Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
ThÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm:

ThÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm:

Tải bản đầy đủ - 47trang

1. ThÝ nghiÖm: 1. ThÝ nghiÖm:
a. a.
ThÝ nghiÖm 1: ThÝ nghiƯm 1:
- Dơng cơ: - Dơng cơ:
- TiÕn hµnh: - Tiến hành:
S N
Chuyển động
Hình 23.3a G
- Hãy quan sát hình
23.3a và kể tên các dụng
cụ được sử dụng trong
thí nghiệm 1.
- Hãy mắc mạch điện
như hình 23.3a.
G S
N
Hãy đưa nam châm dịch chuyển
lại gần mạch điện kín C và quan
sát kim của điện kế.
Kết quả:
Kim của điện kế bị lệch khỏi số 0 Kết quả:
Hãy làm lại thí nghiệm vài lần. Hãy làm lại thí nghiệm vài lần.
Khi nào có Khi nào có
dòng điện dòng điện
trong mạch trong mạch
điện kín C? điện kín C?
Kết luận:
Dòng điện xuất hiện trong mạch
điện kín C khi nam châm
chuyển động lại gần vòng dây.
G
Hãy đưa nam châm dịch chuyển
ra xa mạch điện kín C và quan
sát kim của điện kế.
Kết quả:
Kim của điện kế bị lệch khỏi số 0 Kết quả:
b. b.
Thí nghiệm 2: ThÝ nghiƯm 2:
-Dơng cơ: Nh­ thÝ nghiƯm 1 -Dơng cơ: Nh­ thÝ nghiƯm 1
- TiÕn hµnh: - TiÕn hµnh:
S N
H·y làm lại thí nghiệm vài lần. Hãy làm lại thí nghiệm vài lần.
Khi nào có Khi nào có
dòng điện dòng điện
trong mạch trong mạch
điện kín C? điện kín C?
Kết luận:
Dòng điện xuất hiện trong mạch
điện kín C khi nam châm
chuyển động ra xa vòng dây.
G
S N
G
S N
Hãy so sánh chiều dòng
điện trong mạch điện
kín C ở hai trường
hợp trên?
Hãy đưa mạch điện kín C dịch
chuyển lại gần hoặc ra xa nam
châm, đồng thời quan sát kim của
điện kế.

c. Thí nghiệm 3:


Hãy làm lại thí nghiệm vài lần. Hãy làm lại thí nghiệm vài lần.
Có dòng điện Có dòng điện
trong mạch trong mạch
điện kín C điện kín C
hay không? hay không?
- Tiến hành
Kết quả: Có dòng điện trong mạch điện kín C
G
+ -
d. d.
ThÝ nghiƯm 4: ThÝ nghiƯm 4:
- Dơng cơ: - Dụng cụ: Thay
nam châm SN bằng một nam châm
điện.
- Tiến hành: - Tiến hành:
Hãy thay đổi cường độ dòng điện Hãy thay đổi cường độ dòng điện
qua nam châm ®iƯn, ®ång thêi quan qua nam ch©m ®iƯn, ®ång thêi quan
sát kim của điện kế. sát kim của điện kế.
Kết quả: Kết quả:
Kim của điện kế bị lệch khỏi số 0
G
+ -
G
Hãy thay đổi cường độ dòng điện Hãy thay đổi cường độ dòng điện
qua nam châm điện, đồng thời quan qua nam châm điện, đồng thời quan
sát kim của điện kế. sát kim của điện kế.
Kết quả: Kết quả:
Kim của điện kế bị lệch khỏi số 0
Hãy làm lại thí nghiệm vài lần. Hãy làm lại thí nghiệm vài lần.
Có dòng điện Có dòng điện
trong mạch trong mạch
điện kín C điện kín C
hay không? hay không?
Kết quả: Có dòng điện trong mạch điện kín C
Khung dây chuyển động. Nam châm chuyển động.
Dòng điện thay đổi. Xuất
hiện
dòng
điện
trong
mạch
điện
kín.
2. Từ thông: 2. Tõ th«ng:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ThÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm:

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×