Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Hàm trong chơng trình bảng tính

Kỹ năng Thái độ Hàm trong chơng trình bảng tính

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
TiÕt 17: Bµi 4
sư dụng các hàm để tính toán
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- HS hiểu đợc hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc, đồng thời hiểu đợc tác dụng của hàm trong quá trình tính toán.

2. Kỹ năng


- HS biết sử dụng một số hàm đơn giản AVERAGE, SUM, MIN, MAX để tính toán trên trang tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc khi sử dụng phòng máy, có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn.
II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Phòng máy, giáo trình. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp Trình bày trực quan - Vấn đáp - Thực hành.
IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1 B - Kiểm tra bài cũ 5
? Viết công thức tính trung bình cộng của c¸c sè sau: 24, 45, 76, 13 GV quan s¸t học sinh thực hiện trên máy tính cá nhân NX cho điểm.
-ĐVĐ:
Ngoài cách tính trung bình cộng thông thờng nh trên, ta còn có thể sử
dụng một số hàm có sẵn để tính đợc trung bình cộng, tính tổng
C - Bài mới 35
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi Bảng
GV: Giới thiệu về chức năng của Hàm cho HS
hiểu.
GV: Sử dụng tranh vẽ sẵn làm mẫu cho HS quan sát.
GV: Lấy VD thực tế. HS: Nghe và ghi
chép.

1. Hàm trong chơng trình bảng tính


- Hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc.
- Hàm đợc sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức.
Ví dụ 1: Tính trung bình cộng của: 3 ,4, 5.
C1: Tính theo công thức thông th-
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
115
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: LÊy VD nhËp sè trùc tiÕp tõ bµn phím.
GV: Lấy VD nhập theo địa chỉ ô.
- Yêu cầu HS làm thử trên máy của mình.
GV: Chú ý cho HS cách nhập hàm nh nhập công
thức trên bảng tính. Dấu = là ký tự bắt buộc
GV: Thao tác trên máy chiếu cho HS quan sát.
HS: Thực hành trên máy.
HS: Nghe và quan sát trên màn chiếu
ờng: =3+4+53 C2: Dùng hàm để tính:
=AVERAGE3,4,5 VD2: Tính trung bình cộng của 3
số trong các ô A1, A5, A6: =AVERAGEA1,A5,A6
2. Cách sử dụng hàm - Chọn ô cần nhập
- Gõ dấu = - Gõ hàm theo đúng cú pháp
- Gõ Enter.
D - Củng cố 3
? Nêu cách sử dụng hàm đúng. ? Trong cách sử dụng hàm có gì giống với nhập công thức trên trang tính?
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thực hành nếu có điều kiện - Xem tríc bµi míi.
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngµy soạn: 28102008
Ngày dạy: 7B:10
7C:..11
Tiết 18: Bài 4
sử dụng các hàm để tính toán tiếp
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- HS hiểu đợc hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc, đồng thời hiểu đợc tác dụng của hàm trong quá trình tính toán.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Hàm trong chơng trình bảng tính

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×