Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Kết quả Vị trí : -Có vị trí chiến lược quan trọng. Âm mưu của địch: Diễn biến: Chia làm 3 đợt Kết quả Sách giáo khoa

Kết quả Vị trí : -Có vị trí chiến lược quan trọng. Âm mưu của địch: Diễn biến: Chia làm 3 đợt Kết quả Sách giáo khoa

Tải bản đầy đủ - 29trang

ledinhan..yahoo.com.vn ledinhan..yahoo.com.vn
23 23
Kết quả của chiến dịch Điên
Biên Phủ như thế nào ?

e. Kết quả


Sách giáo khoa trang 125
Tướng Đơ Ca-xtơ-ri X và bộ tham mưu của địch bị bắt
Hàng binh Pháp bị bắt tại Điện Biên Phủ
ledinhan..yahoo.com.vn 24
THẢO LUẬN THEO NHÓM BÀN
g Ý nghĩa:
- Thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống TDP và can thiệp Mĩ , đi ghi vào trang sử vẻ
vang lịch sử dân tộc .
- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của ta.
- Cổ vũ cho nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đấu tranh tự giải phóng
mình.
Với thắng lợi chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 với đỉnh cao
chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử gì ?
TRẢ LỜI
Ca ngợi chiến thắng oanh liệt này nhà thơ Tố Hữu có viết:
“Chín năm là một Điên Biên
Nên vành hoa đỏ ,nên thiên sử vàng”
ledinhan..yahoo.com.vn ledinhan..yahoo.com.vn
25 25

a. Vị trí : -Có vị trí chiến lược quan trọng.


b. Âm mưu của địch:


- 16200 quân Pháp , 49 cứ điểm. - 3 phân khu: Bắc , Trung tâm và Nam.
 “Pháo đài bất khả xâm phạm” c. Quyết tâm của ta:
-Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. -Ta huy động mọi phương tiện và lực lượng ra mặt trận.

d. Diễn biến: Chia làm 3 đợt


-Đợt I 13→1731954: Ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
-Đợt 2 303→2641954: Ta tấn công tiêu diệt các căn cứ phía đơng phân khu Trung tâm,
đặc biệt đồi A1 và C1. -Đợt 3 15→751954:
Ta tiêu diệt khu trung tâm và phân khu Nam .Chiều 751954 ta tấn công vào sở chỉ huy địch, tướng Đờ Cát và bộ tham mưu bị bắt, toàn bộ quân Pháp
đầu hàng.

e. Kết quả Sách giáo khoa


g . Ý nghĩa : - Thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống TDP và can thiệp Mĩ , đi ghi
vào trang sử vẻ vang lịch sử dân tộc .
- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của ta.
- Cổ vũ cho nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đấu tranh tự giải phóng mình.
ledinhan..yahoo.com.vn 26
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2

1. Đồng bằng Bắc Bộ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả Vị trí : -Có vị trí chiến lược quan trọng. Âm mưu của địch: Diễn biến: Chia làm 3 đợt Kết quả Sách giáo khoa

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×