Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Định nghĩa Tính chất a Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Định nghĩa Tính chất a Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Tải bản đầy đủ - 46trang

Ngày soạn: 0711 2008 Ngày dạy: 1211 2008
Tuần 12: Tiết 23:
CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ §1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. Mục tiêu:


- Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nhận biết đượng hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay khơng.
- Hiểu được các tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ thuận - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá
trị cuả một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. II. Phương pháp giảng dạy:
Thuyết trình; hoạt động nhóm;

III. Phương tiện dạy học:


- Bảng phụ, bút dạ.

IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò Ghi bảng
Hoạt động 1: Trả bài kiểm tra viết 1 tiết 5 phút
- Trả bài kiểm tra viết. Hoạt động 2: Định nghĩa
15 phút
- Cho HS làm ?1
? Công thức tính
quãng đường và khối lượng?
? Hãy nhận xét sự
giống nhau của 2 công thức trên?
- Giới thiệu định nghĩa.
- Cho HS làm
?2 Hãy tính x từ :y =
5 3

x
? Vậy khi y tỉ lệ thuận
vơi x thì x có tỉ lệ thuận với y khơng?
Có nhận xét gì về hệ số tỉ lệ?
- Nêu chú ý. - Cho HS làm
?3 Chú ý chiều cao của
cột và khối lương tỉ lệ thuận
S = vt M = DV
D: Khối lượng riêng - Trong 2 công thức trên thì đại
lượng này bằng đại lượng kia nhân với 1 hằng số khác 0.
y =
5 3

x x = y:
 
 
 −
5 3
x =
3 5

y = x tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ là
3 5

Cột a
b c
d Chiều cao
10 8
50 30
Khối lượng 10
8 50
30

1. Định nghĩa


a S = 15t b m = DV D

Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y =
kx với k là hằng số khác 0 thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k

Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận
với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ
thuận với nhau.
Nếu y = kx thì x =
k 1
y
Hoạt động 3: Tính chất 13 phút
Năm học 2008 - 2009 1
Hồ Ngọc Trâm
- Cho HS làm ?4
? Muốn tìm hệ số tỉ lệ
của y đối với x ta làm như thế nào?
Tính y
2
; y
3
và y
4
? ?;
?;
3 3
2 2
1 1
= =
= x
y x
y x
y
? Hãy nhận xét về tỉ
số giữa hai giá trị tương ứng?
- Nêu tính chất trong SGK
y
1
= kx
1
= k =
1 1
x y
= 2 y
2
= kx
2
= 2.4 = 8 y
3
= kx
3
= 2.5 = 10 y
4
= kx
4
= 2.6 = 12 - Các tỉ số giữa hai giá trị tương ứng
bằng nhau và bằng 2.

2. Tính chất a Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận


nên : y
1
= kx
1
= 6 = k3 = k = 6:3 = 2 Vậy hệ số tỉ lệ là 2
y
2
= kx
2
= 2.4 = 8 y
3
= 2.5 = 10 y
4
= 2.6 = 12 c
2
3 3
2 2
1 1
= ⋅⋅
⋅ =
= =
x y
x y
x y
Giả sử y và x tỉ lệ thuận y = kx
⋅⋅ ⋅
= =
= ⋅⋅
⋅ =
= =
; ;
3 1
3 1
2 1
2 1
3 3
2 2
1 1
y y
x x
y y
x x
k x
y x
y x
y
Tính chất: SGK Hoạt động 4: Củng cố
10 phút
? Đại lượng y tỉ lệ
thuận với đại lượng x khi nào?
? Làm bài tập 153
SGK?
? Hoạt động nhóm:
Bài 253 SGK? - Trả lời như định nghĩa SGK
- Trình bày bảng 4 = k.6 = k =
4 2 6 3
= b. y = kx hay y =
2 3
x c. Khi x = 9 thì y =
2 .9 6 3
= Khi x = 15 thì y =
2 .15 10 3
=
- Làm việc nhóm x
-3 -1
1 2
5 y
6 2
-2 -4
-10
Bài 153 SGK a. Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với
nhau nên y = kx và theo điều kiện x = 6 thì y = 4, nên thay vào ta tính
được k:
4 = k.6 = k = 4 2
6 3 =
b. y = kx hay y = 2
3 x
c. Khi x = 9 thì y = 2 .9 6
3 =
Khi x = 15 thì y = 2 .15 10
3 =
Bài 253 SGK
x -3
-1 1
2 5
y 6
2 -2
-4 -10
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 3,4 trang 53 SGK.
- Chuẩn bị bài §2: Một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ nghịch.
Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Năm học 2008 - 2009 2
Hồ Ngọc Trâm
Ngày soạn: 0711 2008 Ngày dạy: 1211 2008
Tuần 12: Tiết
24:
§2. MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa Tính chất a Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×