Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài toán 1 SGK - Giải - Bài toán 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là :

Bài toán 1 SGK - Giải - Bài toán 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là :

Tải bản đầy đủ - 46trang

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút
? Thế nào là đại lượng tỉ
lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch?
? Nêu tính chất của đại
lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch? So
sánh? - Thuận: y = a.x
Nghịch: y =
a x
- Trả lời như SGK?
Hoạt động 2: Bài toán 1 15 phút
Nêu bài toán và hướng dẫn cách giải cho HS.
Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới lần lượt là v
1
và v
2
. thời gian tương ứng là t
1
và t
2
. ?
Vận tốc và thời gian là hai đại lượng như thế nào
với nhau?
? Từ đó ta suy ra điều gì?
? Theo đề ra ta có những
gì? Từ đó ráp vào cơng thức
để tìm t
2
. - Vận tốc và thời gian là hai
đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta
có:
1 2
v v
=
2 1
t t
Theo đề ra ta có: t
1
= 6 ; v
2
= 1,2v
1

1. Bài toán 1 SGK - Giải -


Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ôtô lần lượt là v
1
kmh, v
2
kmh. Thời gian tương ứng của ôtô đi từ A
đến B lần lượt là t
1
, t
2
giờ Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng
tỉ lệ nghịch nên:
1 2
v v
=
2 1
t t
mà t
1
= 6 ; v
2
= 1,2v
1
Do đó:
5 1,2
6 t
1,2 t
6
2 2
= =
⇒ =
Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ơtơ đi từ A đến B hết 5 giờ.
Hoạt động 3: Bài tốn 2 13 phút
Năm hoïc 2008 - 2009 11
Hồ Ngọc Trâm
- Nêu nội dung bài tốn 2 và tóm tắt đề tốn cho HS.
- Hướng dẫn cách giải. - Gọi số máy của 4 đội lần
lượt là x
1
, x
2
, x
3
, x
4
máy
? Vậy theo cách gọi trên
và theo bài ra ta có gì?
? Số máy và số ngày hồn
thành cơng việc có quan hệ như thế nào với nhau?
? Từ đó ta suy ra điều gì?
-Hướng dẫn tiếp cho HS biến đổi.
Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :
Từ đó suy ra x
1
, x
2
, x
3
và x
4
. - Cả 4 đội có 36 máy tức là:
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 36 Số máy và số ngày hồn thành
cơng việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Tức là: 4x
1
= 6x
2
= 10x
3
= 12x
4
từ 4x
1
= 6x
2
= 10x
3
= 12x
4
=
12 1
10 1
6 1
4 1
4 3
2 1
x x
x x
= =
=
=
60 60
36 36
12 1
10 1
6 1
4 1
4 3
2 1
= =
+ +
+ +
+ +
x x
x x
- Kết luận số máy của từng đội.

2. Bài toán 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là :


x
1
, x
2
, x
3
, x
4
máy Theo bài ra ta có:
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 36 Vì số máy và số ngày hồn thành cơng
việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
4x
1
= 6x
2
= 10x
3
= 12x
4
=
12 1
10 1
6 1
4 1
4 3
2 1
x x
x x
= =
=
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
= =
= =
12 1
10 1
6 1
4 1
4 3
2 1
x x
x x
60 60
36 36
12 1
10 1
6 1
4 1
4 3
2 1
= =
+ +
+ +
+ +
x x
x x
x 1
1 Vaäy :
60 x
60 15 1
1 4
4 1
1 x
60 10;x 60 6
2 3
6 10
1 x
60 5 4 12
= ⇒
= × =
= × = =
× = =
× =
Hoạt động 4: Củng cố 10 phút
Hoạt động nhóm:
? Làm bài tập
? Theo đề ra ta có:
y a
x =
z a
y =
z b
a z
b a
x ⋅
= =

= x tỉ lệ thuận với z với hệ số tỉ lệ là
b a
? a Theo đề ra ta có:
Vì x và y tỉ lệ nghịch nên :
y a
x =
Vì y và z tỉ lệ nghịch nên :
z a
y =
z b
a z
b a
x ⋅
= =

= x tỉ lệ thuận với z với hệ số tỉ lệ là
b a
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút
-
Làm các bài tập 16, 17, 18, 19 trang 60 + 61 SGK. - Chuẩn bị bài Luyện tập
Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................
Năm học 2008 - 2009 12
Hồ Ngọc Trâm
Ngày soạn: 2011 2008 Ngày dạy: 2611 2008
Tuần 14: Tiết 28:
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán 1 SGK - Giải - Bài toán 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là :

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×