Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 28 Tr 64 SGK Bài 29 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = x Bài 30 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = 1 – 8x Bài 31 Tr 65 SGK

Bài 28 Tr 64 SGK Bài 29 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = x Bài 30 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = 1 – 8x Bài 31 Tr 65 SGK

Tải bản đầy đủ - 46trang

? Khi nào đại lượng y
được gọi là hàm số của đại lượng x?
Cho fx = 5x – 1. Tính f1; f-3; f4?
f1 = 5.1 – 1 = 4 f-3 = -3.5 – 1 = -16
f4 = 4.1 – 1 = 3
Hoạt động 2: Sửa bài tập 33 phút
? Muốn tính f5 ta phải
làm gì? Tương tự tính f-3
- Hướng dẫn HS làm câu b.
tìm giá trị tương ứng của fx khi biết x = -6 tức là
ta tính f-6. tương tự đối với các câu
còn lại.
- Hướng dẫn tương tự như bài 28.
Thay từng giá trị của x vào công thức để tính fx
- Thay x = 5 vào cơng thức y =
x 12
- Lên bảng tính và điền vào chỗ trống.
- Lên bảng thực hiện.

1. Bài 28 Tr 64 SGK


Cho hàm số : y = fx =
x 12
a f5 =
5 12
; f-3 =
4 3
12 −
= −
b Điền các giá trị vào bảng x
-6 -4 -3 2 5
6 12 fx=
x 12
-2 -3 -4 6
5 12
2 1

2. Bài 29 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = x


2
- 2 f2 = 2
2
– 2 = 2 f1 = 1
2
– 2 = -1 f0 = 0
2
– 2 = -2 f-1 = -1
2
– 2 = -1 f-2 = -2
2
– 2 = 2
Năm học 2008 - 2009 18
Hồ Ngọc Trâm
-
Hướng dẫn HS làm bài tập 30
? làm sao để có thể biết
được f-1 = 9 là đúng hay sai?
- Hướng dẫn tương tự đối với các câu còn lại.
- Hướng dẫn HS làm bài tập 31 đặc biệt là cột thứ 2.
? Cho y = -2 làm thế nào
để tìm được giá trị tương ứng của x?
- Tương tự đối với các câu còn lại
- Thay x = -1 vào cơng thức để tính f-1 sau đó so sánh
kết quả với 9.
Thay y = -2 vào công thức y =
3 2
x rồi tìm x tức là : -2 =
3 2
x = x = -2.
2 3
= -3 Vậy với y = -2 thì x = -3

3. Bài 30 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = 1 – 8x


a f-1 = 9 đúng vì: f-1 = 1 – 8-1 = 9
b f
 
 
 
2 1
= -3 đúng vì: f
 
 
 
2 1
= 1 – 8.
2 1
= 1 – 4 = -3 c f3 = 25 sai vì:
f3 = 1 – 8.3 = -23

25

4. Bài 31 Tr 65 SGK


Cho HS y =
3 2
x. Điền số thích hợp vào bảng:
x -0.5
-3 4.5
9 y
-
3 1
-2 3
6
Hoạt động 3: Củng cố 10 phút
? Nhắc lại khái niệm hàm
số? ?
Cách tìm giá trị của y khi biết giá trị tương ứng
của x và ngược lại? - Trả lời
- Trả lời
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Xem lại các bài tập đã chữa - Yêu cầu tiết sau phải có thước kẻ.
- Chuẩn bị §Mặt phẳng tọa độ
Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Năm học 2008 - 2009 19
Hồ Ngọc Trâm
Ngày soạn: 05122008 Ngày dạy: 10122008
Tuần 15: Tiết 31:
§6. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

I. Mục tiêu: - Biết vẽ hệ trục toạ độ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 28 Tr 64 SGK Bài 29 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = x Bài 30 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = 1 – 8x Bài 31 Tr 65 SGK

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×