Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giới thiệu phần mềm - Phần mềm ToolKit Math là là

Kỹ năng Thái độ Giới thiệu phần mềm - Phần mềm ToolKit Math là là

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
TiÕt 49:
häc to¸n víi toolkit math
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh đợc tiếp cận và làm quen với phần mềm học toán đơn giản nhng hữu ích, đặc biệt hỗ trợ cho việc giải bải tập, tính toán và vẽ đồ thị.

2. Kỹ năng


- Biết khởi động phần mềm, nhận dạng đợc màn hình làm việc của phần mềm. - Biết tính toán bằng các lệnh đơn giản và các lệnh phức tạp.

3. Thái độ


- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học trớc các yêu cầu của giáo viên.
III - Phơng pháp
Thuyết trình và thực hành trên máy.
IV - Tiến trình bài giảng A. ổn định 1
B. Kiểm ra bài cũ không kiểm tra C. Bài mới 40
Hoạt động của GV
HĐ của HS Ghi bảng
GV: Giới thiệu tác dụng của phần mềm nh nội
dung SGK.
GV: Hớng dẫn học sinh các thao tác cách khởi
động phần mềm.
GV: Hớng dẫn thao tác mở giao diện phần
mềm. HS: Nghe và
ghi chép nội dung.
HS: Lắng nghe hớng dẫn và
thực hiện.
HS: Tự thao tác khởi động trên
máy tính cá nhân.

1. Giới thiệu phần mềm - Phần mềm ToolKit Math là là


phần mềm học toán đơn giản nh- ng hữu ích; là một công cụ hỗ trợ
giải bài tập, tính toán, vẽ đồ thị.. 2. Khởi động phần mềm
- Nháy đúp chuột vào biểu tợng trên màn hình.
- Nháy đúp chuột vào ô công cụ đại số để bắt đầu làm việc với
phần mềm. 3. Màn hình làm việc của phần
mềm a Thanh bảng chọn
Thực hiện các lệnh chính của phần mềm.
b Cửa sổ dòng lệnh Nằm ở phía dới của màn hình, đợc
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải êng THCS H¶i
Trung Trung
49
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Giíi thiệu lần lợt các phần a, b, c, d nh
nội dung SGK. HS: Mở giao
diện và quan sát, tìm hiểu
màn hình làm việc của phần
mềm. ngời dùng gõ các dòng lệnh và
cho kết quả trên cửa sổ làm việc chính.
c Cửa sổ làm việc chính Thực hiện tất cả các lệnh đã thực
hiện của phần mềm. d Cửa sổ vẽ đồ thị
Là nơi thể hiện kết quả của lệnh vẽ đồ thị tại Expression to
simplify - OK.
D - Củng cố 3
- Thao tác khởi động phần mềm. - Nhắc lại về các thành phần trên màn hình làm viƯc cđa phÇn mỊm.
E - Híng dÉn häc ë nhà 1
- Học bài theo yêu cầu SGK. - Thực hành nếu có điều kiện.
V. Rút kinh nghiệm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 50
học toán với toolkit math tiÕp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- TiÕp cËn và làm quen với phần mềm học toán đơn giản, hữu ích. Hỗ trợ cho việc giải bải tập, tính toán và vẽ đồ thị.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giới thiệu phần mềm - Phần mềm ToolKit Math là là

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×