Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009

2. Kỹ năng


- Thành thạo các thao tác.

3. Thái độ


- Tự chủ trong học tập, hoạt động hiệu quả theo nhóm.

II. Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy tính.


2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp


- Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
IV - Tiến trình bài giảng
A - ổn định B - Kiểm tra bài cũ
? Các thành phần trên màn hình làm việc của Excel.
C - Bài mới
Hoạt Động của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở ch-
ơng trình Excel.
- Hớng dẫn học sinh các cách khởi động Excel.
GV: Để lu kết quả trên Word ta làm ntn? -
Cách lu kết quả trên Excel tơng tự.
GV: Ra bài tập yêu cầu HS: Khởi động
máy tính cá nhân
- Làm theo hớng dẫn, khởi động
Excel.
HS: Ghi chép và thực hành trên
máy tính. 1. Khởi động, l
u kết quả và thoát khỏi Excel
a Khëi ®éng - C1: Start - Program - Microsoft
Excel.
- C2: Nháy đúp vào biểu tợng của Excel trên màn hình nền.
b Lu kết quả - C1: File - Save
- C2: Nháy chuột vào biểu tợng Save trên thanh công cụ.
c Thoát khỏi Excel - C1: Nháy chuột vào nút ô vuông
gạch chéo ở giữa.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
90
2008 - 2009 2008 - 2009
học sinh làm trên máy.
Chú ý: Trong quá trình học sinh làm bài, giáo viên
đi vòng quanh, quan sát và hớng dẫn nếu học sinh gặp
vớng mắc. HS: Nhận bài và
thực hành. - C2: File - Exit
2. Bµi tËp a Bµi tËp 1: Khëi động Excel
- Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
- Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và
bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột.
b Bài tập 2 SGK trang 11 c Bài tËp 3 SGK trang 11
D - Cñng cè - NhËn xét giờ thực hành theo từng nhóm, cho điểm một số nhóm.
E - Hớng dẫn về nhà - Đọc trớc phơng tiện dạy học cho bài 2.
V- Rút kinh nghiệm
.
.
Ng ày soạn: 1092008
Ngày dạy: 7B: 159 7C: 209
TiÕt 5 – 6: Bài 2
các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thóy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
91
2008 - 2009 2008 - 2009
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- BiÕt các thành phần chính của trang tính. - Hiểu đợc vai trò của thanh công thức.
- Biết đợc các đối tợng trên trang tính. - Hiểu đợc dữ liệu số và dữ liệu kí tự.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×