Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
- Các chữ số. - Các kí hiệu.
- Ngầm định: Dữ liệu số đợc căn thẳng lề phải trong ô tính.
D - Củng cố
- Nhắc lại các thao tác đã học. - Hai loại dữ liệu cơ bản trong trang tính.
E - Hớng dẫn về nhà
- Trả lời câu hỏi trong SGK. - Phơng tiện dạy học cho bài thực hành số 2.
V- Rút kinh nghiệm

.
Ngày soạn: 592008
Ngày dạy: 7B: 229
7C: 279
TiÕt 7 – 8: Bµi thùc hµnh sè 2
lµm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Phân biệt đợc bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính. - Chọn các đối tợng trênt rang tính.
- Mở và lu bảng tính trên máy tính.

2. Kỹ năng


- Thành thạo thao tác chọn một trang tính, mở và lu trang tính, chọn các đối t- ợng trên trang tính.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
94
2008 - 2009 2008 - 2009

3. Thái độ


- Tự giác, ham học hỏi.

II. Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy tính.


2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp


- Thực hành trực tiếp trên máy tính.
IV - Tiến trình bài giảng
A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ 5 ? Thế nào đợc gọi là một trang tính đợc kích hoạt.
? Các thành phần chính của một trang tính. TL: - Trang tính đợc kích hoạt có nhãn màu trắng, tên viết = chữ đậm.
- Một trang tính gồm: Các hàng, cột, các ô tính, ngoài ra còn có hộp tên, khối ô, thanh công thức
C - Bài mới 35 Hoạt động của GV
HĐ của HS Ghi bảng
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác để mở một
bảng tính.
GV: Em có thể mở một bảng tính mới hoặc bảng tính đã lu
trên máy.
- Hớng dẫn học sinh thao tác trên máy tính.
GV: Giới thiệu cách lu lại HS: Thực hiện
theo yêu cầu.
- Ghi chép.
HS: Nghe hớng dẫn và làm theo.
Tiết 1
1. Mở và l u bảng tính với một
tên khác a Mở một bảng tính
- Mở bảng tính mới: Nháy nút lệnh
New trên thanh
công cụ trong chơng trình bảng tính.
- Mở bảng tính đã lu: Mở th mục chứa tệp và nháy đúp
chuột trên biểu tợng của tệp.
b L u bảng tính với một tên khác
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải êng THCS H¶i
Trung Trung
95
2008 - 2009 2008 - 2009
trang tÝnh với một tên khác mà vẫn còn trang tính ban
đầu.
GV: Củng cố lại một số thao tác và giao bài tập cho học
sinh.
BT1. Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính.
GV: Hớng dẫn học sinh cách thực hành với các bài tập còn
lại trong SGK. HS: Quan sát
thao tác vµ lµm theo.
- Ghi chÐp néi dung.
HS: Nghe vµ ghi chÐp néi dung.
HS: Chó ý l¾ng nghe híng dÉn
cđa giáo viên và làm bài thực
hành. Ta có thể lu một bảng tính đã đ-
ợc lu trớc đó với một tên khác mà không mất đi bảng tính ban
đầu:
- File - Save as
TiÕt 2
2. Bµi tËp a Bµi tập 1
- Khởi động Excel, nhận biết các thànhphần chính.
- Kích hoạt các ô khác nhau, quan sát sự thay đổi nội dung
trong ô.
- Nhập dữ liệu vào ô, quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh
công thức.
- Gõ = 5 + 7 và 1 ô và nhấn Enter. Chọn lại ô đó và so sánh
nội dung dữ liệu trong ô đó và trên thanh công thức.
b Bài tập 2 Chọn các đối tợng trên trang
tính.
SGK trang 20. c Bài tập 3
Mở bảng tính SGK trang 21
d Bài tập 4 Nhập dữ liệu vào trang tính
SGK trang 21.
D - Củng cố 3
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
96
2008 - 2009 2008 - 2009
- Nhắc lại các thao tác đã học.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thực hành lại các thao tác nếu có ®iỊu kiƯn.
V- Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
PhÇn 2: phÇn mỊm học tập
mục tiêu Kiến thức
- Học sinh hiểu và biết cách thực hành với các phần mềm học tập. - Học sinh hiểu đợc ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các
lĩnh vực khác nhau.
Kỹ năng
- Học sinh có kỹ năng sử dụng và khai thác các phần mềm học tập. - Rèn khả năng thao tác nhanh với vàn phím và chuột máy tính.
Thái độ
- ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích.
Ngày soạn: 129
Ngày giảng: 7B: 299
7C: 410
Tiết 9
luyện gõ bàn phÝm b»ng Typing test
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
97
2008 - 2009 2008 - 2009
- Tự khởi động, mở đợc các bài và chơi trò chơi. - Thao tác thoát khỏi phần mềm.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×