Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Cách thiết kế một bài tập trắc nghiệm khách quan nói chung. Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm đúng - sai.

Cách thiết kế một bài tập trắc nghiệm khách quan nói chung. Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm đúng - sai.

Tải bản đầy đủ - 44trang

- Hệ thống bài tập bao gồm các bài tập nh»m rÌn lun t duy cho häc sinh: bµi tËp rèn luyện khả năng tính toán, khả năng lí luận, khả năng ghi nhớ, khả năng nhận biết
và khả năng sáng tạo.
2.Cách thiết kế bài tập trắc nghiệm khách quan: 2.1. Yêu cầu khi thiết kế bài tập trắc nghịêm khách quan.
- Đảm bảo nội dung: Nội dung của bài trắc nghiệm phụ thuộc vào loại trắc nghiệm và lứa tuổi làm trắc nghiệm. Nội dung các bài tập có văn phải phù hợp với thực tiễn.
- Đảm bảo tính vừa sức:Nội dung bài trắc nghiệm phù hợp với cấp líp cÊp tiĨu häc- líp 4 vµ hiĨu biÕt kiÕn thức toán sẵn có của lứa tuổi, thời gian làm bài phù hợp với
trình độ học sinh lớp 4.

2.2. Cách thiết kế một bài tập trắc nghiệm khách quan nói chung.


Khi thiết kế một bài tập trắc nghiệm khách quan, ta tiến hành theo ba bớc sau:
B ớc 1
: Xác định mục tiêu và điều kiện của bài trắc nghiệm.
- Mục tiêu của bài trắc nghiệm là rèn luyện phần kiến thức nào? Sử dụng bài tập đó để làm gì? Rèn luyện các thao tác t duy, các loại hình t duy nào?...
- Điều kiện của bài trắc nghiệm là thời gian làm bài, hình thức làm bài.....
B ớc 2
: Xác định dạng trắc nghiệm khách quan. B
ớc 3 : Lập các câu trắc nghiệm.
3.Nguyên tắc và cách thiết kế từng bài tập Trắc nghiệm khách quan. 1. Trắc nghiệm đúng - sai
Đây là loại câu hỏi chỉ có hai phơng án để lựa chọn là đúng hoặc sai, câu lệnh thờng là: đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống hoặc điền dấu x thích hợp vào bảng sau.

1.1 Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm đúng - sai.Ưu điểm của dạng trắc nghiệm đúng - sai.
Đây là loại câu hỏi đơn giản nhất để trắc nghiệm mọi lĩnh vực kiến thức khác nhau.
Loại câu hỏi đúng - sai giúp cho viƯc tr¾c nghiƯm bao gåm mét lÜnh vùc réng lớn trong khoảng thời gian ngắn.
Soạn loại câu hỏi đúng - sai tuy cũng cần nhiều công phu nhng chỉ trong thời gian ngắn có thể soạn đợc nhiều câu hỏi. Có thể viết ít nhất 10 câu hỏi loại đúng - sai
13
trong khoảng thời gian cần thiết để viết đợc 1 câu hỏi có 4 hay 5 câu trả lời cho sẵn để chọn.
Có tính chất khách quan khi chấm điểm. Khi làm bài, học sinh chỉ cần chọn một trong hai câu trả lời cho sẵn cần điền
đúng Đ hoặc sai S vào ô trống.
Hạn chế của dạng trắc nghiệm đúng - sai.
Có thể khuyến khích sự đoán mò, học sinh có khuynh hớng đoán may rủi để có 50 hy vọng trả lời đúng.
Do yếu tố đoán mò nên khó phát hiện ra điểm yếu của học sinh. Loại trắc nghiệm ®óng - sai cã ®é tin cËy thÊp. Häc sinh có thể đợc điểm cao nhờ
đoán ra câu trả lời. Khi dùng loại câu hỏi này để kiểm tra phần lý thuyết, giáo viên thờng có khuynh
hớng trích nguyên vẹn các câu trong danh sách và do đó học sinh tập thói quen học thuộc lòng hơn là tìm hiểu suy nghĩ.
Với các học sinh còn bé, những câu phát biểu sai có thể khiến cho học sinh những điều sai lầm một cách vô thức.
1.2.Những nguyên tắc khi soạn câu hỏi loại trắc nghiệm Đúng - sai
Một câu trắc nghiệm đúng - sai thờng gồm một câu phát biểu để học sinh phán đoán xem nội dung đúng hay sai hoặc một phần phát biểu chính gọi là phần dẫn
và hai phơng án trả lời cho sẵn để học sinh chọn phơng án trả lời đúng: + Nếu câu hỏi gồm một phần phát biểu chính và hai phơng án trả lời cho sẵn thì phần
chính hay câu dẫn của câu hỏi phải mạch lạc rõ ràng. Trong hai phơng trả lời cho sẵn có một phơng án đúng và một phơng án sai. Phơng án sai phải có lí, cách tạo ra
phơng án sai dựa vào những hớng suy nghĩ sai mà học sinh thờng mắc phải. + Nếu câu hỏi gồm một câu phát biểu để học sinh phán đoán xem nội dung đúng hay
sai thì nên dùng những chữ chính xác và thích hợp để câu hỏi đơn giản và rõ ràng mang ý nghĩa xác định, trọn vẹn. Mỗi câu hỏi loại đúng - sai chỉ nên mang một ý t-
ởng chính yếu hơn là có cái hay nhiều ý tởng trong mỗi câu. Nội dungcủa các câu hỏi đa ra phải có nghĩa hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Không nên trích nguyên
văn câu hỏi từ SGK. Nên diễn tả lại các điều đã học dới dạng những câu mới. Không
14
nên dùng số câu đúng nhiều hơn số câu sai hay ngợc lại. Số câu đúng và số câu sai nên bằng nhau.

1.3 Các dạng bài tập có thể đa vào bài tập trắc nghiệm đúng - sai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách thiết kế một bài tập trắc nghiệm khách quan nói chung. Ưu điểm và hạn chế của dạng trắc nghiệm đúng - sai.

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×