Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng kg của niken, kẽm,

Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng kg của niken, kẽm,

Tải bản đầy đủ - 46trang

? Thế nào là hai đại
lượng tỉ lệ thuận? ?
Làm bài tập 5 Tr 55 SGK.
- Trả lời như SGK - a. x tỉ lệ thuận với y vì
3 5
1 2
4 1
2 3
4 5
y y
y y
y 9
x x
x x
x =
= =
= =
b. x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì
6 9
72 90 ≠
Hoạt động 2: Sửa bài tập 30 phút
Đọc đề toán ?
Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng
như thế nào? ?
Nếu gọi x là số kg đường cần có để làm với
2,5 kg dâu thì ta có cơng thức liên hệ gì?
? Tính x từ công thức
trên? ?
Kết luận người nói đúng?
Gọi số cây trồng của các lớp lần lượt là x, y, z.
? Số cây trồng và số HS
có quan hệ như thế nào với nhau?
- Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
x 3
5 ,
2 2
=
Suy ra : x + y + z = 24 - Số cây trồng và số HS của mỗi
lớp là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

1. Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là


xkg. Vì khối lượng đường và khối lượng
dâu là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có:
75 ,
3 2
3 .
5 ,
2 3
5 ,
2 2
= =
= =
x x
Vậy số đường cần có là 3,75 kg Vậy bạn Hạnh nói đúng.

2. Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A;


7B; 7C lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có:
x + y + z = 24
4 1
96 24
36 28
32 36
28 32
= =
+ +
+ +
= =
= z
y x
z y
x
Naêm học 2008 - 2009 6
Hồ Ngọc Trâm
? Từ đó ta suy ra cơng
thức liên hệ gì? ?
Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có
điều gì? Từ đó suy ra x, y, z.
? Bài tốn có thể phát
biểu đơn giản hơn như thế nào?
? Nếu gọi khối lượng
kg của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z.
để sản xuất 150 kg đồng bạch thì ta có điều gì?
? Ap dụng tính chất của
số tỉ lệ ta có cái gì? Giải tiếp bài tốn trên
theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
? Kết luận:
36 28
32 z
y x
= =
x y
z 32 28 36
x y z 24 1
32 28 36 96 4 =
= =
+ + =
= +
+ Chia 150 thành ba phần theo tỉ lệ
3; 4 và 13. tính mỗi phần.
x + y + z = 150
13 4
3 z
y x
= =
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
5 ,
7 20
150 13
4 3
13 4
3 =
= +
+ +
+ =
= =
z y
x z
y x
 
 
 
 

= =
⇒ =
= =
⇒ =
= =
⇒ =
⇒ 9
4 1
. 36
4 1
36 7
4 1
. 28
4 1
28 8
4 1
. 32
4 1
32
z z
y y
x x
Vậy số cây mỗi lớp trống lần lượt là : 8; 7; và 9 cây.

3. Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng kg của niken, kẽm,


đồng lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 150
5 ,
7 20
150 13
4 3
13 4
3 =
= +
+ +
+ =
= =
z y
x z
y x
 
 
 
 

= =
⇒ =
= =
⇒ =
= =
⇒ =
⇒ 5
, 97
5 ,
7 .
13 5
, 7
13 30
5 ,
7 .
4 5
, 7
4 5
, 22
5 ,
7 .
3 5
, 7
3
z z
y y
x x
Vậy để sản xuất 150 kg đồng bạch thì cần:22,5 kg niken; 30 kg kẽm
và 97,5 kg đồng.
Hoạt động 3: Củng cố 8 phút
? Hoạt động nhóm: Làm
10 trang 56 SGK? - Làm bài tập
Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z.
Theo bài ra ta có : x + y + z = 45
x y z x y z 45 5 2 3 4 2 3 4
9 + +
= = = =
= + +
x 5 x 2.5 10 2
y 5 y 3.5 15 3
z 5 z 4.5 20 4
 = ⇒ = = 
 
⇒ = ⇒ =
= 
  = ⇒ = =

Bài 1056 SGK Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là
x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 45
x y z x y z 45 5 2 3 4 2 3 4
9 + +
= = = =
= + +
x 5 x 2.5 10 2
y 5 y 3.5 15 3
z 5 z 4.5 20 4
 = ⇒ = = 
 
⇒ = ⇒ =
= 
  = ⇒ = =

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút
Năm học 2008 - 2009 7
Hồ Ngọc Trâm
- Xem lại các bài tập đã chữa. - Làm tiếp bài tập 11 trang 56 SGK.
- Chuẩn bị bài §2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Rút kinh nghiệm:...............................................................................................................................
Ngày soạn: 1411 2008 Ngày dạy: 1911 2008
Tuần 13: Tiết 26:
§3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng kg của niken, kẽm,

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×