Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là

Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là

Tải bản đầy đủ - 46trang

- Đưa bài toán trong SGK
? Bài toán cho biết gì?
Hỏi ta điều gì? ?
Nếu gọi m
1
g và m
2
g lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì thì ta có
tỉ lệ thức nào?
? Khối lượng m và thể
tích V là hai đại lượng như thế nào?
? m
1
và m
2
có quan hệ như thế nào? Từ đó làm
cách nào đề tìm được m
1
và m
2
? Ap dụng tính chất của
dãy tỉ số bằng nhau để tìm m
1
và m
2
. ?
Làm bài tập ?1
- Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
17 12
2 1
m m
=
m
2
– m
1
= 56,5 m
1
= 135,6 m
2
= 192,1 - Làm việc nhóm nhỏ
Gọi khối lượng 2 thanh kim loại tương ứng là m
1
g và m
2
g Theo bài ra ta có:
m
1
+ m
2
= 22,5
15 10
2 1
m m
=
=
9 ,
8 25
5 ,
22 15
10
1 2
= =
+ +
m m
m
1
= 8,9.10 = 89 g m
2
= 8,9.15 = 133,5 g

1. Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm


3
và 17 cm
3
. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai
nặng hơn thanh thứ nhất là 56,5g? - Giải -
Gọi m
1
g và m
2
g lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì
Theo bài ra ta có:
17 12
2 1
m m
=
và m
2
– m
1
= 56,5 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng
nhau ta có:
17 12
2 1
m m
=
=
5 ,
11 5
5 ,
56 12
17
1 2
= =
− −
m m
m
1
= 12.11,3 = 135,6 g m
2
= 17.11,3 = 192,1 g
Chú ý: SGK
Hoạt động 3: Bài toán 2 13 phút
- Đưa bài toán 2 trong SGK, yêu cầu HS hoạt
động nhóm.
? Theo bài ra ta có tỉ lệ
thức nào? ?
Tổng số đo 3 góc trong tam giác bằng bao nhiêu
độ? Ap dụng tính chất của
dãy tỉ số bằng nhau. - Nhận xét kết quả hoạt
động nhóm. - Hoạt động nhóm để giải bài toán
2
3 2
1 C
B A
= =
A + B + C = 180

2. Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là


µ µ A, B, Clần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3.
Tính số đo các góc của
ABC V
. - Giải -
Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là A, B, C
Theo bài ra ta có:
3 2
1 C
B A
= =
và A + B + C = 180 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng
nhau ta có
3 2
1 C
B A
= =
=
30 6
180 3
2 1
= =
+ +
+ +
C B
A
Vậy : A = 1.30
= 30 B = 2.30
= 60 C = 3.30
= 90
Hoạt động 4: Củng cố 10 phút
Năm học 2008 - 2009 4
Hồ Ngọc Trâm
? Bài 5 trang 55?
? Bài 6 trang 55 SGK?
- Trình bày bảng a. x tỉ lệ thuận với y vì
3 5
1 2
4 1
2 3
4 5
y y
y y
y 9
x x
x x
x =
= =
= =
b. x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì
6 9
72 90 ≠
- Trình bày bảng Vì khối lượng cuộn dây thép tỉ lệ
thuận với chiều dài nên: a. y = kx và theo điều kiện khi y =
25 thì x = 1. Thay vào cơng thức ta được: 25 = k.1 hay k = 25:1 = 25.
Vậy y = 25x. b. Vì y = 25x nên khi y = 4,5 kg =
450 g thì x = 4500 : 25 = 180. Trả lời: Cuộn dây dài 180 m.
Bài 555 SGK a. x tỉ lệ thuận với y vì
3 5
1 2
4 1
2 3
4 5
y y
y y
y 9
x x
x x
x =
= =
= =
b. x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì
6 9
72 90 ≠
Bài 655 SGK Vì khối lượng cuộn dây thép tỉ lệ
thuận với chiều dài nên: a. y = kx và theo điều kiện khi y =
25 thì x = 1. Thay vào cơng thức ta được: 25 = k.1 hay k = 25:1 = 25.
Vậy y = 25x. b. Vì y = 25x nên khi y = 4,5 kg =
450 g thì x = 4500 : 25 = 180. Trả lời: Cuộn dây dài 180 m.
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 55, 56 SGK.
Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 1411 2008 Ngày dạy: 1911 2008
Tuần 13: Tiết 25:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - HS làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán. - Biết thêm về nhiều bài toán liên quan đến thực tế.

II. Phương pháp giảng dạy:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×