Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Bài tập 3 Tạo biểu đồ và trình bày trang Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Bài tập 3 Tạo biểu đồ và trình bày trang Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: Ngày giảng: 7B:
7C:
Tiết 64-65
Bài thực hành số 10
bài thực hành tổng hợp
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chén thêm hàng, định dạng văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ.

2. Kỹ năng


- Thực hành thành thạo các thao tác.

3. Thái độ


- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi. II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy.


2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà. III - Phơng pháp


- Thuyết trình và thực hành trên máy. IV - Tiến trình bài giảng

A. ổn định 1 B. Kiểm ra bài cũ


- Kết hợp trong giờ thực hành.

C. Bài mới 40


Hoạt động của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Yêu cầu HS mở máy tính, khởi động Excel và
mở bảng tính Baitap2. ? Để cho tiêu đề của bảng
Thu nhập bình quân theo đầu ngời ra giữa ta làm
ntn? HS: Mở máy,
khởi động Excel và mở bảng tính
Baitap2.
HS: Trả lời. c Chỉnh sửa và chèn thêm
hàng
- Chỉnh sửa
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
71
2008 - 2009 2008 - 2009
? Để chọn màu cho chữ ta làm ntn?
? Nêu thao tác chèn thêm 1 hàng.
GV: Yêu cầu HS trình bày giống mẫu hình 123.
? Để sắp xếp tên xã với thứ tự a, b, c ta làm ntn?
? Để sắp xếp thu nhập bình quân về nông nghiệp với
thứ tự giảm dần ta làm ntn? ? Để lọc dữ liệu trong trang
tính ta làm ntn? ? Em hãy thực hiện thao
tác lọc dữ liệu lấy 3 xã thu nhập bình quân về nông
nghiệp cao nhất. ? Để thoát khỏi chế độ lọc
ta làm ntn? GV : Yêu cầu HS lu lại
trang tính với tên Thongke.
GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 đã lu trong máy.
? Để sao chép cột B và cột D sang vùng khác ta làm
ntn? ? Để vẽ biểu đồ ta sư dơng
nót lƯnh nµo ? ? Em h·y thùc hiƯn thao
tác sao chép hàng dữ liệu sang vùng khác.
GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ nh mẫu hình 125.
? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn?
GV : Yêu cầu HS di HS: Trả lời.
HS: Nhớ lại kiếm thức lý
thuyết và trả lời.
HS: Suy nghĩ trả lời.
HS: Trả lời.
HS: Thực hành theo yêu cầu
của GV.
HS: Trả lời. HS: Thực hiện
thao tác lu trang tính.
HS: Mở bảng tính Baitap2.
HS: Trả lời.
HS: Trả lời. Chart
Wizard.
HS: Thực hiện thao tác.
HS: Thực hiện - Chèn hàng
d Sắp xếp các xã - Theo tên xã với thứ tự a, b, c.
- Sắp xếp giảm dần. e Lọc dữ liệu
Data - Filter - AutoFilter - Chän Top 10. XHHT, chän
Top 3 - OK.

3. Bµi tËp 3 Tạo biểu đồ và trình bày trang


in. a Sao chép cột và vẽ biểu đồ
b Sao chép hàng và vẽ biểu đồ
c Di chuyển biểu đồ và trình bày trang in
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
72
2008 - 2009 2008 - 2009
chuyển biểu đồ. ? Để xem trớc khi in ta làm
ntn ? GV : Giám sát việc thực
hành của HS, hớng dẫn các em khi cần thiết.
thao tác vẽ biểu đồ.
HS: Trả lời.
HS: Thực hiện di chuyển biểu đồ
theo yêu cầu.
HS: Sử dụng Print Preview.
HS: Thực hành.
d Xem trớc khi in
D - Củng cố 3
- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. - NhËn xÐt giê häc, ý thøc lµm bµi vµ kết quả bài làm của HS.
E - Hớng dẫn học ở nhà 1
- Hớng dẫn HS về nhà ôn tập phơng tiện dạy học cho bài kiểm tra thực hành. V - Những lu ý khi sử dụng giáo án
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày soạn:
Ngày giảng: 7B: 7C:
Tiết 66
:
kiểm tra thực hành
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- KiĨm tr viƯc nắm bắt kiến thức thực hành của học sinh về trình bày, định dạng, s dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng


- Có kĩ năng t duy, vận dụng kiến thức vào thực hành.

3. Thái độ


- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực khi làm bài.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
73
2008 - 2009 2008 - 2009
II - Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Đề bài kiểm tra, Phòng máy.

2. Học sinh: Kiến thức đã học. III - Phơng pháp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Bài tập 3 Tạo biểu đồ và trình bày trang Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×