Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Thanh cơng thức cho ta biết nội dung củo ơ đang được chọn. Hãy chỉ ra cơng thức tính A. = 7+53 B. = ‘ 7+313 C. 75 + 3 2 = Giả sử cần tính tổng giá trị trong ơ C Cho giá trị ơ A Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép tốn A. + - . : Hãy chọn câ

Thanh cơng thức cho ta biết nội dung củo ơ đang được chọn. Hãy chỉ ra cơng thức tính A. = 7+53 B. = ‘ 7+313 C. 75 + 3 2 = Giả sử cần tính tổng giá trị trong ơ C Cho giá trị ơ A Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép tốn A. + - . : Hãy chọn câ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
A. Không thay đổi B. Cần phải tính tốn lại
C. Cập nhật tự động D. Cả 3 câu trên đều sai
5. Chọn câu đúng: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ơ E10 và B5 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5
B. B5 : E 10 C. B10 : E5
D. B5 : E5

6. Các thành phần chính củu trang tính gồm:


…………………………….......................................................……………….…………… ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:
A B
1. Chọn một ô 2. Chọn một hàng
3. Chọn một cột a Nháy chuột tại nút tên hàng
b Nháy chuột tại nút tên cột c Đưa trỏ chuột tới ơ đó và nháy

8. Thanh công thức cho ta biết nội dung củo ô đang được chọn.


A. Đúng B. Sai
9. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng về phÝa nào trong ơ tính:
A. Phải B. Trái
10. Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo
A. Alt B. Ctrl
C. Shift D. Phím nào cũng được
11. Hãy chỉ ra cơng thức tính A. = 7+53 B. = ‘ 7+313 C. 75 + 3 2 =
D. Tất cả đều đúng

12. Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C


2
và D
2
A. = C
2
D
2
B. = C
2
D
2
C. C
2
+ D
2
D.= C
2
+ D
2

13. Cho giá trị ô A


1
= 5, B
1
= 8. Hãy chọn kết quả của công thức A
1
2 + B
1
3
A. 13 B. 18
C. 34 D. 24
14. Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép tốn A. + - . :
B. + - C. : x
D. + - \\

15. Hãy chọn câu đúng nhất A. Mỗi ơ có thể có nhiều địa chỉ khác nhau


B. Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ khi nhập công thức vào ô C. Thanh công thức và ô tính bao giê cũng giống nhau D. Tất cả đều sai

16. Để tính giá trị trung bình của ơ A


1 ,
B
1,
C
1,
các cách tính nào sau đâu là đúng
A. = Sum A
1
+B
1
+C
1
B. = A
1
+ B
1
+ C
1
3 C. = Average A
1
,B
1
,C
1
D. Cả A, B, C đều đúng

17. Điền vào chỗ trống:


A. = Min 49, 8, 15, 2007, 30 có kết quả là…………….. B. = Max 49, 8, 15, 2007, 30 có kết quả là……………..
18. Nếu trong một ơ có kí hiệu điều đó có nghĩa là gì?
A. Cơng thức nhp sai v Excel thụng bỏo li
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
124
2008 - 2009 2008 - 2009
B. Hàng chứa ơ đó có độ cao q thấp nên khơng hiển thị hết các chữ số C. Cột chứa ơ đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số
D. Hoặc A hoặc C
19. C¸ch nhập hàm sau đây đúng hay sai? Hãy đánh dấu x vào ô vuông

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh cơng thức cho ta biết nội dung củo ơ đang được chọn. Hãy chỉ ra cơng thức tính A. = 7+53 B. = ‘ 7+313 C. 75 + 3 2 = Giả sử cần tính tổng giá trị trong ơ C Cho giá trị ơ A Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép tốn A. + - . : Hãy chọn câ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×