Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. III - Phơng pháp

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Thực hiện tính toán trên trang tÝnh tiÕp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- HS hiểu đợc thế nào là địa chỉ công thức, địa chỉ ô.

2. Kỹ năng


- HS biết sử dụng địa chỉ công thức để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, phần trăm trong tính toán trên
bảng EXCEL đơn giản. - HS biết cách nhập thành thạo công thức trong ô tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
II - Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. III - Phơng pháp


- Vấn đáp; Thực hành.
IV - Tiến trình bài giảng A - ổn định 1
B - kiểm tra bài cũ 5
GV yêu cầu 2, 3 HS mở máy và thực hành cách nhập một công thức vào 1 ô trong bảng tính.
GV Quan sát HS thực hiện nhận xét và cho điểm
C - Bài mới 35 HĐ của GV
HĐ của HS Ghi bảng
GV: Trên thanh công thức hiển thị A1, em hiểu công thức đó
có nghĩa gì? HS: Trả lời -
Đó là cột A, 3. Sử dụng địa chỉ trong
công thức
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
109
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Yêu cầu thực hành: Nhập các dữ liệu: A2=20;
B3=18; Tính trung bình cộng tại ô C3 = 20+182.
? Nếu thay đổi dữ liệu ô A2, thì kết quả tại ô C3 nh thế nào?
Nh vậy, nếu dữ liệu trong ô A2 thay đổi thì ta phải nhập lại
công thức tính ở ô C3.
- Có 1 cách thay cho công thức = 20+182 em chỉ cần nhập
công thức = A2+B32 vào ô C3, nội dung của ô C3 sẽ đợc
cập nhật mỗi khi nội dung các ô A2 và B3 thay đổi.
- Yêu cầu HS thực hành theo nội dung trên.
Cho HS thực hành nhiều lần theo cách thay đổi dữ liệu ở các ô.
hàng 1. HS: Thực
hành theo cặp trên máy tính.
HS: Trả lời - Kết quả
không thay đổi.
- Nghe và ghi chép.
HS : Thực hành tại chỗ
trên máy tính của mình.
Ví dụ: A2 = 20
B3 = 18 Trung bình cộng tại C3:
Công thức: = A2+ C32 Chú ý
- Nếu giá trị ở các ô A2 hoặc B3 thay đổi thì kết quả ở ô C3 cũng
thay đổi theo.
- Nếu thay giá trị ở các ô A2 và B3 bằng địa chỉ của nó thì kết quả ở ô
C3 sẽ tự động cập nhật lạimỗi khi nội dung ở các ô A2 hoặc B3 thay
đổi .
D - Củng cố 3
- Sử dụng địa chỉ « trong c«ng thøc.
E - Híng dÉn vỊ nhµ 1
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện
V Rút kinh nghiệm .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: 9102008
Ngày giảng: 7B: 2010
7C: 2510
Tiết 15 -16: Bài thực hành 3
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
110
2008 - 2009 2008 - 2009
Bảng điểm của em
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Học sinh sử dụng công thức trên trang tính.

2. Kĩ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×