Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Chn cõu ỳng: Khi d liu ban u thay i thỡ kt qu tớnh toỏn s: Cỏc thnh phn chớnh cu trang tớnh gm:

Kỹ năng Thái độ Chn cõu ỳng: Khi d liu ban u thay i thỡ kt qu tớnh toỏn s: Cỏc thnh phn chớnh cu trang tớnh gm:

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: 6112008
Ngày dạy: 7B: 11
7C: 11
TiÕt 22
: kiÓm tra một tiết
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Đánh giá sự nắm bắt kiến thức lý thuyết và cách dùng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN trong tính toán với bảng tính.

2. Kỹ năng


- Chủ động khi gặp các tình huống cơ bản với chơng trình bảng tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc trả bài. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, đề bài kiểm tra. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp Kiểm tra viết trên giấy.
IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1 B - Kiểm tra bài cũ
C - Bài mới Đề bài
Học sinh khoanh tròn vào câu trả lời đúng
1. Chn cõu ỳng A. Thanh công thức sử dụng để nhËp dữ liệu B. Thanh cơng thức sử dụng để hiện thị dữ liƯu
C. Thanh công thức sử dụng để nhập công thức trong ô tính D. Cả ba đều đúng
2. Chọn câu sai: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp: A. Soạn thảo văn bản.
B. Ghi lại và trình bày thơng tin dưới dạng bảng C. Thực hiện tính tốn, xây dựng các biểu đồ
D. Cả B và C đều đúng
3. Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng: A. Lưu giữ một dạng dữ liệu
B. Lưu giữ và xử lí một dạng dữ liệu C. Xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau D. Lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau

4. Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính tốn sẽ:


Gi¸o viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
123
2008 - 2009 2008 - 2009
A. Khơng thay đổi B. Cần phải tính tốn lại
C. Cập nhật tự động D. Cả 3 câu trên đều sai
5. Chọn câu đúng: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ơ E10 và B5 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5
B. B5 : E 10 C. B10 : E5
D. B5 : E5

6. Các thành phần chính củu trang tính gồm:


…………………………….......................................................……………….…………… ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:
A B
1. Chọn một ô 2. Chọn một hàng
3. Chọn một cột a Nháy chuột tại nút tên hàng
b Nháy chuột tại nút tên cột c Đưa trỏ chuột tới ơ đó và nháy

8. Thanh cơng thức cho ta biết nội dung củo ô đang được chọn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Chn cõu ỳng: Khi d liu ban u thay i thỡ kt qu tớnh toỏn s: Cỏc thnh phn chớnh cu trang tớnh gm:

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×