Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà. Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ - Mục đích của việc sử dụng biểu Một số dạng biểu đồ - Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có Tạo biểu đồ - Nháy nút lệnh Chart Wizard.

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà. Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ - Mục đích của việc sử dụng biểu Một số dạng biểu đồ - Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có Tạo biểu đồ - Nháy nút lệnh Chart Wizard.

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 54-55 trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ. - Một số dạng biểu đồ thông thờng.
- Các bớc cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu. - Thay đổi dạng biểu đồ đã tạo, xoá, sao chép biểu đồ vào văn bản Word.

2. Kỹ năng


- Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ.

3. Thái độ


- Hình thành thái độ ham mê học hỏi, yêu thích môn học. II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà.


III - Phơng pháp
Thuyết trình và thực hành trên máy.
IV - Tiến trình bài giảng A. ổn định 1
B. Kiểm ra bài cũ không kiểm tra C. Bài mới 40
Hoạt động của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Theo em tại sao một số loại dữ liệu lại đ-
ợc biểu diễn dới dạng biểu đồ?
? Trong chơng trình phổ thông em đã đợc học
các loại biểu đồ nào? Em có biết tác dụng
HS: Suy nghĩ trả lời.
HS: Nhớ lại và trả lời.

1. Minh hoạ sè liƯu b»ng biĨu ®å - Mơc ®Ých cđa việc sử dụng biểu


đồ: Biểu diễn dữ liệu trực quan, dễ
hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng-giảm của dữ liệu.

2. Một số dạng biểu đồ - Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có


trong nhiều cột. - Biểu đồ đờng gấp khúc: So sánh
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
57
2008 - 2009 2008 - 2009
riêng của mỗi loại biểu đồ ấy không?
GV: Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chơng trình
bảng tính Excel.
GV: Hớng dẫn HS cách chọn biểu đồ phù hợp
với nội dung dữ liệu.
- Hớng dẫn HS cách kiển tra miền dữ liệu.
GV: Giải thích cho HS các thông tin trong biểu
đồ khi tạo.
GV: Khi tạo biểu đồ các em cần biết vị trí nơi đặt
của biểu đồ.
GV: Hớng dẫn HS các cách chỉnh sửa biểu đồ:
- Thay đổi vị trí.
- Thay đổi dạng biểu HS: Quan sát
và ghi chép.
- Chú ý quan sát.
- Quan sát và thực hiện.
HS: Chú ý lắng nghe và
ghi chép.
HS: Quan sát và ghi chép
nội dung cần thiết.
- Thc hành lại các thao
tác dới sự h- ớng dẫn của
dữ liệu và dự đoán xu thế tăng- giảm của dữ liệu.
- Biểu đồ hình tròn: Mô tả tỉ lệ của gí trị dữ liệu so với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ - Nháy nút lệnh Chart Wizard.


XHHT Chart Wizard. - Nháy nút Next trên các hộp thoại
và nháy nút Finish để kết thúc. a Chọn dạng biểu đồ
- Chart Types: Chän nhãm biĨu ®å. - Chart Sub-types: Chọn dạng biểu
đồ trong nhóm. - Nháy Next để sang bớc 2.
b Xác định miền dữ liệu - Data Range: Kiểm tra miền dữ
liệu và sửa đổi nếu cần. - Series in: Chọn dãy dữ liệu cần
minh hoạ theo hàng hay cột. - Nháy Next để chuyển sang bớc 3.
c Các thông tin giải thích biểu ®å - Chart title: Tiªu ®Ị.
- Ctegory X axis: Chó gi¶i trơc ngang. - Value Y axis: Chó giải trục
đứng. - Nháy Next để sang bớc 4.

d. Vị trí đặt biểu đồ - As a new sheet: Trªn trang tÝnh


míi. - As object in: Trªn trang chứa DL.
- Nháy Finish để kết thúc. 4. Chỉnh sửa biểu đồ
a Thay đổi vị trí của biểu đồ - Thực hiện thao tác kéo thả chuột.
b Thay đổi dạng biểu đồ - Nháy mũi tên để ở bảng chọn
BĐ. - Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
58
2008 - 2009 2008 - 2009
đồ.
- Xoá biểu đồ.
- Sao chép biểu đồ vào văn bản Word.
GV. c Xoá biểu đồ
- Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
d Sao chép biểu đồ vào văn bản - Nháy chọn biểu đồ và nháy nút
lệnh Copy. - Mở văn bản Word và nháy cht
nót lƯnh Paste.
D - Cđng cè 3–
- Cđng cè lại các kiến thức cơn bản của việc sử dụng biểu đồ trong chơng trình bảng tính.
- Cách chèn biểu đồ vào văn bản Word.
E - Hớng dẫn học ở nhà 1
- Hớng dẫn HS về ôn bài, đọc trớc bài thực hành số 9. V - Những lu ý khi sử dụng giáo án
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày giảng: 7B:
7C:
Tiết 56-57
Bài thực hành 9 : tạo biểu đồ để minh hoạ
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Ôn lại cách nhập các công thức và hàm vào ô tính. - Thực hiện đợc các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà. Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ - Mục đích của việc sử dụng biểu Một số dạng biểu đồ - Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có Tạo biểu đồ - Nháy nút lệnh Chart Wizard.

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×