Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 34 Tr 68 SGK a Một điểm bất kỳ trên trục hồnh có Bài 36 Tr 68 SGK

Bài 34 Tr 68 SGK a Một điểm bất kỳ trên trục hồnh có Bài 36 Tr 68 SGK

Tải bản đầy đủ - 46trang

-3 -2
-1 1
2 3
-3 -2
-1 1
2 3
x fx
? Thế nào là mặt phẳng tọa
độ? Vẽ một hệ trục tọa độ?
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy được gọi là mặt phẳng
tọa độ. - Trình bày bảng
Hệ trục tọa độ
Hoạt động 2: Sửa bài tập 38 phút
- Lấy vài điểm trên trục hoành và vài điểm trên trục
tung, yêu cầu HS đọc toạ độ các điểm đó.
Từ đó rút ra kết luận chung và trả lời câu hỏi bài 34.
- Hướng dẫn HS làm bài tập 36
- Đọc toạ độ các điểm trên trục tung và toạ độ cac điểm
trên trục hoành
- Rút ra kết luận.` a Một điểm bất kỳ trên trục
hồnh có tung độ bằng 0 b Một điểm bất kỳ trên trục
tung có hồnh độ bằng 0.

1. Bài 34 Tr 68 SGK a Một điểm bất kỳ trên trục hồnh có


tung độ băng 0 b Một điểm bất kỳ trên trục tung có
hồnh độ bằng 0
Năm hoïc 2008 - 2009 23
Hồ Ngọc Trâm
O I
II
III IV
? Muốn biểu diễn toạ độ
một điểm trên mặt phẳng toạ độ ta phải làm các thao
tác như thế nào?
? Chứng minh ABCD là
hình vng? Hàm số được cho trong
bảng. x
1 2
3 4
y 2
4 6
8
? Biểu diễn các cặp giá trị
đó trên hệ trục toạ độ Oxy?
? Có nhận xét gì về 4 điểm
vừa biểu diễn trên hệ trục toạ độ?
- Nhắc lại cách biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ.
Tứ giác ABCD có AB = BC = CD = DA = 2
A = B = C = D = 90
Vậy ABCD là hình vng. - Viết tất cả các cặp giá trị
tương tứng của hàm số trên?
- Vẽ một hệ trục toạ độ và biểu diễn tất cả các cặp giá
trị trên lên hệ trục toạ độ đó.
- Bằng trực quan nhận xét: 4 điểm này cùng nằm trên
một đường thẳng.

2. Bài 36 Tr 68 SGK


ABCD là hình vng. 3. Bài 37 Tr 68 SGK
a Các cặp giá trị tương ứng x ; y 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2 ; 4
3 ; 6 ; 4 ; 8 b Biểu diễn trên hệ trục toạ độ Oxy.
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Xem lại các bài tập đã chữa - Đọc thêm phần “có thể em chưa biết”
- Đọc trước bài đồ thị hàm số y = ax a

Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Năm học 2008 - 2009 24
Hồ Ngọc Trâm
Series 1
-4 -3
-2 -1
1 2
3 4
-4 -3
-2 -1
1 2
3 4
x fx
B C
D A
o
o
Ngy soạn: 1212 2005 Ngy dạy: 17122008
Tuần 16: Tiết 33:
§7. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax a

I. Mục tiu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 34 Tr 68 SGK a Một điểm bất kỳ trên trục hồnh có Bài 36 Tr 68 SGK

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×