Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 19 Tr 61 SGK -Giải- Bài 21 Tr 61 SGK -Giải-

Bài 19 Tr 61 SGK -Giải- Bài 21 Tr 61 SGK -Giải-

Tải bản đầy đủ - 46trang

- Nêu nội dung bài toán.
? Nếu gọi giá vải loại I
là a thì giá vải loại II là bao nhiêu?
? Trong bài toán trên
hãy tìm hai đại lượng tỉ lệ nghịch?
? Lập tỉ lệ thức ứng với
2 đại lượng tỉ lệ nghịch đó?
- Giá của vải loại II là : 85a.
- Số mét vải mua được và giá tiền 1 mét vải là hai đại lượng tỉ
lệ nghịch

1. Bài 19 Tr 61 SGK -Giải-


Gọi số mét vải loại II là x m Giá của vải loại I là a đồng
Thì giá của vải loại II là : 85a. Do số m vải mua được và giá tiền 1 m
vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
60 85
100 .
51 100
85 85
51 m
x a
a x
= =
= =
=
Vậy với cùng số tiền thì có thể mua 60 m vải loại II.
- Hướng dẫn HS giải:
? Số máy và số ngày
hồn thành cơng viẹc là hai đại lượng gì?
? Suy ra đẳng thức gì?
Hướng dẫn HS biến đổi:
? Đội thứ nhất nhiều
hơn đội thứ hai là 2 máy tức là sao?
Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
Từ đó tìm ra a, b và c. Gọi số máy của các đội lần lượt
là a, b, c máy - Số máy và số ngày hồn thành
cơng viẹc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Suy ra : 4a = 6b = 8c =
24 12
1 2
6 1
4 1
8 1
6 1
4 1
= =
− −
= =
= b
a c
b a
- Vì đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 2 máy nên ta có a – b
=2
24 12
1 2
6 1
4 1
8 1
6 1
4 1
= =
− −
= =
= b
a c
b a

2. Bài 21 Tr 61 SGK -Giải-


Gọi số máy của ba đội lần lượt là a, b, c máy
Vì các máy có cùng năng suất và số máy và số ngày hồn thành cơng viẹc là
hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
4a = 6b = 8c =
24 12
1 2
6 1
4 1
8 1
6 1
4 1
= =
− −
= =
= b
a c
b a
Vậy:
 
 
 
 

= =
= =
= =
3 24
. 8
1 4
24 .
6 1
6 24
. 4
1
c b
a
Vậy: Số máy của ba đội theo thứ tự là: 6, 4 và 3 máy.
Hoạt động 3: Củng cố 8 phút
Năm học 2008 - 2009 14
Hồ Ngọc Trâm
Hoạt động theo nhóm:
? Làm bài tập 18 SGK?
Gọi số giờ để 12 người làm cỏ hết cánh đồng là x. Theo tinh
chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:
x 3
3 3
x .6
1.5 6 12
12 2
= = =
= = Trả lời:
12 người làm hết cỏ trên cánh đồng là 1.5 giờ
Bài 1861 SGK Gọi số giờ để 12 người làm cỏ hết cánh
đồng là x. Theo tinh chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:
x 3
3 3
x .6
1.5 6 12
12 2
= = =
= = Trả lời:
12 người làm hết cỏ trên cánh đồng là 1.5 giờ
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Xem lại các bài tập đã chữa - Làm tiếp các bài tập 20, 22, 23 trang 61 + 62 SGK.
- Chuẩn bị bài Hàm số
Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 2811 2008 Ngày dạy: 0312 2008
Tuần 15: Tiết 29:
§5. HÀM SỐ

I. Mục tiêu: - Hiểu được khái niệm hàm số.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 19 Tr 61 SGK -Giải- Bài 21 Tr 61 SGK -Giải-

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×