Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: 21102008
Ngày dạy: 7B:
7C:
Tiết 19 20: Bài thực hành 4
Bảng điểm lớp em
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán

2. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.

3. Thái độ


- Nghiêm túc trong buổi thực hành. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, bảng phụ. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp
- Thực hành theo nhóm trên máy GV kiểm tra, uốn nắn và cho điểm trực tiếp
IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1 B - Kiểm tra bài cũ
Kết hợp trong thực hành thực hành C - Bài mới 40
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Đa nội dung yêu cầu trên bảng màn phụ.
a Nhập điểm thi các môn của lớp tơng tự nh hình trên
bảng phụ. b Sử dụng công thức thích
hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột
điểm trung bình. c Tính điểm trung bình của
cả lớp và ghi vào ô dới cùng của cột điểm trung bình.
HS: Quan sát trên bảng phụ.
1. Bài 1 Lập trang tính và sử dụng công
thức
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
119
2008 - 2009 2008 - 2009
d Lu b¶ng tính với tên bảng điểm của lớp em.
GV: Yêu cầu häc sinh më b¶ng tÝnh Sỉ theo dâi thĨ
lùc đã đợc lu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính
chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của các bạn
trong lớp em. a Hãy sử dụng hàm thích
hợp để tính lại các kết quả đã tính trong bài tập 1 và so
sánh với cách tính bằng công thức.
b Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng
môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình
c. Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao nhất
và điểm trung bình thấp nhất.
GV: Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất
của từng vùng đó theo năm vào cột bên phải và tính giá
trị sản xuất trung bình theo sáu năm theo từng ngành
sản xuất. - Lu bảng tính vơí tên
Gia tri san xuat
HS: Mở lại bài thực hành số 2
đã lu trong máy.
HS thực hành trên máy
HS: Thực hành trên máy.
2. Bài 2. Sổ theo dõi thể lực SGK
3. Bài 3 Sư dơng hµm AVERAGE, MAX, MIN
= AVERAGEa,b,c,….
= MAX a,b,c,….
= MIN a,b,c,…. Bµi 4. LËp trang tÝnh vµ sư dơng
hµm SUM
D - Củng cố 3
? Để tính giá trị trung bình ta có những cách nào để tính? Viết bằng công thức cụ thể? ? Nêu công thức tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số?
? Nêu công thức tính tổng?
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Về ôn lại 4 hàm đã học, và thực hành trên máy nếu có điều kiện - Xem trớc bài mới Bài 5
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
120
2008 - 2009 2008 - 2009
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: 5112008
Ngày dạy: 7B: 112008
7C: 112008
Tiết 21
: bài tập
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Dùng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN để tính toán

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×