Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Một số ví dụ về hàm số. Ví dụ 1: Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại

Một số ví dụ về hàm số. Ví dụ 1: Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại

Tải bản đầy đủ - 46trang

- Lấy các ví dụ tương tự như trong SGK.
- Chú ý rằng đối với từng thời điểm khác nhau trong
ngày thì nhiệt độ khác nhau.
? Nhiệt độ trong ngày cao
nhất khi nào và thấp nhất khi nào?
Ví dụ 2: Một thanh kim loại đồng chất có D = 7,8 gcm
3
có thể tích là V cm
3
. Hãy lập cơng thức tính khối lượng m
của thanh kim loại đó. Từ cơng thức m = 7,8V
Tính m với mỗi V tương ứng và điền vào bảng.
? Cơng thức tính thời gian?
- Hướng dẫn HS làm ?2
tương tự như ?1
- Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất lúc 12 giờ
trưa 26 C và thấp nhất lúc
4 giờ sáng 18 C
- Viết công thức tính m. ta có m = D.V
mà D = 7,8 = m = 7,8V
- Làm
?1
v S
t =
mà S = 50 =
v t
50 =

1. Một số ví dụ về hàm số. Ví dụ 1:


tgiờ 4
8 12 16 20 T
C 20 18 22 26 24 21
m = 7,8V
?1
Vcm
3
1 2
3 4
mg 7,8
15,6 22,4 31,2
Ví dụ 3:
v t
50 =
?2
Vkmh 5
10 25
50 th
10 5
2 1
Hoạt động 3: Khái niệm hàm số 13 phút
Nêu những nhận xét.
Nêu định nghĩa như trong SGK.
? Lấy ví dụ minh họa về
hàm số? Nêu chú ý
Ví dụ: y = 5x + 3; y = x – 2; …
Nhận xét : Trong ví dụ 1 ta thấy: Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi
của thời gian t giờ. Với mỗi giá trị của t ta chỉ xác định
được một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.
Tương tự, trong các ví dụ 2 và 3 ta nói m là hàm số của V, t là hàm số của V.

2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại


lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá
trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.
Chú ý : SGK
Năm học 2008 - 2009 16
Hồ Ngọc Trâm
Hoạt động 4: Củng cố 10 phút
? Nhắc lại khái niệm về hàm
số? ?
Làm bài tập 24 SGK? ?
Làm bài tập 25 SGK? - Trả lời: y là hàm số của x.
- Trình bày bảng f1 = 3.1
2
+ 1 = 4 f3 = 3.3
2
+ 1 = 28
Bài 24: y là hàm số của x. Bài 25: y = fx = 3x
2
+ 1 f1 = 3.1
2
+ 1 = 4 f3 = 3.3
2
+ 1 = 28
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 26, 27, 28, 29, 30 trang 64 SGK.
- Chuẩn bị phần Luyện tập
Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 2811 2008 Ngày dạy: 03122008
Tuần 15: Tiết 30:
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: - Củng cố lại khái niệm hàm số.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số ví dụ về hàm số. Ví dụ 1: Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×