Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: 5112008
Ngày dạy: 7B: 112008
7C: 112008
Tiết 21
: bài tập
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Dùng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN để tính toán

2. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên

3. Thái độ


- Nghiêm túc trong buổi thực hành II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Bài tập thực hành, phòng máy. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm trên máy GV kiểm tra, uốn nắn IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1 B - Kiểm tra bài cũ không KT
C - Bài mới 40
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Đa nội dung yêu cầu trên bảng màn chiếu.
a Nhập điểm thi các môn của lớp tơng tự nh hình trên
màn chiếu Lập danh sách 15 HS .
? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột điểm
trung bình ? Sử dụng hàm AVERAGE
để tính cột điểm trung bình ? So sánh kết quả của hai
cách tính Lu bảng tính với tên Ba
ng HS quan sát
trên màn chiếu.
HS làm bài tập theo nhóm bàn
và trả lời kết quả.
1. Bài 1 Lập trang tính và sử dụng công
thức
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
121
2008 - 2009 2008 - 2009
diem cua lop em. GV: Yêu cầu học sinh sử dụng
bảng tính trong bài tập 1. a Thay cột Điểm trung
bình = cột tổng điểm + Tính tổng điểm 3 môn
toán + Lý + Ngữ văn của từng học sinh
b Thêm cột điểm lớn nhất và cột điểm nhỏ nhất:
Sử dụng hàm MAX, MIN để tìm điểm lớn nhất và điểm
nhỏ nhất GV: Lần lợt kiểm tra các
nhóm thực hành trên máy và sửa chữa chỗ sai nếu có.
GV yêu cầu HS tính điểm trung bình của cả 3 môn.
HS mở lại bài 1 và thực hành
theo yêu cầu của GV
HS thực hành trên máy

2. Bài 2


3. Bài 3 Tìm điểm trung bình của cả lớp
của cả 3 môn Toán, Lý, Văn
D - Củng cố 3 ? Để tính giá trị trung bình ta có những cách nào để tính? Viết bằng công thức
cụ thể? ? Nêu công thức tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số?
? Nêu công thức tính tỉng? E - Híng dÉn vỊ nhµ 1’
- VỊ ôn lại 4 hàm đã học, và thực hành trên máy nếu có điều kiện - Tiết sau Kiểm tra 1 tiết
V Rút kinh nghiệm .
..
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
122
2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: 6112008
Ngày d¹y: 7B: 11
7C: 11
TiÕt 22
: kiĨm tra mét tiÕt
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Đánh giá sự nắm bắt kiến thức lý thuyết và cách dùng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN trong tính toán với bảng tính.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×