả thuộc dân ca miền nào?

A. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ.


C. Dân ca Thanh Hoá. D. Dân ca Nam Trung Bộ
.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 14:
Viết số chẵn lớn nhất có 5 chữ
số khác nhau
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 15:
Điền một chữ còn thiếu trong các câu sau:
ăn quả .

kẻ trồng cây ăn khoai .........

kẻ cho dây mà trồng
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 16:
Trong một năm có bao nhiêu
tháng có 31 ngày?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
C©u 17:
Cho 2 tiÕng: khun, lƯ
. Tìm một tiếng
ghép với 2 tiếng đã cho để tạo thành hai từ đồng nghĩa.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 18:
Hoa có chức năng gì?

A. Hô hấp B. Sinh sản


C. Quang hợp D. Vận chuyển nhựa


30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 19:
Ai người bóp nát quả cam
Hờn Vua đã chẳng cho bàn việc quân
Phá cường địch báo hoàng ân
Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù
Là ai?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 20:
Tìm chủ ngữ trong câu:
Dưới đồng, màu lúa chín vàng xuộm lại
.

a. Dưới đồng b. mµu lóa chÝn


c. mµu lóa chÝn vµng.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 21:
Đội tuyển tham gia giao l­u häc sinh
giái líp 5 của một trường có 3 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao
nhiêu phần số học sinh tham gia giao l­ u?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 22:
Đây là ngôi chùa nào?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 23:
Từ
lững thững trong câu:
Những chú
trâu lững thững bước trên đường làng.
thuộc từ loại nào?
a. danh từ b. ®éng tõ
c. tÝnh tõ.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 24:
Điền 1 số còn thiếu vào chỗ
chấm trong dãy sè sau cho
thÝch hỵp: 1, 3, 4, 7, ... ,18.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 25:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày, tháng, năm nào?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 26:
Viết lại hai cặp từ trái nghĩa có trong những câu thơ sau:
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 27:
Trong hộp có 3 viên bi vàng, 4 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Nếu không nhìn vào hộp
thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi vàng?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 28:
Quả gì chứa đủ năm châu ?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 29:
Cơ quan dân cử có quyền lực cao
nhất trong một nước, làm ra pháp luật và quyết định các việc lớn
của nhà nước có tên gọi là gì?
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Câu 30:
Trong các số sau: 100; 1000; 2007.
Số nào không phải là số hạng của d·y sè: 1, 4, 7, 10, 13, ...
30 28
26 24
22 20
18 16
14 12
10 86420
Đáp án: Thợ may
Đáp án: Dân tộc Kinh
hoặc Kinh
Đáp án: S = a x b
Đáp án: Hoạ sĩ
Đáp án: 10 lần
Đáp án: hoa phượng
Đáp án : Tam giác
Đáp án: Không
Đáp án: con ong
Đáp ¸n: 10
§¸p ¸n: chã
§¸p ¸n: tr­íc - sau
§¸p ¸n : trước - sau
Đáp án:

A. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ. Hô hấp B. Sinh sản Quang hợp D. Vận chuyển nhựa

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×